• Current City:
  ,
 • Hometown:
 • Occupation:
 • Interests:

Rimey Tesfom

Recent Announcement

Participation

1
2
0
Magazine
0
Newspaper
0
Bible study
0
Booklet
0
Christian living
38
0
Worship video
0
Sermon
0
Tract
2
Comments posted
17475
Times viewed
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ተበጃዊየይ - መናገፍየይ

  ተበጃዊየይ - መናገፍየይ

  ኣነ ቐቅድሜኻ ክኸይድ፡ ንድንጉር ከኣ ሰጥ ከብሎ፡ ንመዓጹ ኣስራዚ ሓሸምሸም ከብሎ፡ ንመሸጐሪ ሓጺን ድማ ክሰባብሮ እየ። ኣነ ብስምካ ዝጸዋዕኩኻ እግዚኣብሄር፡ ኣምላኽ እስራኤል ምዃነይ ምእንቲ ኽትፈልጥሲ፡ መዝገብ ጸልማትን ኣብ ስውር እተሐብኤ ሃብትን ክህበካ እየ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ተበጃዊየይ - መናገፍየይ

  ተበጃዊየይ - መናገፍየይ

  ኣነ ቐቅድሜኻ ክኸይድ፡ ንድንጉር ከኣ ሰጥ ከብሎ፡ ንመዓጹ ኣስራዚ ሓሸምሸም ከብሎ፡ ንመሸጐሪ ሓጺን ድማ ክሰባብሮ እየ። ኣነ ብስምካ ዝጸዋዕኩኻ እግዚኣብሄር፡ ኣምላኽ እስራኤል ምዃነይ ምእንቲ ኽትፈልጥሲ፡ መዝገብ ጸልማትን ኣብ ስውር እተሐብኤ ሃብትን ክህበካ እየ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ይሕደገሉ

  ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ይሕደገሉ

  ሉቃስ 7:47: ስለዚ፡ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት፡ ንእኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሐዲጉላ፡ እብለካ አሎኹ። እቲ ሒደት ዚሕደገሉ ኸኣ ሒደት እዩ ዜፍቅር።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ይሕደገሉ

  ብዙሕ ዘፍቀረ ብዙሕ ይሕደገሉ

  ሉቃስ 7:47: ስለዚ፡ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት፡ ንእኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሐዲጉላ፡ እብለካ አሎኹ። እቲ ሒደት ዚሕደገሉ ኸኣ ሒደት እዩ ዜፍቅር።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  መናገፊ - ረዳኢ

  መናገፊ - ረዳኢ

  ንእግዚኣብሄር ደሌኽዎ፣ ንሱውን መለሰለይ፣ ካብ ኵሉ ፍርሃተይ ኣናገፈኒ። ናብኡ ዚጥምቱ የንጸባርቑ፣ ገጾምውን ከቶ ኣይሐፍርን። እዚ መስኪን እዚ ኣእወየ፣ እግዚኣብሄርውን ሰምዖ፣ ካብ ኵሉ ጸበባኡ ኣድሐኖ። መልኣኽ እግዚኣብሄር ኣብ ዙርያ እቶም ዚፈርህዎ ይሰፍር የናግፎም ከኣ እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  መናገፊ - ረዳኢ

  መናገፊ - ረዳኢ

  ንእግዚኣብሄር ደሌኽዎ፣ ንሱውን መለሰለይ፣ ካብ ኵሉ ፍርሃተይ ኣናገፈኒ። ናብኡ ዚጥምቱ የንጸባርቑ፣ ገጾምውን ከቶ ኣይሐፍርን። እዚ መስኪን እዚ ኣእወየ፣ እግዚኣብሄርውን ሰምዖ፣ ካብ ኵሉ ጸበባኡ ኣድሐኖ። መልኣኽ እግዚኣብሄር ኣብ ዙርያ እቶም ዚፈርህዎ ይሰፍር የናግፎም ከኣ እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እተሰለመት መርዓት

  እተሰለመት መርዓት

  እቲ ቐዳማይ ሰማይን እታ ቐዳመይቲ ምድርን ሐሊፎም፡ ባሕሪውን ደጊምሲ የልቦን እሞ፡ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኤኹ። እታ ቅድስቲ ኸተማ፡ እታ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እተሰለመት መርዓት

  እተሰለመት መርዓት

  እቲ ቐዳማይ ሰማይን እታ ቐዳመይቲ ምድርን ሐሊፎም፡ ባሕሪውን ደጊምሲ የልቦን እሞ፡ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኤኹ። እታ ቅድስቲ ኸተማ፡ እታ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣምላኽ ያእቆብ

  ኣምላኽ ያእቆብ

  ጐይታ ሰራዊት ምሳና እዩ። ኣምላኽ ያእቆብ እምባና እዩ። ኣምላኽ ያእቆብ ዝረዲኤቱ፣ ተስፋኡ ኸኣ ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብጹእ እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣምላኽ ያእቆብ

  ኣምላኽ ያእቆብ

  ጐይታ ሰራዊት ምሳና እዩ። ኣምላኽ ያእቆብ እምባና እዩ። ኣምላኽ ያእቆብ ዝረዲኤቱ፣ ተስፋኡ ኸኣ ኣብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብጹእ እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ

  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ

  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ፣ ባህ ድማ ይበልኩም፣ ኣቱም ቅኑዓት ልቢ ዅላትኩም፣ እልል በሉ።ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት፡ ልበይ ብእግዚኣብሄር ይሕጐስ ኣሎ፡ ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል፡ ብምድሓንካ ተሐጒሰ እየ እሞ፡ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ ኢሉ ኣሎ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ

  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ

  ኣቱም ጻድቃን፣ ብእግዚኣብሄር ተሐጐሱ፣ ባህ ድማ ይበልኩም፣ ኣቱም ቅኑዓት ልቢ ዅላትኩም፣ እልል በሉ።ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸለየት፡ ልበይ ብእግዚኣብሄር ይሕጐስ ኣሎ፡ ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል፡ ብምድሓንካ ተሐጒሰ እየ እሞ፡ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ ኢሉ ኣሎ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣቲ ፍቕርተይ

  ኣቲ ፍቕርተይ

  ኣቲ ሓለፋ ዂለን ኣንስቲ እትጽብቒ፡ ፈታዊኺ ናበይ ከይዱ እዩ? ምሳኺ ኽንደልዮስ፡ ፈታዊኺ ናበይ ኣቢሉ እዩ ዝኸደ። ሓለፋ ኩሉ ዘጸብቀኪ ሃብተይ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣቲ ፍቕርተይ

  ኣቲ ፍቕርተይ

  ኣቲ ሓለፋ ዂለን ኣንስቲ እትጽብቒ፡ ፈታዊኺ ናበይ ከይዱ እዩ? ምሳኺ ኽንደልዮስ፡ ፈታዊኺ ናበይ ኣቢሉ እዩ ዝኸደ። ሓለፋ ኩሉ ዘጸብቀኪ ሃብተይ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ናብቶም ናቱ መጸ

  ናብቶም ናቱ መጸ

  ናብቶም ናቱ መጸ፡ እቶም ናቱ ኸኣ ኣይተቐበልዎን። ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ዅሎም ብስሙ ንዚኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪዀኑ መሰል ሃቦም።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ናብቶም ናቱ መጸ

  ናብቶም ናቱ መጸ

  ናብቶም ናቱ መጸ፡ እቶም ናቱ ኸኣ ኣይተቐበልዎን። ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ዅሎም ብስሙ ንዚኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪዀኑ መሰል ሃቦም።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ

  ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ

  ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ፣ ጽውኤይ ይጅርብብ ኣሎ።ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ኪስዕባኒ እየን፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ከኣ ንዘለአለም ክነብር እየ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ

  ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ

  ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መአዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ፣ ጽውኤይ ይጅርብብ ኣሎ።ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ኪስዕባኒ እየን፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ከኣ ንዘለአለም ክነብር እየ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ

  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ

  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ ብክርስቶስ ንዅሉ ክኽእሎ እየ

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ

  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ

  በቲ ሓይሊ ዚህበኒ ብክርስቶስ ንዅሉ ክኽእሎ እየ

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ

  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ

  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ነፍሰይ ንአምላኽ፣ ነቲ ህያው ኣምላኽ፣ ትጸምእ ኣላ፣ መአዝ ኰን ክመጽእ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽሲ ክቐውም እየ፧ብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ፣ ከምኡ ኸኣ ነፍሰይ ናባኻ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ትናፍቕ ኣላ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ

  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ

  እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ነፍሰይ ንአምላኽ፣ ነቲ ህያው ኣምላኽ፣ ትጸምእ ኣላ፣ መአዝ ኰን ክመጽእ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽሲ ክቐውም እየ፧ብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ፣ ከምኡ ኸኣ ነፍሰይ ናባኻ፣ ዎ ኣምላኽ፣ ትናፍቕ ኣላ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ

  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ

  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ፡ ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ፡ ስለዚ ኸኣ ብምሕረት ሰሐብኩኺ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ

  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ

  እግዚኣብሄር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ፡ ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ፡ ስለዚ ኸኣ ብምሕረት ሰሐብኩኺ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ

  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ

  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።ክትጽውዑኒ፡...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ

  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ

  ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።ክትጽውዑኒ፡...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

  መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

  የሱስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።ወ. ዮሐንስ 3:16: ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።
  ወ.ዮሐንስ 14:6:

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

  መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

  የሱስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።ወ. ዮሐንስ 3:16: ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።
  ወ.ዮሐንስ 14:6:

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሂወት ኣጋር

  ሂወት ኣጋር

  ላዕሊ ተጠመተት ሰማይ ታሕቲ ተረኣየት ምድሪ ኮይንዎ ትሕዞን ትገብሮን እዩ ጨኒቕዋ። ጸዊዓ ማንም ክረድኣ ኣይክእልን እዩ። ንረዲኤት ደሊያ እውን...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሂወት ኣጋር

  ሂወት ኣጋር

  ላዕሊ ተጠመተት ሰማይ ታሕቲ ተረኣየት ምድሪ ኮይንዎ ትሕዞን ትገብሮን እዩ ጨኒቕዋ። ጸዊዓ ማንም ክረድኣ ኣይክእልን እዩ። ንረዲኤት ደሊያ እውን...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ድገኛ ሰበይቲ መን ይረክባ

  ድገኛ ሰበይቲ መን ይረክባ

  ሪም ኢያ ሽማ ሪም ንሓዳራ
  ትጽዕር ትደክም ፈትልን መርፍእን ኣላዚባ
  ትሰርሕ ኣብ ጎድኒ ሰባያ ኣምላካ ተወኪላ

  ኣየወ ጣዕሚ ልስሉስ ባህርያታ
  ኣፋ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ድገኛ ሰበይቲ መን ይረክባ

  ድገኛ ሰበይቲ መን ይረክባ

  ሪም ኢያ ሽማ ሪም ንሓዳራ
  ትጽዕር ትደክም ፈትልን መርፍእን ኣላዚባ
  ትሰርሕ ኣብ ጎድኒ ሰባያ ኣምላካ ተወኪላ

  ኣየወ ጣዕሚ ልስሉስ ባህርያታ
  ኣፋ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ንጹህ ኣኻይዳኽን

  ንጹህ ኣኻይዳኽን

  ኣትን ኣንስቲ፡ ገለ ነቲ ቓል ዘይእዘዙ እንተ አለዉ፡ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንጹህ ኣኻይዳኽን ምስ ረአዩ፡ በኻይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ዀይኖም...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ንጹህ ኣኻይዳኽን

  ንጹህ ኣኻይዳኽን

  ኣትን ኣንስቲ፡ ገለ ነቲ ቓል ዘይእዘዙ እንተ አለዉ፡ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንጹህ ኣኻይዳኽን ምስ ረአዩ፡ በኻይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ዀይኖም...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  ስለዚ ኣኽራን እኳ እንተ ዘበሉ፡ ኰረቢትውን ነነይ እንተ በሉ፡ ምሕረተይሲ ኻባኺ ኣይኪዘብልን፡ ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይኪብልን እዩ፡ ይብል እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  ስለዚ ኣኽራን እኳ እንተ ዘበሉ፡ ኰረቢትውን ነነይ እንተ በሉ፡ ምሕረተይሲ ኻባኺ ኣይኪዘብልን፡ ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይኪብልን እዩ፡ ይብል እቲ ዚርሕርሓልኪ እግዚኣብሄር

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ጎደና እግዚኣብሄር

  ጎደና እግዚኣብሄር

  ምሳሌ 22:6: ንቘልዓ እታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ኻብኣ ኣይኬልግስን እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ጎደና እግዚኣብሄር

  ጎደና እግዚኣብሄር

  ምሳሌ 22:6: ንቘልዓ እታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ኻብኣ ኣይኬልግስን እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዘፈር ክዳኑ

  ዘፈር ክዳኑ

  እንሃ፡ ካብ ዓሰረተው ክልተ ዓመት ሒዛ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸኣ ኩሉ ገንዘባ ንሓኻይም ወድኤት፡ ግናኸ ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን።...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዘፈር ክዳኑ

  ዘፈር ክዳኑ

  እንሃ፡ ካብ ዓሰረተው ክልተ ዓመት ሒዛ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸኣ ኩሉ ገንዘባ ንሓኻይም ወድኤት፡ ግናኸ ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን።...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ልበይ

  ልበይ

  ልበይ ኣብ ክንዳኻ ዀይኑ፣ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ። ዎ እግዚኣብሄር፣ ንገጽካ እደልዮ እኔኹ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ልበይ

  ልበይ

  ልበይ ኣብ ክንዳኻ ዀይኑ፣ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ። ዎ እግዚኣብሄር፣ ንገጽካ እደልዮ እኔኹ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

  ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

  እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዚኸውን፡ ንምህናጽውን ዜድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር፡ ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

  ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

  እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዚኸውን፡ ንምህናጽውን ዜድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር፡ ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ነባሪ ፍረ( ፍረ መንፈስ)

  ነባሪ ፍረ( ፍረ መንፈስ)

  እዝንኹም ናባይ ጽለው እሞ ናባይ ንዑ፡ ስምዑ፡ ነፍስኹም ድማ ብህይወት ክትነብር እያ፡ ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፎኽዎ ነባሪ ጸጋ፡ ዘለኣለማዊ ኺዳን፡...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ነባሪ ፍረ( ፍረ መንፈስ)

  ነባሪ ፍረ( ፍረ መንፈስ)

  እዝንኹም ናባይ ጽለው እሞ ናባይ ንዑ፡ ስምዑ፡ ነፍስኹም ድማ ብህይወት ክትነብር እያ፡ ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፎኽዎ ነባሪ ጸጋ፡ ዘለኣለማዊ ኺዳን፡...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ

  ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ

  ርኤ፡ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስትታትን ክትምንቊስን ከተፍርስን ከተዖኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ እየ፡ በለኒ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ

  ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ

  ርኤ፡ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስትታትን ክትምንቊስን ከተፍርስን ከተዖኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ እየ፡ በለኒ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ

  ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ

  ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፍያውን ጽሐፍ፡ እቲ ቅዱስ፡ ሓቀኛ፡ መርሖ ዳዊት ዘለዎ፡ ንሱ ምስ ከፈተ፡ ሓደ እኳ ዘይዐጹ፡ ንሱ ምስ ዐጸወ ኸኣ፡ ሓደ እኳ ዘይከፍት፡ ከምዚ ይብል አሎ፡ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ። ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡ ንቓለይ ሐሊኻዮ ንስመይውን ኣይከሐድካዮን እሞ፡ እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዐጽዎ ዘይኽእል ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ።ራእይ ዮሐንስ 3:7:8

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ

  ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ

  ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፍያውን ጽሐፍ፡ እቲ ቅዱስ፡ ሓቀኛ፡ መርሖ ዳዊት ዘለዎ፡ ንሱ ምስ ከፈተ፡ ሓደ እኳ ዘይዐጹ፡ ንሱ ምስ ዐጸወ ኸኣ፡ ሓደ እኳ ዘይከፍት፡ ከምዚ ይብል አሎ፡ንግብርኻ እፈልጦ አሎኹ። ዓቕምኻ ሒደት እዩ፡ ንቓለይ ሐሊኻዮ ንስመይውን ኣይከሐድካዮን እሞ፡ እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዐጽዎ ዘይኽእል ክፉት ደገ ሂበካ አሎኹ።ራእይ ዮሐንስ 3:7:8

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ

  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ

  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ፡ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጐዪ አሎኹ

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ

  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ

  ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ፡ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጐዪ አሎኹ

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ፍቕሪ ክርስቶስ

  ፍቕሪ ክርስቶስ

  ሮሜ 13:10: ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ኣይትገብሮን፡ እምብኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ።
  ፍቕሪ ዓቃል እያ፡ ፍቕሪ ለዋህ እያ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ፍቕሪ ክርስቶስ

  ፍቕሪ ክርስቶስ

  ሮሜ 13:10: ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ኣይትገብሮን፡ እምብኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ።
  ፍቕሪ ዓቃል እያ፡ ፍቕሪ ለዋህ እያ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ

  በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ

  ምንጭኻ ይባርኽ፡ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ። ምሳሌ 5:18

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ

  በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ

  ምንጭኻ ይባርኽ፡ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ። ምሳሌ 5:18

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ብጐይታ ዅሉ ሳዕ ተሐጐሱ

  ብጐይታ ዅሉ ሳዕ ተሐጐሱ

  ንሱ ኸአ ኪዱ ዝሰብሔ ብልዑ፡ ዝጠዐመ ድማ ስተዩ፡ ነቶም ዜብሎም ከአ ግዲኦም ስደድሎም። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንጐይታና እተቐደሰት እያ እሞ፡ ሓጎስ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ እሞ፡ ኣይትጉሀዩ፡ በሎም።ነህምያ 8:10

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ብጐይታ ዅሉ ሳዕ ተሐጐሱ

  ብጐይታ ዅሉ ሳዕ ተሐጐሱ

  ንሱ ኸአ ኪዱ ዝሰብሔ ብልዑ፡ ዝጠዐመ ድማ ስተዩ፡ ነቶም ዜብሎም ከአ ግዲኦም ስደድሎም። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንጐይታና እተቐደሰት እያ እሞ፡ ሓጎስ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ እሞ፡ ኣይትጉሀዩ፡ በሎም።ነህምያ 8:10

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክሰምዓኩም እየ

  ክሰምዓኩም እየ

  ክትጽውዑኒ፡ መጺእኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ።
  13 ብምሉእ ልብኹም እንተ ደሌኹምንስ፡ ክትደልዩኒ ክትረኽቡኒውን ኢኹም።
  14 ክርከበልኩም፡ ንምምራኽኩም ክመልሶ፡ ካብ ኲሎም እቶም ናባታቶም ዝሰጐጒኩኹም ህዝብታትን ስፍራታትን ድማ ክእክበኩም እየ። ናብቲ ኻብኡ ዘማረኽኩኹም ስፍራውን ክመልሰኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ክሰምዓኩም እየ

  ክሰምዓኩም እየ

  ክትጽውዑኒ፡ መጺእኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ።
  13 ብምሉእ ልብኹም እንተ ደሌኹምንስ፡ ክትደልዩኒ ክትረኽቡኒውን ኢኹም።
  14 ክርከበልኩም፡ ንምምራኽኩም ክመልሶ፡ ካብ ኲሎም እቶም ናባታቶም ዝሰጐጒኩኹም ህዝብታትን ስፍራታትን ድማ ክእክበኩም እየ። ናብቲ ኻብኡ ዘማረኽኩኹም ስፍራውን ክመልሰኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዓብዪ ህድኣትውን ኰነ

  ዓብዪ ህድኣትውን ኰነ

  ንማዕበል ሞትና,ሽግርና,ሕማምና, መርገምና,ሓጥያትና,ንኩሉ ጎልያድ ኮይኑ ኣይትሃልፍን ዝብል ጽኑዕ ዕርዲ ዝነበረ
  ዘካርያስ 4:[6-7] - : ሽዑ ንሱ መለሱ፣...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዓብዪ ህድኣትውን ኰነ

  ዓብዪ ህድኣትውን ኰነ

  ንማዕበል ሞትና,ሽግርና,ሕማምና, መርገምና,ሓጥያትና,ንኩሉ ጎልያድ ኮይኑ ኣይትሃልፍን ዝብል ጽኑዕ ዕርዲ ዝነበረ
  ዘካርያስ 4:[6-7] - : ሽዑ ንሱ መለሱ፣...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሕጻን ተወሊዱልና፡

  ሕጻን ተወሊዱልና፡

  ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡ ስሙውን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱኦ ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሕጻን ተወሊዱልና፡

  ሕጻን ተወሊዱልና፡

  ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡ ስሙውን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱኦ ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
   ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ

  ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ

  ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ፣ ንሳተን ይምርሓኒ፣ ናብ ቅድስቲ ኸረንካን ናብ ማሕደራትካን የብጽሓኒ
  ዳዊት 43:3

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
   ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ

  ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ

  ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ፣ ንሳተን ይምርሓኒ፣ ናብ ቅድስቲ ኸረንካን ናብ ማሕደራትካን የብጽሓኒ
  ዳዊት 43:3

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን

  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን

  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ፡ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዜብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዚወርድ።ያዕቆብ 1:17

  1 comments
  Sandra Robel Amen goyta ybarki
  December 23, 2013 at 3:30pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን

  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን

  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ፡ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዜብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዚወርድ።ያዕቆብ 1:17

  1 comments
  Sandra Robel Amen goyta ybarki
  December 23, 2013 at 3:30pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም

  ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም

  0ዳዊት 107:20: ፣ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጕድጓዶም ከኣ ኣናገፎም

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም

  ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም

  0ዳዊት 107:20: ፣ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጕድጓዶም ከኣ ኣናገፎም

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ረኺቡኒ

  ረኺቡኒ

  ኣብቲ ጸልማት ኣብቲ ምረት
  ጠሚትካ ዘይትርኤ ደልሃመት
  ዝሕግዘኒ ሲኢነ ማሓውረይ ምስ በለኒ ሰተት
  ጻሓይ እውን ብወገና ከድዔት
  ካብ ጻት ናብ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ረኺቡኒ

  ረኺቡኒ

  ኣብቲ ጸልማት ኣብቲ ምረት
  ጠሚትካ ዘይትርኤ ደልሃመት
  ዝሕግዘኒ ሲኢነ ማሓውረይ ምስ በለኒ ሰተት
  ጻሓይ እውን ብወገና ከድዔት
  ካብ ጻት ናብ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ

  እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ

  እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ኸኣ፡ እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ አሎኹ፡ በለ። እዚ ቓልዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ፡ ጽሐፍ፡ በለኒ ራእይ ዮሐንስ 21:5
  ኢወ ብሩክ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ

  እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ

  እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ኸኣ፡ እንሆ፡ ንዅሉ እሕድሶ አሎኹ፡ በለ። እዚ ቓልዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ፡ ጽሐፍ፡ በለኒ ራእይ ዮሐንስ 21:5
  ኢወ ብሩክ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ድሕነት

  ድሕነት

  ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ወ. ዮሐንስ 3:16

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ድሕነት

  ድሕነት

  ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ወ. ዮሐንስ 3:16

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
   ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ

  ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ

  እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
   ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ

  ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ

  እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ኣነን ቤተይን ግና...

  ኣነን ቤተይን ግና...

  "ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኰይኑ እንተ ተራእየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ፡ ...፡ ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሄር ኢና እነገልግል።" እያ.24:15

  2 comments
  Michael Berhe አነ'ውን
  May 15, 2012 at 11:38am
  Rimey Tesfom ጎይታ ይባርካ ንበረከት ኩን
  September 21, 2013 at 2:38pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000018
  Ermias Zerazion
  ኣነን ቤተይን ግና...

  ኣነን ቤተይን ግና...

  "ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኰይኑ እንተ ተራእየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ፡ ...፡ ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሄር ኢና እነገልግል።" እያ.24:15

  2 comments
  Michael Berhe አነ'ውን
  May 15, 2012 at 11:38am
  Rimey Tesfom ጎይታ ይባርካ ንበረከት ኩን
  September 21, 2013 at 2:38pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ዘፍቅር

  ዘፍቅር'ኮ...

  ፍቕሪ ክበሃል ብዙሕ እዋን እየ ሰሚዔ
  ከፍቅር ከምዘለኒ’ውን ተረዲኤ
  ተደጋጋሚ ‘ውን ፈቲነ
  ካብቲ ዝሰማዕክዎ ዝነቐለ
  "ከተፍቅር ኣሎካ...ምፍቃር...
  See More

  9 comments
  Ermias Zerazion ብጣዕሚ ሓቂ!
  March 18, 2012 at 6:22am
  Michael Berhe ኣሜን!
  March 18, 2012 at 6:44am
  Goitom Tesfai ጎይታ ይባርኽካ!!!!
  March 22, 2012 at 11:15am
  Michael Berhe ኣሜን!
  March 23, 2012 at 3:24am
  Rimey Tesfom ጎይታ ይባርካ ንበረከት ኩን
  September 21, 2013 at 2:38pm
  Aster Woldegebriel ብሓቂ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ ኢያ!!
  December 30, 2013 at 2:08am
  Tesfom Russom ብሓቂ ብመፍቀሪ ከተፍቅር ፈቃር ይግገብረካ ። ኣመን፣
  February 09, 2014 at 5:10pm
  Tesfom Russom ኣመን ።
  February 09, 2014 at 5:11pm
  Michael Berhe ኣስቴርን ተስፎምን ጎይታ ይባርኽኩም!ኣሜን!
  March 11, 2014 at 6:52am
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000199
  Michael Berhe
  ዘፍቅር

  ዘፍቅር'ኮ...

  ፍቕሪ ክበሃል ብዙሕ እዋን እየ ሰሚዔ
  ከፍቅር ከምዘለኒ’ውን ተረዲኤ
  ተደጋጋሚ ‘ውን ፈቲነ
  ካብቲ ዝሰማዕክዎ ዝነቐለ
  "ከተፍቅር ኣሎካ...ምፍቃር...
  See More

  9 comments
  Ermias Zerazion ብጣዕሚ ሓቂ!
  March 18, 2012 at 6:22am
  Michael Berhe ኣሜን!
  March 18, 2012 at 6:44am
  Goitom Tesfai ጎይታ ይባርኽካ!!!!
  March 22, 2012 at 11:15am
  Michael Berhe ኣሜን!
  March 23, 2012 at 3:24am
  Rimey Tesfom ጎይታ ይባርካ ንበረከት ኩን
  September 21, 2013 at 2:38pm
  Aster Woldegebriel ብሓቂ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ ኢያ!!
  December 30, 2013 at 2:08am
  Tesfom Russom ብሓቂ ብመፍቀሪ ከተፍቅር ፈቃር ይግገብረካ ። ኣመን፣
  February 09, 2014 at 5:10pm
  Tesfom Russom ኣመን ።
  February 09, 2014 at 5:11pm
  Michael Berhe ኣስቴርን ተስፎምን ጎይታ ይባርኽኩም!ኣሜን!
  March 11, 2014 at 6:52am
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሓሳብካ ንዓይ

  ሓሳብካ ንዓይ

  እወ ሓወይ ሃብተይ እግዚኣብሄር ኣብ ሊዕሊ ደቁ ሰናይ ኢዩ። ነህምያ ብኣምላኽ ምስ ተገረመ ዝተዛረቦ ቃል ... "ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰማይ፡ ዓብዩን መፍርህን ኣምላኽ፡ ነቶም ዚፈትውኻን ትእዛዝካ ድማ ንዚሕልውን ኪዳንካን ምሕረትካን እትሕሉ።" ነህምያ 1:5
  "ነፍሰየ፣ እግዚኣብሄር ሰናይ ገይሩልኪ እዩ እሞ፣ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ።" ዳዊት 116:7

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000771
  Rimey Tesfom
  ሓሳብካ ንዓይ

  ሓሳብካ ንዓይ

  እወ ሓወይ ሃብተይ እግዚኣብሄር ኣብ ሊዕሊ ደቁ ሰናይ ኢዩ። ነህምያ ብኣምላኽ ምስ ተገረመ ዝተዛረቦ ቃል ... "ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰማይ፡ ዓብዩን መፍርህን ኣምላኽ፡ ነቶም ዚፈትውኻን ትእዛዝካ ድማ ንዚሕልውን ኪዳንካን ምሕረትካን እትሕሉ።" ነህምያ 1:5
  "ነፍሰየ፣ እግዚኣብሄር ሰናይ ገይሩልኪ እዩ እሞ፣ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ።" ዳዊት 116:7

  Comment