መታን ክርሕብ!!

Posted on 2012-06-05 · 1627 · 0 · 2

37 resources uploaded

ዘፍ 26

ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ይስሓቅ ኣዝዩ ውቁብ እዩ ዝነበረ። ኣብራሃም ኣብ ግዜ እርግናኡ ኣንጻር ኩሉ ብድሆታት ከም ተስፋ ኣምላኽ ዝወለዶ እዩ። ድሕሪ ምማት ስጋ ኣብርሃምን ምማት ማህጸን ሳራን ዝተወልደ ስለ ዝዀነ፣ ካብ ኣምላክ ምንባሩ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከም ፍቃድ ደምን ስጋን፣ ወይስ ከም ፍቃድ ሰብ ዝተወልደ ኣይነበረልን። ከምቲ ኣምላኽ ዘተስፈዎ፣ ግዚኡ ሓልዩ ብምዱብ ሰዓት ብቅልጽም ፈጣሪ ዝተወልደ እዩ። ይስሓቅ ከም ተስፋ ኣምላኽ፣ ብኣምላኽ ስለ ዝተወልደ፣ ከም ተስፋኡ ወራሲ ድማ እዩ ። እቲ ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ ንኽወርስ መሰል ውልድነት ዝነበሮ ውሉድ እዩ። ውሉድ ኣብርሃም ስለ ዝኾነ፣ ከም ተስፋ ድማ ወራሲ እዩ። ውሉድ ኣብርሃም እንክብሃል ዓቢ ዕድሎት እዩ። ብእኡ ህዝብታት ክባረኹ እዮም። ንሱ ንዝባረዀም ክባረኹ፣ ንሱ ንዝረገሞም ድማ ርጉማት ክዀኑ ኣምላኽ ክሰምሮ እዩ። ናይ ውልዱነት ስልጣን ስለ ዝተወሃቦ ድማ ጸላእቱ ክርዕዱን ክግዝኡሉን እዮም።

ይስሓቅ ውሉድ ስለ ዝኾነ ወራሲ ድማ እዩ። ናይ ኣብርሃም ዘበለ፣ ኣብርሃም ዘጥረዮ ኩሉ ናቱ እዩ። ይስሓቅ ምንም ክገብር ኣየድልዮን እዩ። ክጽዕር፣ ክፍትን፣ ክማጎት ወይውን ክጽሊ ኣየድሎን እዩ። ይስሓቅ ዘድልዮ፣ ብምርዳእ ክዓብን ንምውራስ ድማ ክለዓል ጥራይ እዩ። ሓቂ እዩ! ቆልዓ ብግዜ ቁልዑነቱ ጐይታ ኩሉ ክነሱ ኣብ ትሕቲ ሰብ ሕድሪ ድኣ እምበር ኣብ መሰሉ ኣገዝእን እዩ። ኣብኡ ባርያን ጭዋን ዝብሃል የለን። ስለዚ ክዓቢ የድልዮ። ክሳብ ዘይዓበየ እቲ ካብ ስጋ ዝኾነ ከባጭወሉ ናይ ግድን እዩ። እንተዘይ ዓብዩን መሰሉን ስልጣኑን እንተዘይፈሊጡን፣ ኩሉ ናቱ ከሎ ከም ዘይብሉ ክኸውን እዩ። ገዛኢ ኩሉ ክነሱ ክግዛእ እዩ። ስለዚ ብምርዳእ፣ ብጥበብ፣ ብፍልጠት ክዓቢ ነይርዎ። ድሕሪ ሞት ኣብኡ ኣብርሃም ድማ ይስሓቅ ወራሲ ኮይኑ እዩ። መዝገቡ ኣዝዩ ሰፊሑ። እናተፈልጠን እናተፈርሀን መጺኡ። ጽልዋኡ እናዓበየ ከይዱ። ኣብ ዝኣተዎን ዝዓረፎን ዘሕድሮ ጸቅጢ እናዓብየ መጺኡ። ልዕሊ ኩሉ ነገስታት ክፈርህዎ ጀሚሮም። እናፈረየን እናበዝሐን ስለ ዝኸደ፣ ከባቢኡ ክሰግእ ጀሚሩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ፣ ነገራት ክግዝኦን ክእዘዞን ጀሚሩ። ኣዝዩ ኣናዓዘዘ ኸደ። ከባቢኡ ድማ ይቀንእሉ ነበሩ።

ይስሓቅ እናዓበ ክኸይድ ከሎ ድማ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተናታት ክገጥሞን፣ መጠኑ እናወሰኸን ክኸይድ ናይ ግድን ነይሩ። ይስሓቅ ግና ዋላ እኳ ንኹሉ እንተዘይበልና፣ ንመብዛሕትኡ ብምእዛዝ ይሓልፎ ነበረ። ክእዘዝ ከኣ ኣለዎ። ይስሓቅ ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋን በረኸትን ንኽወርስ ምእዛዝ ቀንዲ መገዲ እዩ። ምእዛዝ በረኸት ዝወርሰሉ እንኮ ምርጫ እዩ። እንተዘይኮነ ብዘይ ምእዛዝ ንተስፋ ኣምላኽ ክንቱ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ተጠንቂቁ ብመገዲ ኣምላኽ ከመላለስ ኣለዎ። ሕራይ እንተበለ`ውን ጣዕሚ እታ ኣብኣ ክኸውን ኣምላኽ ዝኣዘዞ ምድሪ ክበልዕ እዩ።

እናዓበየን እናዓዘዘን ስለ ዝኸደ ካብ ብዙሕ ወገን ድፍኢት ከመጾ ጀመረ። ከርሕቅዎ ክሰግዎ ጀመሩ። ኩሉ ናቱ ከይገብሮ፣ ኩሉ ድማ ሰዓቢኡ ከይከውን መታን ክወጸሎም ደልዮም። ነቲ ግዙኣት ኣብኡ ዝኸዓትዎ ፈልፋሊ ድማ ደበንዎ፣ ሓመድ ድማ መልእዎ። ይስሓቅ ድማ ክቅመጥ ኣይክእልን እዩ። ግን ከኣ ምህዳም መፍትሒ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። እንተደፊኦሞዎ፣ ክጸቅጥዎ እንተፈቲኖም፣ ስቅ ከብልዎ፣ ብዝበልዎ ክኸደሎም ክገብርዎ እንተፈቲኖም ግና እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይኸብዶ እዩ። ኣቀዲሙ ናብ ግብጺ ክወርድ ምስ ሓሰበ ኣምላኽ ስለ ዝኸልከሎ፣ ከም ድሌትካ ናብ ድሌትካ ምኻድ ክጥንቀቅ ጀሚሩ እዩ። ስለ ዝኾነ ክደፍእዎ ከለዉ ምኻድ`ዶ ወይስ ምጽናሕ፣ ኣብ ክልተ ምርጫ ክውጠር ናይ ግድን እዩ። ሓደ ነገር ግና ኣርጊጹ ይፈልጥ እዩ። ኩሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኣምላኽ ዝግዛእ ምኻኑ። ንሱ እንተኸፊቱ ዝዓጹ ከም ዘየለ፣ ንሱ እንተዓጽዩ ድማ ዝኸፍት ከም ዘየለ፣ ንሱ መጎስ እንተሂቡ፣ ዘዋርድ ከምዘየለ ኣብ ህይወቱ ብተመኩሮ ርእይዎ እዩ። ስለዚ ዝስጉሞን ዝውስኖን ዝመርጾን ከም ሓሳብን ፍቃድን ኣምላኽ ክኸውን ተማሂሩ እዩ።

ድሕሪ ብዙሕ ድፍኢትን ምጽራርን ኣምላክ ስለ ዝበጽሖ፣ ስለ ዘርሓበሉን ከኣ፣ "ርሓቦት" ኢሉ። ካብ ኩሎም ተጻረርቱ ድሒኑ፣ ብዘይ ፍርሃት መታን ክነብር "ርሓቦት" ኮይንሉ። ድሕሪ ደጊም ዝኾዓቶ ዓይኒ ማያት ዝደፍኖሉ ዘይብሉ፣ ብዘይስክፍታ ዝፈርየሉን ዝበዝሓሉን ባይታ ስለ ዝረኸበ፣ ኣብ ከባቢኡ ኣምላክ ዕረፍቲን ህድኣትን ሰለ ዝሃቦ፣ ንኽሉ ዕለቱ ሃዲኡ ንኣምላኽ መታን ከምልኽ፣ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይምዕዛም መታን ክፍጽም፣ ንኻልኦት ንበረኽት መታን ክኸውን ኣብ ውሽጢ ድንኻኑ ዓሪፉ መታን ክቅመጥ "ርሓቦት"። ደገ ጸላእቱ መታን ክወርስ፣ ኣብ ህይወት ብዙሕ መታን ክገዝእ፣ ኣብታ ዘለዋ ክቕመጥ እዩ። ዓይኑ ማያት ክኹዕት እዩ፣ ክራባሕን ክፋረን ድማ እዩ። ከም ተስፋ ኣምላኽ ድማ ከወርስ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዘርሓበሉ፣ ዝደፍኦ ኣይክህሉን እዩ። ይስሓቅ ዝረሓበሉ ግና ብኸምኡ ይነበረን። ክሓልፎን ክሰግሮን፣ ክገድፎን ክሕዞን፣ ክዕገሶን ክጽመሞን ዝነበሮ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብገዛእ ርእሱ ብምኻድ ንግዚኡ ስለ ዝሰለጦ ኣይኮነን ርሓቦት ዝበለ። ወይውን`መታን ክሰልጦ ንጽቡቅ ትምኒት ኣይነበረን። ወይውን ከም ትምቢታዊ ቃል ኣይነበረን። ካብቶም ዘጽበብሉ ዓሚጹ ስለ ዝወጸ እሞ፣ ድሕሪ ሕጂ ዘጽብበለይ የለን ብምባል`ውን ኣይኮነን። ንግዜ ኣምላኽ ስለ ዝተጸበየን፣ ብትሕትና ስለ ዝኸደን እባ ድኣ። ኣብታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምልኽ ትሕት ስለ ዝበለ፣ ብግዚኡ ድማ ኣምላኽ ልዕል ስለ ዘበሎ እዩ። ኣምላኽ ሰራዊት መገዱ ኣብ ትሕቲ እግሩ ስለ ዘርሓበሉ "ርሓቦት" ኢሉ።

ይስሓቅ ቅድሚ ኣብ "ርሓቦት" ምብጽሑ ክልተ ዓበይቲ መድረኻት ሓሊፉ እዩ። እዘን ክልተ ዓበይቲ መድረኻት ብንጽህናን ቅድስናን እንተዘይሓልፈን ነይሩ ርሓቦት ኣምኾነሉን። ብንጹህ ልብን ብንጹሃት ኣእዳው ስለ ዝሰገረን ግና ኣምላኽ ኣርሒብሉ። ንመገዱ ስለ ዝተጠንቀቅላን፣ ንነፍሱ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ስለ ዝሓለዋን፣ ኣምላኽ "ርሓቦት" ገይርሉ። ግዙኣት ይስሓቅ ነቲ ቀደም ብዘመን ኣብኡ ተኻዒቱ ዝነበረ መሊሶም ኣብ ለሰ ምስ ኩዓቶ እሞ ፈልፋሊ ማይ ምስ ርኸቡ፣ ኣብ መንጎ ጋሶት ይስሓቅን ጋሶት ጌራር ባእሲ ኮነ። ነቲ ቀዳማይ ዝተባእስሉ ቦታ ድማ ዔሴቅ ኢሉ ሰመዮ። ካልኣይ ግዜ ምስ ኩዓቱ፣ ኣብኡ ድማ ባእሲ ኮነ። ነቲ ካልኣይ መበኣሲ ቦታ ድማ ሲጥና ኢሉ ሰመዮ። ነዚ ክልተ ቦታ ድማ ገዲፍዎ ከደ። ሳልሳይ ግዜ ምስ ኩዓቱ እሞ ዓይኒ ማይ ምስ ረኸቡ፣ ኣብኡ ድማ ባእሲ ከም ዘይኮነ ምስ ረኣየ ሕጂ እ/ሔር ኣርኺቡልና እዩ፣ ኣብዛ ሃገር ድማ ክንፋረ ኢና ብምባል፣ "ርሓቦት" ኢሎ ሰመዮ። ነቲ ክልተ ናይ መበኣሲ ቦታ እንተዘይርሒቅሉ፣ እንተዘይሃዲምሉ፣ ህይወቱ ክርሕብ ኣይክእልን እዩ።

ናይቲ ቀዳምይ ስም ማለት ዔሴቅ ትርግሙ ቂምታ (ቂም) ማለት እዩ። ኣብቲ ቦታ ምስ ተብኣሱ፣ ነቲ ቦታ ናይ ክርክር፣ ቂም ቦታ ኢሉ ብምስማይ ገዲፍዎ ከደ። ነቲ ካልኣይ ቦታ ሲጥና ማለት ጽልኢ ኢሉ ብምስማይ ካብቲ ቦታ ርሓቀ። እ/ሔር ከምዚ ህይወት ምስ ረኣየሉ ድማ ኣብ ህይወቱ፣ ናብራኡ፣ መገዱ፣ ትሕዝትኡ፣ "ርሓቦት" ገይርሉ። ይስሓቅ ኣብቲ ክርክርን፣ ቂምን፣ ጽልእን ዘለዎ ግዚኡ ጉልበቱ ሓይሉ ኣየጥፍአን። ካብ ክርክርን ቂምን ጽልእን ርሒቁ። ንኹራ ይኺድ ሓዲግዎ። ኣብ ጽልኢ ይተጸምበረን። ክርክርን ጽልእን ሓይልኻን ጸጋኻን ዝጽንቅቅ፣ ሰማያት ድማ ዝቁልፍ፣ ከም ኣስራዚ ዝገብር ምኻኑ ዝተርድአ ሰብ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ክርክርን ባእስን ጽልእን ዘለዎ እ/ሔር ከም ዘየለ፣ ኢዱ ንበረኸት ከም ዘይዝርግሕ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ ንክርክርን ጽልእን ሃዲምሉ። ዋላ እካ ተስፋ እ/ሔር ኣብ ህይወቱ ዓቢ እንተነበረ፣ መዝገቡ ዝበዝሓሉ ብዓል ጸጋ እንተነበረ፣ ካብቲ ፍሉጥን ብርቱዕን ዝናኡ ድማ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዝወጸ ኣቦ እካ እንተተወልደ፣ ክርክርን ጽልእን ናይ በረኸት ጎዳና ከም ዘይኮን ይርዳእ ነበረ።

ንኩራ ይኺድ ዝሓድግ ይኸብር እዩ። ክርክር ናብ ባእሲ ጥራይ እዩ ዘብጽሕ። ምስ ጸረፍዎ ኣይጸረፈን፣ ምስ ደፍእዎ ኣይተዳፍአን፣ ምስ ሰጎግዎ ስለምታይ ኢሉ ኣይሓተተን። ነቲ ዝግብኦ ምስ ኣግደፍዎ፣ ይግብኣኒ እዩ ኢሉ ኣይተኸራኸረን። ክርክርን ባእስን ካብ ትምኒት ስጋ ዝብገስ ምፍልላይ ዘምጽእ ዘይቁኑዕ መገዲ እዩ (ያእ3፣)። ዝበጽሔ፣ ብምርዳእ ዝዓበየ ኣብ ክርክርን ጽልእን ኣይሕወስን እዩ (ቆረ3)። ክርክርን ጽልእን ምስ መንፈስ ዝጻላእ ስጋዊ ሓሳብን፣ ናይ ስጋ ድሌትን እዩ (ገላ5፣19)። ካብ ቅንኢ ዝብገስ ሕሱም ሰይጣናዊ ጥበብ እዩ። ናብ ምትሕርራቅ ምኽንያት ዝኾነ መጨርሽትኡውን ጥፍኣት ዘምጽእ እዩ (ገላ5፣15)። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንመንፈስ ኣምላኽ ዘጉሂ፣ ዘጥፍእ ጥዑም ዘይኮነ መርዘን እዩ (ኤፌ4፣30-31)

ሰብ ብዘየገድስ ዘለዎ ትሕዝቶን፣ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበሎ ጸጋን ተስፋን፣ ኣብ ልቡ መሪር ቅንእን ሻራን እንተሃልይዎ፣ ንኻልኦት ምጽራሩ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ክምካሕን ክሕበንን ኣይግብኦን እዩ። ኣብቲ ክርክርን ባእስን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ ክህሉ ናይ ግድን እዩ። እዛ ጥበብ እዚኣ ድማ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናውትን እያ። ሰብ እናተታረኸን ኣናተብኣሰን ካብኡ ሓሊፉውን እናተጻልአን፣ "ርሓቦት" ኢሉ ጭድር እንተውዓለን እንተሓደረን፣ መሊሱ ይጸቦ እምበር፣ ኣብ ዘለዎ ኣይውስኽን እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወቱ ርሓቦት ዝደልን ዝጽልን፣ ምስ መናብርቱን መጎያይቱን ጎሮባብቱን ሰላምን ፍቅርን ክገብር ካልኣይ ዘየድልዮ ምርጫ እዩ። ሰብ እናተኸራኸረን እናተጻልአን ዘለዎ የዝሩቅ እምበር ኣይውስኽን እዩ። ይደልን ይምነን ግና ኸኣ ሓንቲ ኣይረክብን። የእቱ ይኸውን፣ ግና ኣብ ቅዳድ ማሕፉዳ እዩ ዘምብሮ። ይበልዕ ግና ኣይጸግብን እዩ። ይኽደን ግና ኣይማሙቅን እዩ።

እ/ሔር ኣምላኽ ይስሓቅ ክርክርን ጽልእን ከም ዝገደፈ ምስ ረኣየ፣ እንደገና ተገሊጽሉ። ኣነ ምሳኻ እየ ኣይትፍራህ፣ ክባርኸካን ከብዝሓካን ድማ እየ በሎ። ተስፋኡ የሕዲሱሉ። ኣምላኽ ብመገዱ ስለ ዝተሓጎሰ በጺሕዎ። ንሱ ባዕሉ መስፍን ሰላም ስለ ዝኾነ፣ ነቶም ሰላም ዝፈቱ ይባርኾን ኣብ ዙርያኡ ዕረፍቲ ይህቦን እዩ። እዚ ጥራይ'ውን ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኸውንን መጎስ ስለ ዝህቦን፣ ጸላእቱ ተመሊሶም ምጎሱ ይደልዩ እዮም። ይስሓቅ ንንጉስ ጌራርን የሕልቅቱን ከምዚ ኢሉ ሓተቶም፣ "ጸሊእኩምንስ ካባኻትኩም ድማ ሰጒግኩምኒ፣ ስለምንታይ ደኣ መጻእክሙኑ"። ንሳቶም ዝሃብዎ መልሲ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እ/ሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ኣርጊጽና ሪኢና ኢና በልዎ። ይስሓቅ ክርክርን ጽልእን ስለ ዝገደፈ፣ እ/ሔር ምስኡ ነበረ። ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኸዶ ይቀንዖ ነበረ። ጸላእቱ ድማ መጎሱን ሰላሙን ደለዩ። ሓንትስ እ/ሔር ብመገዲ ሰብ ይተሓጎስ እምበር፣ መገዱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ከርሕባ፣ ኣብ ቅድሚ ምጸላእቱ መኣዲ ክሰርዓሉ ኣብኡ ኣሜንን እወንን እዩ።

2 comments

ኣሜን ኣሜን ኣሜን!!

ኣሜን ኣሜን ኣሜን!!
Other Article