ምጽባይ መስርዕ ጐደና ህይወት

Posted on 2012-09-29 · 1783 · 0 · 4

32 resources uploaded

ኣብ ህይወት ሰብ እቲ ኣዝዩ ዝከበደ ነገር ንሓደ ነገር ብትዕግስቲ ምጽባይ እዩ። ምጽባይ ክንዮ ቃላት ክትገሎጾ ዝኸብደካ ኣዚዩ ብዙሕን መሪርን መስዋእትነትን ጻዕርን ሃልክን ዝሓተካ ነገር እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ህንጡይነት ዝዓብለሎ ዘመን ተጸቢኻ ናብ ሓደ ዕላማ ንምብጻሕ ዘሎ ቖራጽነት እምብዛ ዉሑድ እዩ። ኣብዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ነገራትን ዝውንጨፍ ዘሎ ምዕባለታትን እቱ ቐንዲ ሚስጥሩ ንምቅልጣፍ ነገራት ተባሂሉ እዩ። እዚ ዘሎናዮ ወለዶ ህዉኽ ወለዶ ዝብል ሽም ካልኣይ መጸዊዒኡ ኰይኑ ኣሎ። ሰብ ኣቋራጭን ገፊሒ መንገድን እዩ ዝደሊ፣ ኣምላኽ ግና ንሰብ ብቐጣን ትኽ ዝበለት መንገዲ እምብኣር በቋራጭ መሪሒዎ ኣይፈልጥን እዩ። ሕጊ ኣምላኽ ስርዓት ተኸቲልካ በገባብ ምጉዓዝ እምበር ንዝደለኻዮን ንዝረኣኻዮን ነገር ብቕልጡፍ ምጭባጥ ኣይኰነን።

እቶም ኣዚዮም ዕዉታት ሰባት ነቲ ዝደለይዎ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝረኸብዎ ዘይኰነስ እንታይ ድኣ ነቲ ክረኽብዎ ኣብ ህይወቶም ብኣምላኽ ዝተሰርዐ ነገር ተዓጊሶም፣ መስመር ኰይሰሓት፣ በቲ ቑኑዕ መንገዲ ተዓጊሶም ዝረኽብዎ እዮም። ትዕግስትን ትጽቢትን ክልተ ዘይነጻጸላ ነገራት እየን። ነቲ እንጽበዮ ነገር ኢና ትዕግስቲ እንገብረሉ። ምጽባይ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምኻኑ መጽሓፍ ቁዱስ በዓሉ ጠቒስዎ ኣሎ ነዊሒ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ ድማ ኢሉ ተዛሪቡ። ግና እቲ ዝገርም ምጽባይ ንልቢ ዘማህምን እንተ ዀይኑ ስለምንታይ ኣምላኽ ብኣግኡ ንድሌትና ፈጺሙ ንልብና ዘየሐጉሶ? ክሳብ ልብና ዝምህምን ኣምላኽ ምጽባዩ እንታይ ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ? መንገዲ ኣምላኽ ከምቲ ንሕን እንሓስቦ ወይ እንግምቶ ኣይኰነን። ሓሳቡ ካብ ሓሳብና መንገዱ ክኣ ካብ መንገድና እምብዛ እዩ ዝፍለ። ንሱ ጥበበኛ እዩ እሞ በቲ ዘይውዳእ ሪቕ ምልኣት ዕቤቱ ከገርመና እንተ ዀይኑ፣ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ እምበር በቲ ንሕና እንድልዩ ኣይከይድን እዩ።

ውድቀት ኩሉ ግዜ ኣብ ህንጥዩነት እዩ ዝጅምር። መብዛሕትና እንተ ብዉሑዱ ወይ ብብዝሑ ብሰንኪ ናይ ልብና ትምኒትን ህንጡይነትን ኣብ ውድቀት በጺሒና ኢና። ናይ መጽሓፍ ቁድስን ናይ እምነት ኣቦታት ኩሎም፣ በዚ ከምዚ ማለት ብትዕግስቶምን ብዘይምጽባዮምን ተመስኪርሎም ኣሎ። ንኣብነት ሓደ ካብቶም ብትዕግስቱ ዝተመስከረሉ ኣቦ ሃዋርያ ያቆብ ክዛረብ ከሎ “እንሆ፡ ነቶም እተዐገሱ ብጹኣን እዮም ንብሎም ኣሎና። ብዛዕባ ትዕግስቲ እዮብ ሰሚዕኩም ኣሎኹም፡ እግዚኣብሄር ከኣ ብዙሕ ለውሃት ዝመልኤን ደንጋጽን እዩ እሞ፡ ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበረሉ መወዳእታ ርኢኹምዎ ኣሎኹም። “ እምብኣር ነፍሲ ወከፍ ሓቐኛ ትጽቢት ዘለዎ ሰብ መወዳእቱ ብሰናይ ዘበለ ከም ዝጸግብ ዘጠራጥር የብሉን። እምብኣር ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ንዕኡ ክንጽበ ትጽቢትና ንሱ ክኸውን ዝደልየና።

1) እምነት ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ።
ናይ እብራውያን ጸሓፊ ኣብ ምዕራፍ 12 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል “ምእንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዚኣኽል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኸሎና፡” እተም ዝኸበቡና ምስክራት ክሎም ኣብ ምዕራፍ 11 ናይ እብራውያን ዝተጠቅሱ ናይ እምነት ጀጋኑ እዮም። ኣዞም ሰባት እዚኣኣቶም ኣብ ህይወቶም ምጽባይ ዝተለማመዱ ሰባት እዮም። ብሰንኪ ንኣምላኽ ምጽባዮም ከኣ እምነቶም ኣብ ኣምላኽ ነቕ ዘይብል ኰይኑ ንኣምላኽ ብእምነት ኣስሚሮም ዝሓለፉ ሰባት እዮም። ካብቶም ተጠቒሶም ዘለዉ ሰባት ገለ ገለ እንተ ርኢና ። ናሆ እቲ ጻድቕ ሰብኣይ ኣብቲ ንቑጽ ምድሪ መርከብ ክሰርሕ ምስ ተኣዘዘ ብእምነት ሐራይ ኢሉ ንምድሓኑ ትኸውን መርከብ ሰሪሑ። ንልዕሊ ሚኢቲ ዓመት ተጸበዩ። ክሳብ እቲ ኣምላኽ ዝበሎ ዝዀውን ተዓጊሱ እምበር በቃ ማይ ኣይረኣኹን ኢሉ ንድሕሪት ኣይተመልሰን በዚ ኸምዚ ንኣምላኽ ምእማን ተማሂሩ። ብድሕሪኡ ዝመጸ ኣብርሃም ንኢሳቕ ንምርካብ ንነዊሒ ግዜ ተጸበዩ። በዚ ምጽባዩ ንኣምላኽ ምእማን ተማሂሩ። ኢሳሃቕ ያቆብ ዮሴፍ ሙሴ እያስ ካሌብ ወዘት ወዘተ እዞም ኩሎም ንኣምላኽ ተጸበዮም እምነት ዝተማህሩ ሰባት እዮም። እምብኣር ኣምላኽ ክንጽበዮ ካብ ዝገብረና ምኽንያት ሓደ ናብኡ እምብዛ ጠቢቕና እምነትን ጽንዓትን ክንመሃር እዩ። ኩሉ ግዜ ብንሕልፎ ጐድና መከራ ጽብብ ክብልን ይክእል ኣዩ ነዚ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 5፣3 “ግናኸ ብጸበባ ድማ ንመካሕ እምበር፡ እቲ ጸበባስ ትዕግስቲ ኸም ዜምጽእ ስለ ዝፈለጥና፡ በዚ ጥራይ ኣይኰነን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን፡ እቲ ምፍታንውን ተስፋ፡” ብምባል ትዕግስትናን ናብ እምነትን ተስፋን ከም ዘምርሕ ዝዛረበና።

ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛምርቱ እምነት ክምህርም ኣንተ ኰይኑ ኣቐዲሙ ትዕግስቲ ህድእ ምባል ክምህሮም ኔርዎ። ነዚ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ክሳብ ነገራት ዝውዳእ ስቕ ይብል ኔሩ። ሓደ ግዜ ምግቢ ክሳብ ዝውዳእ ስቕ ኢሉ። ካልእ መዓልቲ ባሕሪ ክሳብ ዘናውጾም ንሱ ደቂሱ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሰባት ክሳብ ዝሞቱ ከይፈወሶም ስቕ ይብል ኔሩ። እዚ ኹሉ ዘርኣየና የሱስ ትዕግስቲ ዝለብሰ ብህድኣት ዝተመልኣ ስለ ዝነበረ እዩ። ሃዋርያት ድማ ብዘይምርባሽ ናብራ ህይወቶም ክመርሑ ይምህሮም ኔሩ። ኣምላኽ ኩሉ ክሳብ ዝውድኣና ዘጸብዮና ብምልኣት እምነትና ኣብኡ ክንገብር እዩ ነዚ እዩ ብዝተፈላለየ ትዕግስቲ ዝሓትት ጐደና ዘሕልፈና።

ብመጠን ሓቒ ኣምላኽ ሒዝና ዝተዓገስናዮ እዩ እምነትና ዝዓቢ። ኣብ ሞንጐ እዚ ብዙሕ ምንዋጽን ገልታዕታኦን ከም ዘሎ ርድኡ እዩ። ዋላ እዚ እውን ናብ እምነት ገጹ እዩ ዝመርሓና። ብትዕግስትና ኢና ነታ ሓቀኛ እምነት ናይ ኣምላኽ እነጥርያ። ዝገርመኒ ናይ ኤልያስ እዩ። ኤልያስ ንስለስተ ዓመተን ፈረቓን ማይ ከይሃርም ብእምነት ምስ ጸለየ መሳኹቲ ሰማይ ተዓጽዩ ዳሕራይ ድማ ማይ ንኽዘነብ ጸለየ። ብፍላይ ኣብቲ እዋን እቲ ዝገበሮ ነገር ኔሩ። “ሽዑ ኣከኣብ ኪበልዕን ኪሰትን ደየበ። ኤልያስ ድማ ናብ ርእሲ ቀርሜሎስ ደየበ፡ ናብ ምድሪ ሰጊዱ ኸኣ ገጹ ኣብ መንጎ ኣብራኹ ገበረ። ነቲ ጊልያኡ ድማ፡ ደዪብካ ናብ ባሕሪ ኣቢልካ ኣማዕክዱ፡በሎ። ድዪቡ ኣማዕድዩ ኸኣ፡ ገለ እኳ የልቦን፡ በለ። ንሱ ኸኣ፡ ሾብዓተ ሳዕ ተመላለስ፡ በለ። ኰነ ድማ፡በታ ሳብዐይቲ ጊዜ፡ እንሃ፡ ክንዲ ኢድ ሰብ ዝምንኣሳ ደበና ኻብ ባሕሪ ትለዐል ኣላ፡ በለ። ንሱ ኸኣ በሎ፡ ደዪብካ ንኣከኣብ፡ ዝናም ከይዐግተካስ፡ ሰረገላኻ ጽዒንካ ውረድ፡ በሎ። ኰነ ድማ፡ ብኡብኡ እቲ ሰማይ ብደበናን ብሸምቦባን ጸልመተ፡ ብርቱዕ ዝናም ከኣ ዀነ። ኣከኣብ ድማ ሰረገላኡ ተወጢሑ ናብ ይዝርኤል ከደ። ኢድ እግዚኣብሄር ከኣ ኣብ ልዕሊ ኤልያስ ነበረት እሞ፡ ሕቜኡ ተዐጡቑ፡ ክሳዕ እቲ ንይዝርኤል ዜእቱ፡ ቀቅድሚ ኣከኣብ ይጐዪ ነበረ።” እቲ ዘገርም ነገር ኣምላኽ ንኤልያስ ማይ ከም ዝዘንም እዩ ነጊሩዎ ግና ምልክት ዝናብ ኣይነበረን ኤልያስ ግና ምልክት ማይ ምህላው ዘይኰነ ዘገድሶ ንኣምላኽ ክሳብ ሸውዓተ ግዜ ምጽባይ እዩ ዘገድሶ ዝነበረ። ነቲ ጉዙእ ደገጋጊሙ ምልክት ማይ እንተ ኣሎ ሓተቶ ኣብ መወዳእታ ክንዲ ኢድ ትኣክል ኣላ ምስ በሎ ብድሕሪ እዚ ስራሕ ኣምላኽ ከም ዝስራሕ ኣይተጠራጠረን።
ሎሚ እቲ ኣብ ህይወትና ክኸውን ዘለው ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ዝበሎ ኩሉ ምፍጻሙ ኣይተርፍን እዩ ግና ክሳብ ምልኣት ክንጽበ ኣሎና። ምናልባት እቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዝበሎን ኩነታትናን በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ከም ኤልያስ ኣሚና ክሳብ እታ ሻበዐይቲ መዓልቲ ንጸበ። ሸውዓተ ኣብ መጽሓፍ ቁዱስ ናይ ምልኣት ምልክት እዩ። ሳኦል ንሳምኤል ኣብ መበል ሻበዓይቲ መዓልቲ ክመጽእ እንዳፈለጠ ኩነታት ደሪኽዎ ፍርሒ ንልቡ ስለ ዝሓዘ ካብ ምጽባይ ክእለትን ጥበብን ገዛእ ርእሱ ክወስድ ጀሚሩ ከሲሩ። ብሓፈሻ እምብኣር ንኣምላኽ ምጽባይ ማለት ንኣምላኽ ምእማን ማለት እዩ። ንኣምላኽ ምጽባይ ማለት እምነት ምልምማድ ማለት እዩ።

2) ምጽባይ ስልጣን ኩሉ ናይ ኣምላኽ ከም ዝዀነ የፍልጠና
ኣብዛ ምድርን ኣብ ሰማይን ኰታ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምልክን ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሄር እዩ። ነገርናን መሰልናን ዝውድእ ንሱ ብዝመደቦ ግዜ ኰይኑ ብስልጣኑን ክእለቱን እዩ ዝዓሞ። እግዚኣብሄር ሓንሳብ ተዛረብ ኣነ ኸኣ ክልተ ሳዕ ሰማዕክዎ ስልጣን ኩሉ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ምኻኑ ፈለጥኩ ይብል ዘማራይ። ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምኻኑ ምፍላጥ ስቕ ኢልካ ዝመጽእ ወይ ዝርከብ ኣይኰነን እንታይ ድኣ ብትዕግስቲ ዝርከብ ጉዳይ እዩ፣ ተዓጊሱ ንኣምላኽ ዝጽበዮ ሰብ ወትሩ ስልጣን ኣምላኽ ምስ ረኣየን ምስ ፈለጠን እዩ። በቲ ጐደና ኣምላኻዊ ህይወት ክትሓልፍ ከሎኻ ብቕድሜኻ ዝግተር ጐቦ ብድሕሬኻ ዝስዕብ ሰራዊት ብዙሕ እዩ። ነዚ ብኣቃራጭ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣታ ዓቢ ጐቦ መን ኢኻ ኣብ ቅድመይ ጐልጎል ክትከውን ኢኻ ክትብል ናይ ግድን እዩ ኣብትሕቲ እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ እናተጸበኸ ኣብ ኣኽናፍ ኣምላኽ ክትስወር። ኣግባዝ ይደኹምን ይሕለሉን ኣባጽሕ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንኣምላኽ ዝጽበዩ ግና ይኸዱ ኣይሕለሉን ይጐዩ ኣይደኹምን ሓይሎም ከም ናይ ንስሪ ይሕደስ ዝተባህለሉ ምኽንያት እኰ ስልጣንን ሓይልን ኣምላኽ ወትሩ ኣባቶም ስለ ዝጋሃድ እዩ።

ሃዋርያ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ብመርከብ ተሰቒሉ ናብ ሮም ናብ ፍርዲ ይኸይድ ነበረ። ምንም እኳ ቕድሚ ምብጋሱ እቲ ኩነታት ምቹእ ከም ዘይኰነ እንተ ነገሮም። እቶም ሰባት ግና ካብ ዘረባ ሃዋራያ ጳውሎስ ንላዕሊ ክእለት እቲ መርከበኛ ኣሚኖም። እቲ ዘገርም ኩሉ ግዜ ሰብ ንቓል ኣምላኽ ዘይሰምዕ እንተ ዀይኑ ምቹእነት ኩነትታ ርእዩ ዝውስን፣ ንኣምላኽ ኣይጽበን ስልጣን ኣምላኽ ንምርኣይ ድማ ድንጉይ ይኸውን። ሃዋርያ ጳውሎስ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ግና በታ መርከብ ምስቶም ሰባት ተጋዕዘ። እቲ ኩነታት እምብዛ ዘጨንቕ ኣዚዩ ሓደገኛ ብህይወት ንኽትነብር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብብ እዩ። ኣብዚ ኸምዚ ኣምላኽ ብመልኣኹ ጌሩ ንሃዋርያ ጳውሎስ ተዛሪብዎ። ምንም ኣይትዀኑን ኢኹም ሓንቲ ነፍሲ ኣይትጠፍእን እያ በሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ክጭነቑ ከለዉ ጳውሎስ ግና ሃዲኡ ዓሪፉ ኣብ ስልጣን ኣምላኽ ተኣማሚኑ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ “በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ፡ ጳውሎስ፡ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ። እንሆ፡ ነቶም ምሳኻ ዚሳገሩ ዂላቶምውን ኣምላኽ ሂቡካ ኣሎ፡ ኣይትፍራህ፡ በለኒ።

ኣቱም ሰብ፡ ኣነ ኸኣ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ኸም ዚኸውን ንኣምላኽ እኣምኖ እየ እሞ፡ ስለዚ ኣጆኹም።” እቲ ማዕብል ክሳብ ክንደይ ይበርትዕ፣ ሕጂ ንጳውሎስ ምንም ኣይኰነን ኣምላኽ ተዛሪቡዎ እዩ። ንሱ ድማ ኣሚኑ ሕጂ ንኣምላኽ ዝገብሮ ክርኢ ምጽባይ እዩ።

ሎሚ ንኣምላኽ ምጽባይና ነቲ ንሱ ዝበለና ክንርኢ ምህዳእና ስልጣን ኣምላኽ ክንርኢ ይገብረና። ነዚ እዩ ድማ ህድእ በል እሞ ኣነ ኣምላኽ ምኻነይ ኣስተብህል ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ። ኣብቲ ህድእት ግዜ ኢና ንስልጣንን ሓይልን ኣምላኽ ነስተውዕሎ ኣምላኽ ነዚ ዝኸውን ጸጋ ኣባና የፍስስ። ሃዋርያት እንተ ርኢናዮም ነቲ ብስልጣን ኣምላኽ ዘወጾም ሓይሊ መንፈስ ቁዱስ ክቕበሉ እንተ ዀዮኖም ናይ ግድን እዮም ክጽበዩ ኔርዎም። ኤልሳእ ዕጽፊ መንፈስ ኤልያስ ክቕበል ናይ ግድን እዩ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጽበ ዝነበሮ። ዮሴፍ ዝርግሕቲ ቕልጽም እግዚኣብሄር ካብ ቤት ማእሰርቲ መንዚዐ ኣውጺኣ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ክትሰቕሎ ብግዲ ንዝተወሰነ ዓመታት ክጽበ ኔርዎ። እግዝኣብሄር ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን ብጉያ ሰብ እውን ኣይሕጐስን እዩ በቶም ህድእ ኢሎም ብትዕግስቲ ስልጣን ክርእዩ ዝደልዩ ግና ባህ ይብሎ። ምጽባይ መንገዲ ንስልጣን ኣምላኽ ዘርኢ እዩ።

3) ንዕኡ ብምልኣት ክነርኽቦ ስለ ዝደሊ
ኣብ ሆሴእ ከምዚ ዝብል ቃል ተጻሒፉልና ኣሎ “ስለዚ እንሆ፡ ኣነ ኽሐባብላ፡ ናብ በረኻ ኽወስዳ፡ ንልባ ኸአ ክዛረቦ እየ። ካብኡ ኣታኽልቲ ወይና፡ ለሰ ኣኮር ከአ ከም ደገ ተስፋ ኽህባ እየ። ኣብኡ ኸምቲ ብመዓልትታት ንእስነታ፡ ከምቲ ቦታ ኻብ ሃገር ግብጺ ዝወጸትላ መዓልቲ ኽትዝምር እያ።” ሆሴኤ 2፣14 ኣምላኽ ብናይ በረኻ ህይወት ዘሕልፍ ኣብኡ ንልብና ተዛሪቡ ኣብቲ ናቱ መስመር ከትወና መታን እዩ። ነቶም ጀጋናኡ ናይ እምነት ኣቦታት ክሳብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዘጸብዮም ኣብቲ ንሱ ዝሓንጸጾ ናይ ህይወት ምዕራፍ ከእትዎም ስለ ዝደለየ ጥራይ እዩ። ንኣምላኽ ዝበቅዕ ሰብ ብኣምላኽ ተሰሪሑ ኣብቲ ሕንጻጽ ኣምላኽ ንኽኣቱ ፍቓደኛ ዝዀነ ሰብ እዩ። ኣብ ናይ ኣምላኽ ቦታ መደብ ንምእታው ከኣ መስርሕ እዩ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ዝፍጸም ኣይኰነን። ንሕና ተሰሪሒና ኣይተወዳኣናን። እግዚኣብሄር ንደቂ እስራኤል ናብ ምርኮ ኣሕሊፉ ክህቦም ከሎ ክመሮምን ክጠፍኡን ጥራይ ዘይኰነ ኣብቲ ዘልኣለማዊ ኣጀንድኡ ክኣትዎም መታን እዩ። ነዚ እዩ ኣብ ምርኮ ናይ ግድን 70 ዓመት ክጸንሑ ዘለዎም። ኣብዚ መስርሕ እዚ እዮም ከም እኒ ዳኒኤል ነህምያ እዝራ ኣስቴርን ማርዶካይን ካልኦትን ክፈርዩ ዝኸኣሉ።

ኣምላኽ ንዓና ኣብ መስመሩ ከእትወና ኢሉ እምብኣር እዩ ክንጽበይ ዝገብረና። ንኣብነት ስምኦንን ሃናን እንተ ሪኢናዮም ንኣዚዩ ነዊሕ ዓመት እዮም ካብ ቤት መቕደስ ከይወጹ ምድሓን እስራኤል ዝጽበዩ ዝነበሩ። ኣብቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ግዜ ድም ብኽብሪ ንመድሓኒ ርእዮምዎ። ነዚ ኸኣ ስምኦን ደጊም በቃ ይኣኽለኒ ንባርያኻ ብሰላም ኣፋንዎም ዝበለ። እተን ንኣምላኽ ዝተጸበናለን መዓልታት ናይ ክሳራ መዓልታት ኣይኰነና ከምቲ ኣብ ሆሴእ “ምውጽኡ ኸም ወጋሕታ ርግጽ እዩ፡ ንሱ ኸም ዝናም፡ ከምቲ ንምድሪ ዜጥልል ዝናም ጽብሓት ናባና ኺመጽእ እዩ።” ዝተባህለ ብግዚኡ ናባን ምስ መጸ እተን ዝተጸብናየን መዓልታት ኣብታ ንዕኡ ብኽብሩ ዝረኣነላ መዓልቲ ክጥቕለላ እየን። እግዚኣብሄር ንደቂ እስራኤል ብኣርብዓ መዓልቲ ናብታ መዓርን ጸባን እተውሕዝ ሃገር ከእትዎም እናኸኣለ ስለምንታይ እዩ ናይ ኣርብዓ ዓመት መንገዲ መሪሒዎም? ኣምላኽ ስለምንታይ ንኣብርሃም ን25 ዓመታት ኣጸቢዎ? ኣምላኽ ስለምንታይ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጸብየና? እቲ መልሲ ኣምላኽ ነቲ ኣባና ዝመደቦን ብኣና ድማ ክገብሮ ዘለዎ ነገርን ውቁቡን ጹፉፉን መታን ክኸውን ኢሉ እዩ። ንዕኡ ንበይኑ ክንረኽቦ ስለ ዝደልየና እዩ። ፊት ንፊት ምሳኡ ክንጋጠም ይደልየና። ኣምላኽ ብምስትውዓል ዓቢ ብፍልጠት ከኣ ጠቢብ ስለ ዝዀነ ዝገብሮ ስለ ዝፈልጥ ከኣ ንዑ እናተጸበና ኣብ ውሽጢ መደቡ ከእትወና ይደሊ።

ብዛዕባ ጥቕሚ ንኣምላኽ ምጽባይ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና። ንኣምላኽ ምጽባይና እምነትና ንምዕባይ እዩ ዝጠቕመና፣ ምጽባይና ስልጣን ኩሉ ናይ ኣምላኽ ምኻኑ ክንፈልጥ እዩ። ምጽባይና ንኣምላኽ ረኺብና ኣብ ፍቓዱን መደቡን ንምእታው እዩ። ኣምላኽ ንዕኡ ዝጽበ መንፈስ የውርደልና።

4 comments

Thanks Hanibal! keep up the good work. God bless you!

· 2012-10-04
ንምድሓን እግዚኣብሄር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ። thank you hanni blessings

senait ybhal cab angola eye bitami eye zibarkeni melektika .bihafesha betezion kulu melektu hankew eye ziblo amlak ybarkum

amennnn amlak ybarka hanibal hawey xegu yebzahalka memelisu yglexelka
Other Article