Halloween ኣገዳሲ መልእኽቲ ብዛዕባ ሃለዊን

Posted on 2014-10-05 · 2046 · 0 · 0

2 resources uploaded

ብቤትኤል ቤ/ክ ሎንደን ዝተዳለወ
ጥቅምቲ (October) 31 ሃለዊን ተባዒሉ ዝምሰየሉ ምሸት እዩ። ነዚ ሃለዊን እንተ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ዘብዕልዎ ሰባት ኣብ ዓለምና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይበዝሑ ኣለዉ። ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ድማ ነጋዶ ኻዝናታቶም ይንኹንኹዎ ኣለው። ብዓቢኡ ነዚ ኣጋጣሚ ዝጥቀሙ ነጋዶ ጥራይ ዘይኮኑስ፡ ኣጋንንቲ ወይ ርኹሳት መናፍስቲ’ውን እዮም። ከም ክርስትያናት 1ቆረ2፡-13 “ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናኣሰማማዕና…” ይብል።
ከም ህዝበ ክርስትያናት ብድሕሪ ዝኾነ ይኹን ብዓላት፡ መን እዩ ኽብሪ ዝወስድ? መን እዩ ንዕላምኡን ኽብሩን ዝጥቀመሉ? መን እዩ ህላዉነቱ ዝገልጽ? ኣምላኽ ሕጉስ ድዩ ጉሁይ?... ወዘተ ዝብላ ሕቶታት ክንሓትትን ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክንምልሶን ይግብኣና እዩ።

ሃለዊን (Halloween or Hallowe'en) ጥቅምቲ (October) 31 እቲ ሱር ኣጀማምርኡ ካብ ኣምለኽቲ ጣኦታት (pagan) ከምኡ’ውን ክርስትያናት ንምዉታት ሰባት፣ ጻድቃናትን ሰማእታትን (All Hallows' Eve) ዝዝከረሉን ዘብዕልሉን ምዓልቲ እዩ። እዚ ድማ ምዉዳእ ናይ ቀዉዒ፡ (ምዉዳእ ናይ ሓጋይ) ምጅማር ናይ ክረምቲ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ምሸትን ጸልማት ምድርን እዩ ዝብዓል። እዚ ማለት ናይ ቐትሪ ብርሃን ዝሓጽረላ ናይ ለይቲ ጸልማት ክረምቲ ዝነዉሓላ ናይ መጀመርያ ምዓልቲ እያ።

ነዚ ናይ ምንዋሕ ጸልማት በዚ ሃለዊን ዝብል ብዓል ድማ ዝተፈላለየን ኣዝዩ ዘጽልኣካን ንናይ ሰይጣን ኣሰራርሓታትን ጥንቆላን ዝገልጹ ክዳዉንትን ምስልታትን …ወዘተ ብምግባር ብጸልማት ኣብ ግዳምን ኣብ ገዛን፡ ብፓርትን ብምስሊ ወይ ክዳዉንቲ ናይ ቫንፓየር ብምግባርን የብዕልዎ። ቫንፓየር ምዉታት ሰባት ኮይኖም ብጸልማት (ለይቲ) ጥራይ ህያዋን ኮይኖም ስጋ ሰብ ዝበልዑን ደም ሰብ ዝሰትዩን ንሰብ ድማ ናብ ከምኦም ዝቕይሩ ኣጋንንታዊ ዓይነት ፊልም እዩ።
ኣብዚ እዋን ሰይጣን ብዕሊ ኣብ ዝገዝኣሉ ዓለም፡ ብመገዲ ነጋዶ ምእንቲ መኽሰቦም ነዚ ብዓል የጎሃህርዎ ኣለዉ። ኣብዚ ብዓል ዝብዓለሉ ዓድታት ምናዳ ኣብ ኣሜሪካን ኣዉሮጳን ድማ በዚ ምሸት ቆልዑ ይጠፍኡ (ይስረቑ)፡ ሰባት ይቕተሉን (ንመስዋእቲ ይሕረዱ) ብዙሕ ክፉእ ነገራትን ሓደጋታትን ድማ ይወርድ እዩ። ከም ክርስትያናትን ከም ደቂ እቲ ጭዋ ሕብረተሰብን ነዚ ብዓል ከነኽብሮ ዘይኮነስ ክንቃወሞ እዩ ዝግብኣና። ኣቦታት ክምስሉ “ኣብቲ እንታይ ኣለዎ፡ ገለ ኣለዎ።”

ምናዳ ድማ ብሽም ጽዓዱ ጌሮሞ ኢልና ንደቅና፡ ደቂ ኣጋንንቲ ኣምሲልና ንደገ እንዳ ሰብ ክልምኑን ንሰባት ከፈራርሑን ምስዳድ፡ ከምኡውን ኣብቲ ዝዳሎ ፓርቲ ናይ ሃለዊን ምስዳድ፡ ከም ንደቅኻ ንናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓታት ኣሳጢሕካ ምሃብ እዩ ወይ ንሰይጣን ምክራይ እዩ። ዘዳ18፡-9-14 እቶም ቆልዑ ድማ ብፍቓድ ወለዶም ኣብ ትሕቲ ተጽዕኖን ዉዲትን ናይዚ እኩይ ሰይጣን ይወድቁ። ሰይጣን ከይብለጸልና ዉዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና። 2ቆረ2፡-10-11
ክቡራት ኣንበብቲ፡ ብኽብረትኩም ከም መንፈሳዉያን እንታይነት ሃለዊን ብዝግባእ ብቓል ኣምላኽ መሰረት መጽናዕቲ ኣካይዱ፡ ዘሎናዮ ዘመን ዘመን ሓበሬታ እዩ፡ ምስ ዝመጸ ዓይነት ብዓላት፣ ባህልታትን ፋሽናትን ከም ዉሑጅ ሃንደፍ ኢልና ንሕናን ደቅናን ኣይንእተዎ። ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ኣብ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓታት ክትኣቱ ዚክኣል እዩ። ክትኣትዎ እናተዋዘኻ ክትወጾ ግን ኣዋዘ እናነባዕኻ እዩ (ንሱ’ውን እንተወጺኻ)።

ኣምላኽና ብርሃን እዩ፡ ንሕና ድማ ደቂ ብርሃን ኢና፡ ብርሃንና ኣብዛ ጸልማት ዓለም ከብርህ ኣለዎ እንበር፡ ንሕናን ደቅናን ምስ እዛ ጸልማት ዓለም እንታይ ኣለዎ እናበልና ክንጽልምት የብልናን። ካብ ዓለምን ዓለማዊ ነገርን ክንወጽእን ክንፍለን እዩ ዘሎና። ሮሜ13፡-12 ዮሃ3፡-19-21 ንእንገብሮን ንእንሓብሮን ኩሉ ነገር ድማ ብምዓልቲ ፍርዲ ተሓተትቲ ኢና።

እግዚኣብሄር ብኹሉ ኣእምሮ ኺህበኩም እዩ እሞ፡ ነዚ ቤ/ክ እትብሎ ዘላ ኣስተብህልዎ። 2ጢሞ2፡-7 በዚ መልእኽቲ እዚ እንተ ተሰማሚዕኩም ብኽብረትኩም ንዘይፈልጡ ሰባት ኣፍልጡዎም። ህዝ44፡-23

0 comments
Other Article