ብስመይ፡ ስለ ስመይ፡ ስም የሱስ

Posted on 2012-02-25 · 1445 · 0 · 1

2 resources uploaded

አብዚ እዋን እዚ፡ ንኣመንቲ “ንስኻትኩም (ጴንጠ ወይ መንፈስ) ደኣ ብዘይ የሱስ - የሱስ ምባል ካልእ ኣንታይዶ ትፈልጡ ኢኹም” ዝብል ዘረባን ተቓውሞን ይስማዕ'ዩ ። እምበኣር ገለ ካብቲ “ብስም የሱስ” ክግበር ዝካአል ነገራት ሓቢርና አብ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኣ። እግዚኣብሄር ነቶም ብምሉእ ልብን ነፍስን ዝደልይዎ ኣዚዩ ቀረባ፡ ነቶም ዝጽውዕዎ ከኣ ይርከበሎም'ዩ (ዘዳ 4፡ 29)። እንተኾነ ግና፡ እግዚኣብሄር ነቶም ዝደልይዎን ዝጽውዕዎን ክርከበሎም ዝካኣል መገዲ ተዛሪቡ'ዩ። “የሱስ ከኣ፡ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን” (ዮሃ 14፡ 6 )” ኢሉ። ስለዚ ንየሱስ ክርስቶስ እንተፈለጥናን ብስሙ እንተኣመናን ጥራይ እዩ፡ ንእግዚኣብሄር ኣቦ ክንፈልጦን ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ክንገብርን እንኽእል። ከምዚ ምስ እንገብር ድማ፡ ንሱ ክርከበልናን መልሲ ጸሎትና ድማ ኽህበና ይኽእል። ካብኡ ቀጺሉ ድማ ኩሉ እንልምኖ ዘበለ ብስም የሱስ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ዮሃ 14፡ 13 “ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ኺኸብርሲ፡ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኹሉ ኽገብረልኩም እየ” ይብል። እዛ ዝረኣናያ ጥቕሲ፡ ብስም የሱስ ኢልና ብምልማናስ ክልተ ነገር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይፍጸም፡ ቀዳማይ፡ ኣቦ ኣብ ወዲ (የሱስ) ይኸብር፡ እቲ ካልኣይ ድማ፡ ዝለመናዮ ዘበለ ይዋሃበና። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝኸብር፡ "ብስም የሱስ" ጥራይ ኢልና ክልምንን ከነማልድን እንከለና ከም ዝኾነ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣግሂዱ ይነግረና ኣሎ። ነዚ ጽሑፍ ከጽንዖ ኢሉ ድማ ጎይታ የሱስ ቀጺሉ ኣብ ዮሃ 14፡ 23 “ዜፍቅረኒ እንተሎ፡ ቃለይ ይሕሉ እዩ፡ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ፡ ናብኡውን ንመጽእ ኣብኡ ኸኣ ማሕደር ክንገብር ኢና።” ኢሉ ተዛሪቡ።

ካብዚ ብምብጋስ ኣምበኣር፡ ሓደ እዋን እቶም አመንቲ ተኣኪቦም ከለዉ “ሕጂ ድማ ጎይታይ፡ ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ የሱስ፡ ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተኣምራትን ኪኸውን፡ ኢድካ ዘርግሕ፡ ንባሮትካ ድማ ብኹሉ ትብዓት ቃልካ ኺዛረቡ ሃቦም ። ምስ ለመኑ ኸኣ፡ እታ ተኣኪቦምላ ዘለው ስፍራ ተናወጸት፡ ኩላቶም ከኣ መንፈስ ቅዱስ መልኡ፡ ቃል አምላኽውን ብትብዓት ተዛረቡ” ( ግብ 4፡ 29-31) ይብል። ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ፡ የሱስ ዝብል ስም ካብ ኩሎም ኣብ ሰማይን ምድርን ዘለዉ ፍጥረታቱ ኸቢሩን ገኒኑን ክረኣ ይደሊ እዩ። “ስለዚ ኸኣ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኹሉ ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ኺምብርከኽ፡ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ኺእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኹሉ ልዕል ዘበሎ፡ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስምውን ዝሃቦ” (ፊልጲ 2፡ 9-11 ) ይብል። ኣብ ካልእ ጽሑፍ ድማ፡ ንደቂ ሰባት ብዘይ የሱስ ዝብል ስም ካልእ ክድሕንሉ ዝኽእሉ ስም ኣይተዋህቦምን (ግብ 4፡ 12) ይብል። ካብዚ ጽሑፍ እዚ ተረዲእና እምበኣር፡ የሱስ ዝብል ስም ካብ ናይ ዘልኣለም ሞት ክንድሕነሉ፡ ካብ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ክንናገፈሉ፡ ካብ ጭንቀት ከኣ ክንገላገሉ ሓይልን ስልጣንን ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል። እግዚኣብሄር ከኣ ብስም የሱስ ኢልና ንልምኖን ንገብሮን ዘበለ ኩሉ ክህበናን ከስልጠልናን ምርጭኡ ኾይኑ ኣሎ። ንኣብነት “ነቶም ዚኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ኽስዕቦም እዩ፡ ብስመይ ኣጋንንቲ ኼውጽኡ፡ ብሓድሽ ልሳን ከኣ ኪዛረቡ እዮም፡ ኣትማን ኪሕዙ እዮም፡ ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸኣ፡ ከቶ ኣይኪጎድኦምን እዩ፡ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኼንብሩ ንሳቶም ኪሓውዩ እዮም”(ማር 16፡ 17-18 ) ይብል።

መቸም ዝበዛሕና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ካብ ንእስነትና ጀሚርና፡ “ንሰይጣን ከተውጾን ከተባርሮን ተደሊኻ፡ ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ትርኣስካ፡ መስቀል ወይ ድማ ስእሊ ክርስቶስ ብምግባር” ከምዝኾነ እናተባሃልናን እናረኣናን ኢና ዓቢና። እንተኾነ ግና፡ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ሓቢርና ዝረኣናዮ፡ እዚ ብሂል እዚ ንቃል ኣምላኽ ይጻረሮ ኣሎ። ምኽንያቱ፡ ብስመይ ኣጋንንቲ ከተውጹ ኢኹም እዩ ዝበለ ክርስቶስ። ኩሎም ደቂ መዛሙርቲ የሱስ፡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጸሎት ኮነ ታኣምራት፡ ብስም የሱስ ከምዝነበረ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጾ እዩ። ንኣብነት ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትሒዙ ኣእጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ “ወርቅን ብሩርን የብለይን፡ እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ፡ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ” ተንሲኡ ኸኣ ከደ ይብል (ግብ 3፡6)። ከምኡ ድማ ኩሎም ጸሓፍቲ መልእኽትታት ሓድሽ ኪዳን፡ “ብስም ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ” እናበሉ ይጽልዩን ይምህሩን ይዛረቡን ከምዝነበሩ ብተወሳኺ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና። ንኣብነት (ግብ 9፡ 27-28) ርኣ። እንተኾነ ግና የሱስ፡ ብስም መን ክንልምን ከምዝግባኣና፡ ኣዘኻኺሩናን ገሲጹናን እዩ፡ “ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እካ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን። ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ ኪኸውን፡ ለምኑ ኽትረኽቡ ድማ ኢኹም።” (ዮሃ 16፡ 23-24)

ካልእ ከም ዝተፈጸመ ሓቂ፡ ወይ'ውን ከም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ተጌሩ ዝተነገረና ብዙሕ ጸረ-ክርስቶስ ዝኾነ ጽንጽዋያትን ብሂላትን ኣሎ። ንኣብነት፡ እዮብ ብቑስሊ ኣብዝሳቐየሉ ዝነበረ እዋን፡ ሰበይቱ መሕጸቢኡ ዝኸውን ማይ ከተምጽእ ክልተ ሳዕ ናብቲ ርባ ምስከደት፡ ሰይጣን ረኺብዋ ብዘይማይ ተመልሰት፡ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግና መስቀል ሒዛ ከይዳ፡ ሰይጣን ካብኣ ሃዲሙ ይባሃል። ኽቡር ኣንባቢ፡ እዚ ታሪኽ እዚ ኣበናይ ምዕራፍን ቁጽርን መጽሓፍ እዮብ ኣሎ? ሰይጣን'ከ ዝረኣ ቅርጺ ዘለዎ ድዩ ወላስ መንፈስ'ዩ? ኣብቲ ዘመን እዮብ'ከ (ብሉይ ኪዳን)፡ መስቀል ክርስቶስ ብትንቢትን ምስልን ተዘይኮይኑ፡ ብጋህዲ'ዶ ተገሊጻ እያ? ብሓቂ እታ ሰበይቱ'ኸ፡ ንእዮብ ከም ዝደገፈቶ ድያ ወላስ "ኣምላኽካ ግዳ ዘይትሓድግ" ኢላ ከምተዛረበቶ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ? ይገርምዩ፡ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፡ እሞ ኸኣ ቃል ኣምላኽ ዝመስል ነገራት'ዩ ኣብ ኣእምሮና መሊኡ ዘሎ። ስለዚ ኸኣ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ነቲ ሓቂ (የሱስ ክርስቶስ) ኣዕሚቕና ንኽንፈልጦን ንኽንቅበሎን ዘሸግረና። ንሕና እንታይ ጌርና፡ ደይ ኣቦታትና እዮም ነጊሮምና፡ ንሕና ኸኣ ኣሚና ክንብል ንኽእል ኢና፡ እንተኾነ ግና ኣቦታትና ጌጋ ትምህርትን ዕላልን ዝነገሩና ምኽንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገለ ካብኡ፡ ባዕላቶም ከንብቡን ክመራምሩን ዘይክእሉ ብምንባሮም እዩ፡ ወይ ድማ ዝኽእሉ እንተነበሩ ኸኣ፡ ናዓና ከዕብዩ ብዙሕ ስራሕን ናብራን ይሕዞም ምንባሩ'ዩ። እንተኾነ ግና ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ “ከይዘልፈካ፡ ሓሳዊ ኾንካ ኸኣ ከይትርከብሲ፡ ናብ ቃሉ ሓንቲ እ ኳ ኣይትወስኽ” (ምሳ 30፡ 6)። እምበኣር ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ዝነበረና ሰባት ተኾይና፡ ሎሚ ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ግዲ ይኹነና፡ ንሱ ኸኣ ክግለጸልናን ሓራ ከውጻኣናን እዩ (ዮሃ 8፡ 32)።

ካልእ ክንፈልጦ ዝግባእ፡ እግዚኣብሄር ዝገብረልና ሰናይ ነገር ኹሉ፡ “ስለ ስሙን ጽድቁን ኢሉ” ከምዝኾነ ከነስተውዕል ይግባእ። ንኣብነት ኣብ (ህዝ 20፡ 44) “ኣቱም ቤት እስራኤል፡ ከምቲ እኩይ መገድኹምን ከምቲ ብልሽዊ ግብርኹምን ዘይኮነስ፡ ምእንቲ ስመይ ኢለ ምስ ገበርኩልኩም፡ ሽዑ ኣነ እግዚኣብሄር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም፡ ይብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ” ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ’ሎ። ኣብ ካልእ ጽሑፍ ከኣ፡ እግዚኣብሄር ምሕረት ዝገብርን ዝንሕፍን ስለቲ ሰባት ዘርከስዎ ቅዱስ ስሙ ኢሉ እምበር ስሊኦም ኢሉ ከምዘይኮነ ይዛረብ (ህዝ 36፡ 22)። ነዚ ዝተረድኣ ንጉስ ዳዊት ኹሉ ግዜ ስለ ስምካ እናበለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ይንሳሕን ይጽልን ከምዝነበረ ኣብዚ ጥቕስታት እዚ ርኣ (መዝ 25፡ 11, መዝ 31፡ 3, መዝ 79፡ 9, መዝ 109፡ 21, መዝ 143፡ 11, ከምኡ ድማ ኤርምያስ ብግዲኡ፡ ኤር 14፡ 7, ኤር 14፡ 21, ከምኡ'ውን ዳንኤል፡ ዳን 9፡ 19)። እዚ ቃል እዚ ድማ ንኣመንቲ (ጴንጠ) ስለተገልጸሎምን፡ የሱስ ዝብል ስም ድማ ዝፈስስ ቅብኢ፡ ዘናግፍ ሓይልን ስልጣንን ከምዘለዎ ስለዘስተውዓሉን፡ ኩልግዜ “ብስሙ/ ብስም የሱስ/ ስለስሙ” እናበሉ ክዛረቡን ክዝምሩን፡ ይራኣዩን ይስምዑን። ሓደ ዘገርም ነገር እንተሎ፡ እዚ " ደይ የሱስ - የሱስ ምባል ካልእ እንታይ ትፈልጡ ኢኹም" ዝባሃል ዘረባን ተቓውሞን፡ ኣብ ገሊኡ ድማ ጸርፍን ምንሻውን ዝተሓወሶ ነገር፡ ንሃዋርያት የሱስ እውን የጋጥሞም ብምንባሩ እዩ። እንተኾነ ግና፡ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር፡ ይጽረፉ ኔሮም እዮም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ካብ "የሱስ ባዕሉ" ጀሚሩ (ሉቃ 18፡ 32)፡ ስጋብ እቶም ሃዋርያትን (1 ተሰ 2፡ 2)፡ ስጋብ እዞም ሎሚ የሱስ-የሱስ ዝብሉ ዘለዉ፡ ከምኡ ድማ ስጋብ እታ ክርስቶስ ዝምለሰላ መዓልቲ ዘለው ኣመንቲ (ጴንጠ)፡ ብሰንኪ "የሱስ ዝብል ስም" ጸርፍን ምስጓግን ከምዘጋጥሞም ቃል ኣምላኽ ይዛረብ እዩ ( ማቴ 5፡ 11-12)። እንተኾነ ግና፡ “ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም፡ እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እዩ እሞ፡ ብጹኣን ኢኹም” ( 1ጴጥ 4፡ 14) ይብል። ምኽንያቱ ኣማኒ (ጴንጠ) ዝባሃል፡ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ማለት'ዩ (ግብ 2፡ 1-4, ግብ 19፡ 6, 1ቆሮ 12፡ 7) ገለ ካብቲ ጥቕስታት ርአ። ሓደ ነገር ከነስተዕሎ ዝግባእ ግና፡ እግዚኣብሄር ዝበሎ ክኸውን ናይ ግድን እዩ።

ክቡር ኣንባቢ፡ በዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ፍቐደለይ፡ እንተኾነ ግና ቅድሚ ነቲ መልሲ ምንባብካ ሓሲብካ ባዕልኻ ኽትምልስ ፈትን።

ሕቶ፡ ንምንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ?

መልሲ፡ “ግናኽ የሱስ፡ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ኽትኣምኑ፡ ኣሚንኩምውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ” (ዮሃ 20፡ 31)።

ስለዚ በዚ ስም እዚ ተረዲእካን ኣሚንካን፡ ነቲ እግዚኣብሄር ዝህበካ ሓይልን ስልጣንን ንኽትጥቀመሉ፡ ካብ ናይ ሰይጣን ዉዲታት (ጭንቂ፡ ፍርሃት፡ ወዘተ...) ሓራ ክትከውን፡ ከምኡ ድማ ሰይጣን ናዓኻ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ክእዘዘልካ፡ ሂወትካን ሂወት ስድራኻን ብሰላምን ዕረፍትን ንኽትመርሕ፡ ከምኡ ኸኣ ብእግዚኣብሄር ኩሉ ሳዕ እናተሓጎስካ ንኽትነብር ምርጫኻ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ናይ ምርጫ ኣምላኽ'ዩ፡ ማለት ብዘይ ናትካ ፍቓድን ድሌትን ኣባኻ ክዓዪን ክነብርን ኣይደልይን እዩ። እንተኾነ ግና፡ ብእኡ ኣሚንካን ኣብኡ ተወኪልካን ኽትነብር፡ ንዕኡ ጥራይ ክትስዕብ፡ ንሱ ኸኣ ክረድኣካን በታ መገዱ ድማ ክመርሓካን፡ ሂወትካ ኸኣ ከጥዕሞን ከጸብቖን ድሌቱ እዩ።

ክቡር ኣንባቢ፡ የሱስ የፍቅረካ’ዩ፡ ስለ ስሙን ጽድቁን ምሕረቱን ኢሉ፡ ጽቡቕን ሓድሽን ነገር ኣብ ሂወትካ ክገብር ድማ ይጽበየካ'ሎሞ፡ ልብኻ ክፈተሉ። “እነሆ፡ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ኤብል ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ፡ ናብኡ ኽኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረር እየ፡ ንሱውን ምሳይ” (ራእ 3፡20) ይብል እዩ'ሞ፡ ኣጆካ። ስለዚ እዛ መዓልቲ፡ መዓልቲ ምድሓንካን ሓርነትካን፡ ናይ ዘልኣለም ዕረፍቲ ድማ ትረኽበላ መዓልቲ ክትኮነልካ፡ እግዚኣብሄር ይጽዋዓካሎ'ሞ መልሰሉ። ምኽንያቱ ንሱ ሎሚ ይደሌካ ኣሎ፡ ተኣበኻ ግና ንስኻ ትደልየሉ እዋን ክመጽእ'ዩ። እቲ ጽሑፍ ግና ከምዚ ይብል “ንእግዚኣብሄር በቲ ዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ፡ ቀረባ ኸሎውን ጸውዕዎ” (ኢሳ 55፡ 6)።

1 comments

ኣሜን፣ ስም የሱስ ሓይለይ፣ ዕርደይ፣ ዋልታይ፣ ዝምክሓሉ ክብረይ እዩ። ኣብራሃም ሃይለ ኣምላኽ ስለ ስሙ ክብል ምግላጽን ብርሃንን ከብዝሓልካ እዩ።
Other Article