ዘሕዝን ፍጻመ’ቲ ዘይተለቐ ድጕል ተኽእሎ

Posted on 2014-11-11 · 1325 · 0 · 0

33 resources uploaded

ሞት ዘርኢ፡ ሓመድ ድበ ዱር እዩ። (እዚ ማለት ዘርኢ ወይ ዘርእታት ኢዮም ዱር ዝፈጥሩ፣ ሓንቲ ዘርኢ ዓብያ ተኽሊ ወይ ገረብ ትዀውን፣ ኣግራብ ድማ ዱር ይፈጥሩ። ዘርኢ እንተሞይታ ግና፣ ኵሉ እዚ መስርሕ የለን ማለት እዩ። ትርጕሙ ዘለና ዓቕሚ ወይ ክእለት፣ ንጥቕሚ ብዙሓት እንተዘይ ኣውጺእናዮ፣ ዋጋ የብሉን። ብተርጐምቲ እተወሰኸ ሓሳብ)

እቲ ኣብ ውሽጣዊ መዘራረቢ ዝነበረ ድምጺ፡ ድሕሪ 10 ሰዓታት በረራ ክንዓልብ ምዃንና ምስ ሓበረ፡ ካብቲ ዕረፍቲ ዘይነበሮ ድቃሰይ ኣበርገገኒ። ምስ ዓሚቍ ስምዒት ህንጥይና፣ ሓሳባተይ ጠርኒፈ ንምዕላብ ተዳለኹ። እዚ እቲ ቀዳማይ መገሻይ ኣብ ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገረ ብራዚል እዩ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ዓሰርተው ሽሕ ዝኣኽሉ መራሕትን ኢምኵራንን (Laymen) ክምድር ስለ እተዓደምኩ፣ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተሰማዓኒ። ኣብዛ ጽብቕትን ምስቅልቕል ዝበለ ባህልታትን ዓሌታዊ ዋርሳታትን እትውንን ብራዚል ዝጸናሕክሉ ግዜ፣ ብዛዕባ ሓደነት ወይ ሕደነት (Oneness) ደቂ-ሰባት ኣስተምህሮ ረኸብኩ። ቍንጣሮ ፍልልያትና ገዲፍካ፣ ኵላትና ሓደ ምዃንና ኣረጋገጸለይ።

ኣብተን ዝጸናሕኩለን ሾብዓተ መዓልታት፡ እቲ ኣአንጋድየይን ተርጓምየየን፣ ኣብታ ጽብቕቲ ከተማኦም ብራዚልያ ኣዛወረኒ። ድሕሪ ብጽፈት-እተሰርዐ ወይ እተሰርሐ ከተማኦም፡ ህንጻታት ቤተ-መንግስትን ምብጻሕ፣ ኣብቲ ምዕሩግ ቅርስታት እታ ውቅብቲ ከተማ ዞርና። ብድሕሪኡ ኣብቲ ኣዝየ ክበጽሖ ዝብህግ ቦታ ኣተና። ንሱ ከኣ ሃገራዊ ቤተ-መዘከር ነበረ። ከም ሰኣላይን ኣፍቃር-ታሪኽን መጠን፣ ኣብዞም ቦታታት (ቤተ-መዘክራት) ምብጻሕ ኣመና እዩ ዘሐጕሰኒ።

እታ መዓልቲ ኣብ ብራዚልያ ውን እተፈልየት ኣይነበረትን። ነቶም ምልኵዓትን ኣገደስትን ስርሓተ-ስእልታት ዝሰርሑ፣ ናእዳይ ወሰን ኣይነበሮን። ነዞም ዓበይቲ ታሪኻውያን ስራሓትን፣ ብዋጋ ዘይትመኑ ምስክርነታት ሕሉፋትን ህሉዋትን ክብርታት እታ ሃገር እናተመልከትኩ፡ እናጽናዕኩን እናድነቕኩን ከለኹ፣ ከም እንደገና ሓደ ነገር ተሰወጠኒ። ለካስ ነፍሲ ወከፍ ቅብኣ፡ ቅርጻን መርኣያን ውጽኢት ድጕል ክእለቶም ዘውጽእዎ ሰባት ኢዮም። ሽሕ’ኳ ዝበዝሑ ካብቶም ሰኣልቲ ምውታት እንተነበሩ፣ ስርሓቶም ግና ህያዋን ኢዮም። ምርኢት ድሕሪ ምርኢት፡ ምስቶም ሰኣልቲ ዘይሞተ ዕቍር ክእለት ከም ዘሎ ኣረጋገጸ። ኣብ ውሽጦም እተደበቐ ትዕድልቲ ከጋልጽዎ ስለ ዝተብዑ ኢና ኣነን ካልኦት ብዙሓትን ንድሰት፡ ንንእድን በቲ ፈጠራዊ ስርሓቶም እንድረኽን ዝነበርና።

ካብ ቀደም ዘበን ክሳዕ ሕጂ፡ ዓበይቲ ይዅኑ ንኣሽቱ ስርሓት ውልቀ-ሰባት ከም እኒ፡ ቅብኣ፡ መጻሕፍቲ፡ ሙዚቃ፡ ግጥምታት፡ ድራማ፡ ንድፊ፡ ፈጠራታትን ምምዕባል ክልሰ-ሓሳባትን ንህይወት ሰባት ጸልዮም ኣለዉ። እቶም ንሕብረተ-ሰብና ቅርጺ ንምሓዝ ዝሓገዙ--እወ’ቶም ዝጸልዉናን ዝድርኹናን ኣዝዩ ዓብዪ ክእለት ዘለዎም ሰባት-- ንዕቍር ዓቕሞም፡ ብታህነ እተጠቐምሉን፣ ኵነታት ንመጻኢኦም ብኣስገዳድ ክድርኽዎ ዘየፍቀዱን ኢዮም። ልክዕ ከም ካልኦት ኣብያተ-መዘክራት፡ እዛ ኣብ ብራዚል እትርከብ ቤተ-መዘከር፣ ቀጻሊ መዘከሪ ሓደ ህይወት ዝነበሮ ሰብን ሞት ድማ ኣብ ልዕሊ ድጕል ክእለቱ ቃለ-መወዳእታ ክህብ ወይ ሞት ኣብ ልዕሊ ድጕል ክእለቱ ክውስን ዘየፍቀደን እያ። እተለቐ ዕቍር ክእለት፡ ውርሻ ዓለም’ዩ ወይ ንዓለም (ንህዝብታት) ውርሻ ይዀውን።

ሓደ ነገር እኣምን፣ ንሱ ከኣ ምድሪ ብገዛእ-ርእሳ ቤተ-መዘከር እያ። ነፍሲ ወከፍና፡ ምስ ክንፍጽሞ ዘለና ዕማም ኢና ኣብ ዓለም ንመጽእ። ኣምላኽ፡ ነቲ ዝስዕብ ትውልድታት ክመሃርሉን ክድርኽሉን ዝኽእሉ ገለ ነገር ክንገድፍ ይመዘና። እቶም ነዞም ዕማማት ክንፍጽመሎም ዘኽእሉና ተኽእሎታት፡ ኣባና ኣላዉ። እቶም ናውቲ ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትታትና፡ ውህበታትናን ኣንቅዶታትናን ኢዮም።
ክሳዕ ሓላፍነት ምብርባር ክእለታትካ ዘይወሰድካ፣ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣብ ቤተ-መዘከር ህይወት ይኣቱ እሞ፣ ኣብ ትርኢተ ምድሪ ጓንጓ ወይ ህዋው ቦታ ክርእይ እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ንኽርአ እተሓዝአ ምርኢተ ፍረ ድጕል ክእለትካ ድማ፣ ከምዚ ዝስዕብ ክንበብ እዩ፣ “ዘይተፈጸመ ዕማም። ዘይወጸ (ዘይተለቐ) ድጕል ክእለት።”

እዚ ጽሑፍ’ዚ ካብታ ኣብ 1992 ብሓውና ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ እተጻሕፈት Releasing Your Potential እትብል መጽሓፍ እተተርጐመ እዩ። ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ ካብቶም ኣብ ዘበንና ኣለው ዝበሃሉ መምህራንን ፓስተርን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ፡ መስራትን መራሕን Bahmas Faith Ministries፡ ኣማኻሪ መንግስታውያንን ዋኒናውያን ወይ ቢዝነሳውያን ትካላት፡ ቀባኣይ፡ ሙዚቀኛን ኣብ ሃገሩን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለምን ዓብዪ ጽልዋ ዝገበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ዶ/ር ማይልስ ብ 9/11/2014፡ ብዘጋጦሞ ሓደጋ ነፋሪት፡ ንሱ፡ ሰበይቱ፡ ጓሉን ካልኦት ሾብዓተ ሰባትን ዓሪፎም። ብሃንደበታዊ ዜና ዕረፍቲ ዶ/ር ማይልስ ሙንሩ እተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ንኵሎም ወገናቱ፡ ኣምላኽ ጽንዓት ይሃቦም ንብል።

ትርጕም ብጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን

ሕዳር 11, 2014

0 comments
Other Article