ሂወት ኣጋር

Posted on 2013-12-25 · 1385 · 0 · 0

3 resources uploaded

ላዕሊ ተጠመተት ሰማይ ታሕቲ ተረኣየት ምድሪ ኮይንዎ ትሕዞን ትገብሮን እዩ ጨኒቕዋ። ጸዊዓ ማንም ክረድኣ ኣይክእልን እዩ። ንረዲኤት ደሊያ እውን ኣለኹልኪ ዝብላ ሰብ ማንም የለን። ንዓኣ ኩሉ ጸልማት እዩ። እታ ሞት ተኾነት እውን ከም ባህጋ ቐልጢፋ ኣይመጸትላን። ኣብ ሓዲግ ሞት ተንጠልጢላ ኸኣ እንትርፎ ምብካይ ካልኣ ኣማራጺ የብላን። ተስፋኣ ኩሉ ሓንቲ ከይተርፎ ተጸንቂቑ እዩ። ስለምንታይ እዚ ኹሉ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምርኦ ተደቂኑ ካብቲ ዝነበራ ጭንቀት ንላዕሊ ኮይኑ ኣሳቒዋ እዩ።

ሰባት ክሳብ ክንድዚ ድዮም ጨካናት? እሶም ሲ ሰባት እኮ ፍጡራት ደቂ ኣዳም ፈጣሪ ኸኣ ንምንታይ ይጭክን? ኣነስ ፍጥርቱ ዶ ኣይኮንኩን? እናበለት መንፈሳን ልባን ብሓዘን ተሴሩ እዩ። ካብ ኩሉ ጾር ኮይንዎ መዓንጣ ኸብዳ ዘሕርራ ዘሎ ናይቲ ምስኣ ዘሎ ሕንጫል ቆልዓ እዩ። ናተይሲ ዝኾነ ምስ ኮነ ናይዚኸ? እንታይ ቅርስስቲ መዓልቲ ኮን እያ ማህጸነይ ነዚ ዉላድ ድቂ ዝሓዘትላ? እናበለት ንበይና ዓው ኢላ እያ ኣብቲ ምድረበዳ ተጉሮምርም።

እተን ንጉዕዞ ዝነበርኦም ስንቅን ማይን ኩለን ተወዲኣን እየን። ሕጂ ተርፋቶም ዘላ ስንቂ ግና ሓንቲ እያ ሞት። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ምንም ክግበረሉ ዘይከኣል ሰዓት እንታይ ክገብር እየ? ናበይ ክኸይድ እየ? ነዚ ናተይ ናይ ማህጸነይ ፍረ ኸ ከመይ ኢለ ኣናጋዓረ እናተሳቐየ ስቕ ኢለ ክርእዮ? በቓ ሙማትና ዘይተረፈና ኣቐዲመ ባዕለይ ህይወተይ ዶ ኸጥፍእ? እናበለት እያ እታ ኣደ ምስ ገዛእ ርእሳ ትማጎት።

ኣብ መወዳእታ ግና ሓዳ ሓሳብ መጺላ። እወ በለት ሞት እዚ ቡሩኽ ወደይ ዘፍቀሮ ዉልደይ ከይርኢ ካብኡ ኣሪሒቐ ክኸይድ እይ ኢላ ወሰነት። ኣነ ይፈትወካ እየ የፍቅረካ እየ ኣብዚ ምድረበዳ ኣጻምእ ምንም ዘይብሉ ግና ምንም ክገብረካ ኣይክእልን እየ። እታ እንኮ ክገብራ ዝኽእል ስቓይካ ከይርኢ ጋዓርካ ከይሰምዕ ኣርሒቐ ምኻድ ጥራይ እዩ። ካብቲ ወዳ ሪሒቓ ኸኣ ሞቱ እናተጸበየት ዓው ኢላ ብጋዓር ትበኪ ነበረት። ናታ ነገር ኩሉ ተወዲኡ እዩ። ዓቕማ ዘፍቀዶ ዘበለ ኹል ኸኣ ጌራ እያ ግና ኣይተዓወተትን። ኣብዚ እዋን እዚ ሓይላ ሓንቲ እያ ንሳ ኸኣ ገዓር ብኽያት እዚ ኸማን ክሳብ እተን ዘለወኣ ሓይሊ ዝጽንቀቓ። እቲ ቖልዓ እውን ካብ ገዓር ኣይቃረጸን ኣብ ኣፋፊት ሞት ኮይኑ ትልኽ ይብል ኣሎ።

ኣብዚ ኸምዚ ናይ ጸልማትን ናይ ምረትን ሰዓት ግና ሓደ ተኣምር ተፈጥረ። ነዛ ኣደን ወድን ከኣ ኣብዚ ህሞት እዚ ዘድልዮም ዝነበረ ተኣምር ጥራይ እዩ። ኣብ ሰማይ እዚ ዝፋኑ ምድሪ ኸኣ መርገጺ እግሩ ዝኾነ ኣምላኽ ድምጺ እቲ ቆልዓ ሰመዓ። ካብ ሰማይ ከኣ ናይ ተስፋ ናይ ኣጆኺ ዝብል ናይ ምጽንናዕ ቃል መጸ። እዚ ንዓኣ ሕልሚ እዩ። ኣብ ዘይተጸበየቶ ሰዓት ኣብ ነገራታ ዘሞተሉ እዋን ኣለኹልኪ ዝብል ጉሩም ድምጺ። ልዕሊ ማንም ሰብ ኣብ ጎንኺ ክኸውን መጽየልኪ ኣለኹ። ሞት ዘይኮነስ ህይወት ክሰርዓልኪ መጽየ እኒኩ በላ። እቲ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ። መዓስ እዚ ጥራይ ነዚ ንሞት ትጽበዮ ዘለኺ ቆልዓ ዓቢ ክገብሮ እየ ስለዚ ተንስኢ ሕቖፍዮ ኣልዕልዮ ደግፍዮ በላ። ኣብቲ ምድረ በዳ ከኣ ኣምላኽ ሰማይ ዓይኒ ማይ ኣንተዓላ ካብኡ ቐዲሓ ኸኣ ኣስትየቶ። ሞት ከኣ ኣብኡ ኣብቲ ምድረበዳ ብዓወት ተሳዒራ ዝባና ሂባ ሃደመት። ስለዚ ብሩክ ሓወይ ብርክቲ ሓብተይ ኣበይ ኣለኪ ኩነታትኪ ጎይታ ግና ምሳኪ ኢዩ።

ከም ሙሴየ ኣብ ትጽቢት ዝነዋሓካ ትዕግስትካ ክትውድእ ዝቀረብካ:ኣብቲ ስበ ዘይርእየካ ዝርኢ ጎይታ ኣብቲ መከራኻ እዋን ኣለኹ ዝብ ኣምላኽ። እናታ ነገርካ ከቢዱ ኣምላኽ መዓስ ኮን እዩ ዝርእየኒ መዓስ ኮን እዩ ነገረይ ዝውዳኣለይ ትብል ሰብ እትጥመተሉን እትሕሰበሉ ሰዓት ርሑቕ ኣይኮነን እሞ ኣጆኻ። ዝጸልመተ እንተጸልመተ ዝመረረ እንተመረር ዝኸበደ እንተኸበደ እቲ ካብ ሰማይ ኣንቆልቂሉ ዝርኢ መድሓኒ የሱስ ክጥመተካ እዩ ሰዚ ተስፋኻ ኣብኡን ብኡኡን ይኹን።ነቲ ርሱዕ ዝዝክር ነቲ ዉዱቕ ዘተስእ ነቲ ሑዙን ዘጸናንዕ ነቲ ዱርብይ ዘልዕል ነቲ ነዳይ ዝሓሊ ኣምላኽ ኣሎ።እዚ ሎሚ ንሓልፎ ኹሉ እቲ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝርኢ ኣምላኽ ምስ ረኣየና ከም ዘይነበረ ክንርስዕ ኢና። ሎሚ ዝኸበብና ደም ዘንባዓና ነገር ጽባዕ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢላና ክንዕልልን ክንሕጎስን ኢና ስለዚ ትውክልትና ኹሉ ኣብቲ ናይ ሰማይ ኣምላኽ ይኹን።

0 comments
Other Article