መራሒ መገዲ

Posted on 2011-12-29 · 1259 · 0 · 0

35 resources uploaded

“ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ፣ ንመገደይ ብርሃን እዩ።” መዝ.119.105

GPS (Global Positioning System) ማለት ዓለምለኸ ናይ ምምልካት ስርዓት፣ ኣብ ዓለም ኣበየናይ ቦታ ኣሎካ ትሕብር መሳርሒ እያ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ብፍላይ ኣብ እዋን ጉዕዞ ኣገዳሲት መሳርሒት እያ። ምኽንያቱ ኣበይ ኣሎኻ ስላ እትነግረካ ጥራይ ዘይኮነስ ክትበጽሖ ናይ እትደልዮ ኣድራሻ እንተሂብከያ ድማ በየናይ ኣቢልካ ክትከይድ ከምዘሎካ ስለ እትሕብረካ እዩ።

ኣነ ኣብዚ ቀረባ እዋን እየ ንGPS ክጥቀም ጀሚረ። ንሓደ ዓርከይ ክበጽሕ ናብታ ንሱ ዘለዎ ከተማ ክኸይድ ምስ መደብኩ፣ ቅድሚ ሕጂ ድማ ከይደዮ ስለ ዘይፈልጥ ብGPS ክምራሕ እቲ ዝቐለለ መገዲ ኮይኑ ረኺበዮ። ክበጽሖ ዘሎኒ ኣድራሻ ማለት ኣድራሻ ናይ ዓርከይ ኣሎኒ። እዚ ኣድራሻ እዚ ናብታ GPS ብምእታው ካብታ ዘለኽዎ ከተማ ናብኡ በየን መገዲ ክዝውር ከምዘሎኒ ከምኡ'ውን ኣብታ ንሱ ዘለዋ ከተማ ምስ በጻሕኩ በየን ኣቢለ ንገዛኡ ከም ዝኸይድ ድማ እታ GPS ትሕብረኒ። ካብዚ ንንየው ናተይ ግደ ዘረባ GPS ምስማዕ እዩ። ንየማን ተጠወ፣ ንጸጋም ተጠወ፣ ትኽ ኢልካ ኪድ እናበለት ድማ ትመርሓኒ። ካብቲ ክኸዶ ዘሎኒ ኣንፈት ኣዚየ እንተተጋጊየ ድማ 180 ዲግሪ (U-turn) ተጠውየ ክምለስ ከምዘሎኒ ትሕብረኒ። ላዕልን ታሕትን ከይበልኩ ድማ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ተጠቂመላ። ናብቲ ትደልዮ ቦታ ከብጽሓካ ዝኽእል መገዲ ምፍላጥ ወይውን መራሒ ምርካብ ክንደይ ባህ ዘብል እዩ! ኣብ መገድኻ ብዙሕ ሓርጎጽጎጽ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ እቲ ጉዕዞ’ውን ክነው ይኽእል እዩ፣ በቲ ቅኑዕ መገዲ እንተተጓዒዝካ ግና ናብቲ ክትበጽሖ ዝደለኻ ቦታ ክትበጽሕ ምዃንካ ርግጽ እዩ።

ብኣገልግሎት ናይGPS እናተደነቕኩ ብዛዕባ ጉዕዞ ህይወተይ ክሓስብ ጀመርኩ። ከምGPS ኮይን ህይወተይ ኣበይ ከም ዘላ፣ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለዋን በየናይ መገዲ ክትጓዓዝ ከም ዘለዋን ክሕብረኒ ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ከምዘሎኒ ድማ ዘከርኩ። ቃል ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ሓጥያተኛ ከምዝኾነ ይነግረና። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ጥፍኣት ግጹ የምርሕ ኣሎ። እንተኾነ ግና ኣምላኽ በታ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ እተላዕለ ብሞት ወዱ ጌሩ ናብ ህይወት እትመርሕ ጎዳና ኣዳለወልና። በዛ ጎዳና ንኽንመላለስ ድማ ቃሉ ከም GPS ኮይኑ ንኸገልግለና ሃበና። ስለዚ እዩ ድማ እቲ ዘማራይ “ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን እዩ።” ዝበለ።

ጸሎት-
ዎ’ኣምላኽ በታ ክኸደላ ዝግብኣኒ መገዲ ክመላለስ ንቓልካ ክእዘዝ ብጸጋኻ ደግፈኒ። ኣሜን!

0 comments