ጸሎት ያዕቤጽ!

Posted on 2012-01-25 · 1825 · 0 · 0

122 resources uploaded

“ያዕቤጽ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል፡ ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከምዝድሕን እንት ትገብረኒ፡ ኢሉ ለመኖ። ኣምላኽ ከኣ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ።” (1ዜና 4.10)

ብዛዕባ ያዕቤጽ ብዙሕ እኳ እንተ ዘይተጻሕፈ፡ ካብ ዘርኢ ይሁዳ ምዃኑ(1ዜና 4.1) ኣዲኡ ድማ ብጻዕሪ ስለ ዝወለደቶ ያዕቤጽ ኢላ ከም ዝሰመየቶ (1ይዜና 4.9) መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። እንታይ ዓይነት ጻዕሪ ምዃኑ እኳ እንተዘይፈለጥና፡ ካብቲ ንቡር ሕማም ሕርሲ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ክንርዳእ ንክእል። እዚ ድማ ሕማቕ ኣጀማምራ ህይወት ያዕቤ የርእየና። ብእንጻሩ ድማ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸበረ ከም ዝነበረ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ኣብዚ እውን ካብ ኣሕዋቱ ዘኽበሮ እንታይ ምኻኑ ኣይተገልጸን። እንተኾነ ግና ጸሎቱ ከይኮነ እይተርፍን። ከመይሲ ኣጀማምራኡ ብዘየገድስ ዓቢ ናይ እምነት ጸሎት ጸልዩ ካብ ኣምላኽ መልሲ ዝረኸበ ሰብ ስለዝኾነ።

ጸሎት ያዕቤጽ ኣርባዕተ ልማኖታት ዝሓዘት እያ።

1- ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ- ክሳብ ክንደይ ኢና ካብ ኣምላኽ በረኸት ንጽበይ? ወይስ ንነገራትና ባዕልና ክንባርኽ ጥራይ እዩ ጻዕርና? ያዕቤጽ በረኸት ኣምላኽ ከምዘድልዮ እተረድኤ ሰብ እዩ። ስለዚ ድማ ‘ብርግጽ’ ብምባል ንበረኸት ኣምላኽ ዘለዎ ጽምኣት ክገልጽ ንርእዮ።

2- ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ- ዶብ ክገፍሕ እንከሎ፡ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ሓላፍነት ኣሎ። ያዕቤጽ ነዚ ዝስሓቶ ኣይመስልን። ንዓና ዶባትና እንታይ እዩ? ምድራዊ ትሕዝቶ ወይ ሃብቲ ድዩ? ናይ ስራሕ ዕድል ድዩ? ደገ ናይ ኣገልግሎት ድዩ? ጽፍሒ ናይ ኣገልግሎትና ድዩ? ወዘተ... ነዚ ኾነ ነቲ ክንልምን ንኽእል ጥራይ ዘይኮንናስ ናይ ተስፋ ቓል እውን ኣሎና (ማቴ7.7)። ዶባትና ምስ ገፍሔ ግና ስዒቡ ንዝመጸና ሓላፍነት ብግቡእ ክንትግብሮ ድሉዋት ዲና? ሃብቲ ካብ እምነት ከዝብል ተኽእሎ ስለዘለዎ ንዕኡ ዝጻወር እምነትዶ ኣሎና? (1ጢሞ 6.6-10) ብተወሳኺ ድማ ኣምላኽ ካብ ሃብታማት ሓለፋ ልግሲ ከምዝጽበ ኣይንረስዕ (1ጢሞ 6.17-19) መምህር ምዃን ዝዓበየ ሓላፍነትን ፍርድን ከም ዝህልዎ እውን ኣይንዘንግዕ (ያእ 3.1)። ምስ እዚ ኩሉ ግና ብኹሉ ሸነኽ ሓላፍነትና እንርዳእ ኴንና ዶባትና እነስፍሕን ዕዮ ኣምላኽ እንዓይይን ሰባት ክንከውን ይግብኣና።

3- ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን- ያዕቤጽ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኽቦ በረኸትን ምስፋሕ ዶባትን ብግቡእ ከመሓድር ዘኽእሎ ኢድ ኣምላኽ ምኻኑ ተረዲኡ ንኣምላኽ ‘ኢድካ ምሳይ እንተ ትኸውን’ ብምባል ክጽልይ እንከሎ ንርኢ። ብርግጽ ‘ውን ኢድ ኣምላኽ ምሳና ምስ እትኸውን እዩ ነግራትና ኣሳልጦ ዝረክብ። እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ምስ ነህምያ ስለ ዝነበረት እያ ኩሉ ተግባራቱ ዝሰለጦ (ነህ 2. 8፡ 18)።

4- ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ- ኣብዛ ምድሪ ብዙሕ ክፉእ ነገራትን ፈተናታትን ኣሎ። ብፍላይ ድማ ምስዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ጸሎታት ተተሓሒዙ ዝመጽእ። ንርእስና ድማ ካብዚ ኩሉ ክፉእ ነገራትን ፈተናታትን ክንስውራ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ኩሉ ነገር ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እዩ ድማ ነቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦና ‘ካብ ክፉእ ኣድሕነና እንበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና’ ኢልና ክንልምን ከም ዘሎና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና።

ኣምላኽ ከኣ ንያዕቤጽ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ።

በረኸት ኣምላኽ ትጸምእዶ? ዕዮ ኣምላኽ ክትዓዪዶ ትደሊ? ከም ያዕቤጽ ለምን ክትረክብ ኢኻ። እግዚኣብሄር ድማ ጸሎትካ ክምልስ እዩ።

0 comments
Other Article