ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ፧

Posted on 2013-04-18 · 1597 · 0 · 0

30 resources uploaded

"እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ጸዊዑ፡ ኣበይ ኣሎኻ፧ በሎ" ዘፍ3፣9
ኣገዳሲት ሕቶ። እግዚኣብሄር ካብ ምሕታት ዓዲ ውዒሉ ኣይፈልጥን እዩ፣ ንሕና ደኣ ኣይነቓልበሉን ንኸውን እምበር፣ ንሱስ ኩሉ ግዜ ምስ ሓተተ እዩ።

ስለምንታይ ግና ኣምላኽ ኣበይ ኣለኻ ክብል የድልዮ፧ እቲ መልሲ ከኣ ኣምላኽ ንሰብ ምስኡ ሕብረት ክህልዎ ኢሉ ስለዝፈጠሮ እዩ። ኩሉ ግዜ ካብቲ ሕብረት ክትወጽእ እንተ ጀሚርካ፣ ኣምላኽ ኣበይ ኣለኻ፣ ናበይ ድኣ ትኸይድ ኣለኻ፣ ምባል ይጅመር። ኣበይ ኣለኹ ሕጂ ኣነ፧ ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ሕብረት ከመይ ኣሎ፧ እምነተይ ትዓቢ ኣላዶ፧ ፍልጠተይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለኒ ምርዳእ ይውስኽዶ ኣለኹ፧ እናበልካ ርእሰ-ምሕታት ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንኣዳም ዝሓተቶ እዩ ዝቑጸረልካ። ለባም ሰብ ጥራይ እዩ ከኣ፣ ኣበይ ኣለኹ ኢሉ ርእሰ-ምሕታት ዝገበር። ከመይሲ ርእሰ-ግምገማ ምስጢር ብሉጽነትን ዓወትን(self-evaluation is the secret of excellence)፣ ዝብል ኣበሃህላ ኣሎ። ኣምላኽ ግና ምሳና ዘለዎ ሕብረት ክዓብን ክዓዝዝን ይብህግ እዩ።

“ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ ዕስራን ሰለስተን ሽሕ ዝወደቑ፣ ኣይንመንዝር፣ ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈአንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ፣ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፍኢ ዘጥፍኦም፣ ኣይነዕዘምዝም። እዚ ኩሉ ዝበጽሖም ….ንኣና … ንተግሳጽ ኪዀነና እዩ እተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዚመስሎ፣ ከይወድቕ ይጠንቐቕ። ” 1ቈረ10፣8-12። “ሓደ እኳ ገለ ኸም ዝፈልጥ ዚመስሎ እንተሎ፣ ነቲ ዚፈልጦ ገና ከምት ዚግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና፣ ንሱ ብእኡ ፍሉጥ እዩ” 1ቈረ8፣2-3። “ብእምነት እንተ ኣሊኹም፣ ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ። ወይስ የሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እዚ እንተ ዘይኮነስ፣ መኸታ ዘይተጽንዑ ኢኹም” 2ቈረ13፣5።

እምበኣርከስ እዚ ኩሉ ንተግሳጽናን ንመምሃሪናን እዩ ተጻሒፉ እሞ፣ ኩሉ ግዜ ርእስና እናፈተንናን እናመርመርናን፣ ክንነብር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ምኽንያቱ፣ ኣብ ህይወት ኩሉ ገዜ ፈተና ኣሎ። ፈትና ከኣ ካብቲ ዘለኻዮ በሪኽ ስፍራ፣ ህይወት ኣምላኽ ከጒድለካን ከውርደካን ኢሉ እዩ ዝመጽእ። ስለዚ፣ ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና፣ ርእሰ-ምሕታትን፣ ርእሰ-ምፍታንን፣ ኣብቲ ቅኑዕ ከም ዘለኻ ትፈልጠሉ መንገዲ ምዃኑን፣ ኣብ ግዜ ፈተና ከኣ ትምክተሉ መንገድን ምዃኑ እዩ ዝነግረና። እንተ ዘይኮነ ደው ኢለ፣ ኣብ ህይወት ጐይታ ጸኒዐ እየ ዘለኹ እናበልካ ወድቕካ ክትርከብ ዝከኣል እዩ። ምኽንያቱ እቲ ደው ኢለ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ማለት፣ ርእሰ-ሓተታ እናገበርካ ደው ኢልካ ምህላውካ ኣረጋግጽ ማለት እዩ። ደጊሙ ከኣ ሓደ እኳ ገለ ኸም ዝፈልጥ ዚመስሎ እንተሎ፣ ነቲ ዚፈልጦ ገና ከምት ዚግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ እዚ ሰብ እዚ ብናይ ትማሊ ፍልጠት እዩ ዝመላለስ እምበር ብናይ ሎሚ ሓድሽ ፍልጠት ኣይኮነን። ስለዚ ከኣ ኩሉ ግዜ በታ ሓንሳብ ዝፈለጣን ዝተሞኮራን ገይሩ ንኣምላኽ ክስዕቦን ክርድኦን ይፍትን። ኣምላኽ ግና ነንመዓልቲ ሓዲሽ እዩ፣ መዓልታዊ ከኣ ብሓድሽ ህይወትን ፍልጠትን ክንመላለስ ይደልየና። “ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ፣ ሓንቲ ለይቲ ከኣ ነታ ሓንትስ ፍልጥት ተሕልፈላ” መዝ 19፣2።

ስለዚ እምበኣር ኢና ርእሰ-ምሕታት፣ ርእሰ-ፈተና ምግባር ኣገዳሲ እዩ ንብል ዘለና። ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሉፍ ምንባር ይምችኣናን ይጥዕመናን እዩ። ሓደ ሰብ ካብቲ ትማል ዝነበሮ ክውስኽ እንተ ዘይኪሉ ናብ ውድቀት ገጹ እዩ ዝግስግስ ዘሎ። ግስጋሰ ፍልጠት እንተ ዘይህሉ፣ እዚ ዓለምና በጺሓቶ ዘላ ናይ ጉዕዞ፣ ጥዕና፣ መራኸቢ ብዙሓን ወዘተ ኣይምተበጽሐን ኔይሩ። ስለዚ እዩ ከኣ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ንኣዳም ንገነት ኤድን ዕየያን ሓልዋን ዝበሎ። ኣብ ዕዮ ዘበለ ኩሉ ግዜ ምፍርይን ምብዛሕን ኣሎ። ነዚ ዓይነት ህይወት (ናይ ለውጥን ግስጋሰን ምፍራይን) እዚ ኢዩ ከኣ ኣዳም ክሕሉ ተሓቢርዎ። ተወሳኺ ነጥቢ ከኣ፣ ኤድን ማለት ህላውነት ኣምላኽ ዘሎው ስፍራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ኣብቲ ህላውነቱ ክንህሉን፣ ነቲ ህላውነት ኣምላኽ ከኣ ክንተግሃሉን-ማለት- ናብ ህላውነት ኣምላኽ ንምኻድ (በጸሎትን ቃል ምንባብን ምስትንታንን) ኣብ ህይወትና ከኣ ብህላውነት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዕዙዛትን፣ ነንመዓልቲ ህላውነት ኣምላኽ ብሓድሽ ክንፈልጦን፣ ብእኡ ከኣ ፍረ ዘለዎ ህይውት ክነብርን፣ እዩ እግዚኣብሄር ነታ ገነት ኤድን ክንዓይያን ክንሕልዋን ዝኣዘዘና። ስለዝኾነ ከኣ ኣዳም ካብታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ ኦም በሊዑ ካብ ህላውነት ኣምላኽ ክሕባእን ክሃድምን ምስ ፈተነ እዩ፣ እታ “ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ፧” ዓባይ ሕቶ ዝተሓተ። ሎሚ ኣነ ኣበይ ይህሉ፧ የሕዋተይ፣ ብናይ ትማሊ ፍልጠትን ጸሎትን ቃልን ዲና ንነብር ዘሎና፧ እዚስ ኣምላኽ ካባና የርሕቆ። ክቡራ የሕዋት ከም ኣብ ሓተላ ምዃንሲ ካባራ ይርሓቕ፣ ኩሉ ግዜ ንመዓታዊ ሓድሽ ልምምድ ህላውነ ኣምላኽ ክህልወናን፣ ብፍልጠት ኣምላኽ ከኣ እናወሰኽና ክንከይድን፣ እምነትና ከኣ ወትሩ መዓልታው እናዓበየት ክትከይድን፣ ኣምላኽ ይደልየና።

ንትምህርትና ዝኾነና ቀንዲ ነጥብታት

• ደው ኢለ እየ ዘለኹ፣ ኢልካ ብግምት ኣይትመላለስ። ደው ኢልካ ምህላውካ ኣረጋግጽ።
• ኣማኒ እየ፣ ኣብ እምነት እየ ዘለኹ፣ ኢልካ ግምታዊ ህይወት ኣይትንበር። ኣማኢ ምኻንካን የሱስ ኣባኻ ምህላውን ኣረጋግጽ። እንተ ዘይኮይኑ፣ እቲ ጐይታ ድሓር ‘ኣይፈልጠካን እየ ናብ ጸጋም ኣቢልካ ኪድ’ ከይብለካ፣ ሕጂ ጥንቓቐ ግበር።
• ፍልጠት ኣምላኽ ኣለኒ፣ ኢልካ ኣብ ሓተላኻ ኣይትንበር፣ ኣምላኽ ነንመዓልቲ ሓድሽ እዩ፣ ብሓድሽነቱ ክትፈልጦ ከኣ ይደልየካ።
• ሓንሳብ ንኣምላኽ ልብኻ ምሃብ ኣኻሊ ኣይኮነን። መዓልታዊ ህይወትካን ልብኻን ንኣምላኽ ሃቦ። ንሱ ከኣ ካብ ምውዳቕ ክሕልወካ እዩ።
• ንለውጢ ቅሩብ ኩን። ኣምላኽ ኣምላኽ ለውጢ እዩ። ኣሰራርሓኡ ከኣ ብኣሰር ኣሰር ኣይብጻሕን እዩ-ማለት- መኣለያ የብሉን።
• ኣዳም (ስምካ/ኪ _________) ኣበይ ኣለኻ/ኺ፧ ሕቶ ኣምላኽ ንዓና እዩ። ግቡእ መልሲ ክንህቦ ከኣ ዉሉዳዊ ሓላፍነትና እዩ።

ጸሎት- እግዚኣብሄር ኣምላኸይ፣ ከምዚ ቃልካ ዝብለኒ፣ ኣበይ ምህላወይ ኩሉ ግዜ ክሓስብን ርእሰ-ምሕታትን ርእሰ-ገምጋምን እናገበርኩ ክመላለስ ደግፈኒ። ካብ ሓተላ ኣብ ሕሉፍ ጥራይ ዝምርኮስ ህይወት ወጺአ፣ ነንመዓልት ብሓድሽ ህይወትን ተመክሮን ምሳኻ ክመላለስ ይደሊ ኣለኹ። ንጻዊዕትካ ኩሉ ግዜ ክሰምዕን ግቡእ መልሲ ሂበ ብህይወት ክንበርን ደግፈኒ። ብስም የሱስ ኣሜን።


0 comments
Other Article