• Current City:
  ,
 • Hometown:
 • Occupation:
 • Interests:

Zerisenai Berhane

Recent Announcement

Participation

3
0
Poem
0
Magazine
0
Newspaper
0
Bible study
2
4
3
1
0
Sermon
0
Tract
0
Comments posted
19276
Times viewed
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  ብምሕረት ኣምላኽ ርእስኹም ሓልዉ!!!

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  ዓስቢ ኣለዎ!!!

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  1 comments
  Tekle Zeru ትርጉም ጸሓፊ ዘርኢሰናይ ሓወይ ስለ እቲ ዘይሕለል ጿዕርኻ ኣብ ምቱርጋም እዛ መጽሓፍ ንዝገበርካዮ ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነካ እፈቱ። ነቲ ዘሎካ ጸዓት ድማ ብጸጋ ከርስቶስ ተደጊፍካ ብዝያዳ ከተዐዝዞ ልባዊ ድልየተይ ክገልጸልካ እፈቱ። ምኽንያቱ ነቶም ብምኽንያት ናይ ቃንቃ ሕጽረት ከንቡቡ ዝይክእሉ፡ ነገር ግን ነቲ ሓቂ ድማ ክፈልጡ ዝደልዩ፡ ናይ ምንባብ ጽምኣት ዘለዎም ስለ ዝሕግዝ። እዚ እቲ ቅኑዕ ኣውንታዊ መግለጺ ናይቲ ውፉይን ጿዕራምን ኣበርክቶኻ ክኸውን ከሎ። መስኡ ኣልግብ ኣቢለ ድማ ካብቲ ነታ መጽሓፍ ከንብባ እንከለኹ ዝረኸብክዎ ጎዶሎታት፡ ክእረሙ ዘለዎም ከዘክረካ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ንብሕጂ ትገብሮ ኣበርክቶኻ ይጠቅምን ናህሪ ድማ ይውስኾሉን እዩ ካብ ዝብል ቅዱስ ሃቀና ደኣ እምበር፡ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ካብ ምድኻምን ምንዓቅን ከም ዘይኮነ ብልቢ ክገልጽልካ እፈቱ። ንሱ ድማ ኤዲቲን ኣብ ምግባር እዩ። ከም ዝተረዳእክዎ እዛ መጽሓፍ ተቶርጊማ ምስ ተወደኤት ኤዲት ዝተገብረት ኣይመስለንን። በዚ ምኽንያት ንኸተንብባ ቁሩብ ትሽገር። ንሱ ድማ ኣብ ኣመራርጿ ቃል፥ ኣጠቃቅማ መፈላለይ ንጥቦታት ፓንክችወሽንስ ከምኡ'ውን ነቲ ሓሳብ ፓራፍርየዚን ጌርካ ኣብ ምቅራብ። ጎይታ የሱስ ይባርኽካ ኣዜየ ዘፍቅረካ። ተስፋ እገብር ድማ ብንጹህ ልቢ ተቀቢልካ ብሉጽ ነገር ከም ተቅርበልና።
  February 09, 2019 at 1:20pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

  1 comments
  Tekle Zeru ትርጉም ጸሓፊ ዘርኢሰናይ ሓወይ ስለ እቲ ዘይሕለል ጿዕርኻ ኣብ ምቱርጋም እዛ መጽሓፍ ንዝገበርካዮ ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነካ እፈቱ። ነቲ ዘሎካ ጸዓት ድማ ብጸጋ ከርስቶስ ተደጊፍካ ብዝያዳ ከተዐዝዞ ልባዊ ድልየተይ ክገልጸልካ እፈቱ። ምኽንያቱ ነቶም ብምኽንያት ናይ ቃንቃ ሕጽረት ከንቡቡ ዝይክእሉ፡ ነገር ግን ነቲ ሓቂ ድማ ክፈልጡ ዝደልዩ፡ ናይ ምንባብ ጽምኣት ዘለዎም ስለ ዝሕግዝ። እዚ እቲ ቅኑዕ ኣውንታዊ መግለጺ ናይቲ ውፉይን ጿዕራምን ኣበርክቶኻ ክኸውን ከሎ። መስኡ ኣልግብ ኣቢለ ድማ ካብቲ ነታ መጽሓፍ ከንብባ እንከለኹ ዝረኸብክዎ ጎዶሎታት፡ ክእረሙ ዘለዎም ከዘክረካ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ንብሕጂ ትገብሮ ኣበርክቶኻ ይጠቅምን ናህሪ ድማ ይውስኾሉን እዩ ካብ ዝብል ቅዱስ ሃቀና ደኣ እምበር፡ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ካብ ምድኻምን ምንዓቅን ከም ዘይኮነ ብልቢ ክገልጽልካ እፈቱ። ንሱ ድማ ኤዲቲን ኣብ ምግባር እዩ። ከም ዝተረዳእክዎ እዛ መጽሓፍ ተቶርጊማ ምስ ተወደኤት ኤዲት ዝተገብረት ኣይመስለንን። በዚ ምኽንያት ንኸተንብባ ቁሩብ ትሽገር። ንሱ ድማ ኣብ ኣመራርጿ ቃል፥ ኣጠቃቅማ መፈላለይ ንጥቦታት ፓንክችወሽንስ ከምኡ'ውን ነቲ ሓሳብ ፓራፍርየዚን ጌርካ ኣብ ምቅራብ። ጎይታ የሱስ ይባርኽካ ኣዜየ ዘፍቅረካ። ተስፋ እገብር ድማ ብንጹህ ልቢ ተቀቢልካ ብሉጽ ነገር ከም ተቅርበልና።
  February 09, 2019 at 1:20pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ተስፋ ምድረ በዳ

  ተስፋ ምድረ በዳ

  ኣብ ምድሪ ተስፋ ዝበሃል የለን። ልክዕ እዩ እዛ ናብ ጥፍኣት ገጻ እትገማገም ዘላ ዓለም ተስፋ ክትህበካ፡ ሓሊፋ ድማ ጽቡቕ ነገር ክትረኽበላ ፍጹም...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ተስፋ ምድረ በዳ

  ተስፋ ምድረ በዳ

  ኣብ ምድሪ ተስፋ ዝበሃል የለን። ልክዕ እዩ እዛ ናብ ጥፍኣት ገጻ እትገማገም ዘላ ዓለም ተስፋ ክትህበካ፡ ሓሊፋ ድማ ጽቡቕ ነገር ክትረኽበላ ፍጹም...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ሓራ ውጻእ

  ሓራ ውጻእ

  መንፈሳዊ ናይ ዕብየት መጽሓፍ

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ሓራ ውጻእ

  ሓራ ውጻእ

  መንፈሳዊ ናይ ዕብየት መጽሓፍ

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  ሰብ ኣብ ዓለም እንኸሎ ይኹን ኣብታ እትመጽእ ዓለም፡ ብምርኣይ ገጽ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ፍጹም ክዓግብ፡ ሰላም ክረክብ፡ . . . . . . ኣይክእልን እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  ሰብ ኣብ ዓለም እንኸሎ ይኹን ኣብታ እትመጽእ ዓለም፡ ብምርኣይ ገጽ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ፍጹም ክዓግብ፡ ሰላም ክረክብ፡ . . . . . . ኣይክእልን እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  ሰብ ኣብ ዓለም እንኸሎ ይኹን ኣብታ እትመጽእ ዓለም፡ ብምርኣይ ገጽ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ፍጹም ክዓግብ፡ ሰላም ክረክብ፡ . . . . . . ኣይክእልን እዩ።

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  “ሰላም እንተረኸብኩ”

  ሰብ ኣብ ዓለም እንኸሎ ይኹን ኣብታ እትመጽእ ዓለም፡ ብምርኣይ ገጽ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ፍጹም ክዓግብ፡ ሰላም ክረክብ፡ . . . . . . ኣይክእልን እዩ።

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ሓድሽ ፍጥረት

  ሓድሽ ፍጥረት

  ትሕዝቶ
  1. ሓድሽ ፍጥረት
  2. ቀዳማይ ትምህርቲ - ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ
  3. ካልኣይ ትምህርቲ - ሓሳብ ኣምላኽ ምህላው (ራእይ)
  4. ሳልሳይ ትምህርቲ - ተማቓሊ ሓሳብ ኣምላኽ
  5. ራብዓይ ትምህርቲ - ካብ ኣምላኽ ሓሳብ ምቕባል
  6. ሓምሻይ ትምህርቲ - ንሓሳብ ኣምላኽ ምንባር
  7. ሻድሻይ ትምህርቲ - ኣብ ናብራናን መጻኢናን

  1 comments
  Abel Tewolde ጎይታ ይባርኽካ ዘርሰናይ!!
  April 24, 2012 at 9:47pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ሓድሽ ፍጥረት

  ሓድሽ ፍጥረት

  ትሕዝቶ
  1. ሓድሽ ፍጥረት
  2. ቀዳማይ ትምህርቲ - ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ
  3. ካልኣይ ትምህርቲ - ሓሳብ ኣምላኽ ምህላው (ራእይ)
  4. ሳልሳይ ትምህርቲ - ተማቓሊ ሓሳብ ኣምላኽ
  5. ራብዓይ ትምህርቲ - ካብ ኣምላኽ ሓሳብ ምቕባል
  6. ሓምሻይ ትምህርቲ - ንሓሳብ ኣምላኽ ምንባር
  7. ሻድሻይ ትምህርቲ - ኣብ ናብራናን መጻኢናን

  1 comments
  Abel Tewolde ጎይታ ይባርኽካ ዘርሰናይ!!
  April 24, 2012 at 9:47pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ብክርስቶስ ዘሎካ መንነት

  ብክርስቶስ ዘሎካ መንነት

  ትሕዝቶ
  1. ኣረጊት ኣተሓሳስባ
  2. ሓድሽ ፍጥረት
  3. ቅኑዕ ሕሌና ኣብ ቅድሚ ኣምሊኽ
  4. ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ምግባር
  5. ምሉእ ኣጽዋር ኣምሊኽ
  6. ናብ እኹል ሰብኣይ ምብጻሕ

  1 comments
  Tony Abraham ጎይታ የሱስ የባርክካ ዘረኢስናይ.
  June 01, 2012 at 4:52am
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ብክርስቶስ ዘሎካ መንነት

  ብክርስቶስ ዘሎካ መንነት

  ትሕዝቶ
  1. ኣረጊት ኣተሓሳስባ
  2. ሓድሽ ፍጥረት
  3. ቅኑዕ ሕሌና ኣብ ቅድሚ ኣምሊኽ
  4. ኩለ ንክብሪ ኣምሊኽ ምግባር
  5. ምሉእ ኣጽዋር ኣምሊኽ
  6. ናብ እኹል ሰብኣይ ምብጻሕ

  1 comments
  Tony Abraham ጎይታ የሱስ የባርክካ ዘረኢስናይ.
  June 01, 2012 at 4:52am
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ክርስትያናዊ ስድራቤት

  ክርስትያናዊ ስድራቤት

  ትሕዝቶ
  1. ኣምላኽ ዝመሰረቱ ስድራቤት
  2. ሓዳር ዝምስረተሉ ደረጃ
  3. ናይ መጀመርታ ኣገልግሎትካ
  4. ሓዳርካ ምእላይ
  5. ኢሂን ምሂን ምብህሃል
  6. ብሓደ እንተወሰንካ
  7. ሓዳር ዝፍተነሉ ደረጃ
  8. ሓዳር ዝሰኽነሉ ደረጃ
  9. ሓዳር ዘስልጠሉ ደረጃ
  10. ውሉድ ምዕባይ

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ክርስትያናዊ ስድራቤት

  ክርስትያናዊ ስድራቤት

  ትሕዝቶ
  1. ኣምላኽ ዝመሰረቱ ስድራቤት
  2. ሓዳር ዝምስረተሉ ደረጃ
  3. ናይ መጀመርታ ኣገልግሎትካ
  4. ሓዳርካ ምእላይ
  5. ኢሂን ምሂን ምብህሃል
  6. ብሓደ እንተወሰንካ
  7. ሓዳር ዝፍተነሉ ደረጃ
  8. ሓዳር ዝሰኽነሉ ደረጃ
  9. ሓዳር ዘስልጠሉ ደረጃ
  10. ውሉድ ምዕባይ

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ራእይ

  ራእይ

  ትሕዝቶ
  1. ራእይ ምቕባል - ሙሴ
  2. ንራእይኻ ግብረ-መልሲ ምሃብ - ኣብራሃም
  3. ንራእይኻ ምቕጻል - ነህምያ
  4. ንራእይኻ ዋጋ ምኽፋል - የሱስ ክርስቶስ
  5. ንራእይኻ ብቅንኣት ምሓዙ - ጳውሎስ

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ራእይ

  ራእይ

  ትሕዝቶ
  1. ራእይ ምቕባል - ሙሴ
  2. ንራእይኻ ግብረ-መልሲ ምሃብ - ኣብራሃም
  3. ንራእይኻ ምቕጻል - ነህምያ
  4. ንራእይኻ ዋጋ ምኽፋል - የሱስ ክርስቶስ
  5. ንራእይኻ ብቅንኣት ምሓዙ - ጳውሎስ

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዕሽነት ምስባኽ!

  ዕሽነት ምስባኽ!

  ኣብ ዓለም ሰብ ምስ ዝተፈላለየ ውህበት ኣምላኽ እዩ ዝፍጠር። ኩሉ ካብቲ ወሃቢ ኩሉ ዝኮነ ኣምላኽ፣ ነቲ ውህበት ብኸምቲ ዝደለዮ ገይሩ፣ ባዕሉ ይህቦ።...
  See More

  1 comments
  Kidution Johanns ኪብሪ ኒአሚላክ ዘሪእቲ ሃወይ ከምዚ እሊካ አዚዮኡ ቲአሚራዊ እብየት መንፈሳዊ ሂይውት ብሚሪአየይ አዚዮኡ ባህ እሉኒ ስለ ኩሉ አሚላክ ይመሲገንን እዚ እዊንን ካቡ እዮኡ ኒአይ ዊንን ን ሊቢ ዚቲንኪፍ ጽሁፋትካ ገርካ ገለ እሲኪ አነ ዊንን ሚሥ ዘሪእት ሃወይ ኪሃብር እላ አሎኩ እሞ ከምቲ ቲሚሂሪቲ ዲሂነት እና ተምሃርካ ከለካ ብገለ ዚዲግፈካ ዚነበርኩ እሲኪ አጆካ እልካ አተባባኒ ሂጂ ገደካ እዮኡ ብዚተረፈ አነ አዚያ ጽቡኪ አሎኩ ኪንራከብ እና ዲሃይካ ኪገብር እያ ። ክሳእ ኒራከብ ተባረክ ዘመንካ ኩሉ ይባርክ
  March 09, 2012 at 5:55pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ዕሽነት ምስባኽ!

  ዕሽነት ምስባኽ!

  ኣብ ዓለም ሰብ ምስ ዝተፈላለየ ውህበት ኣምላኽ እዩ ዝፍጠር። ኩሉ ካብቲ ወሃቢ ኩሉ ዝኮነ ኣምላኽ፣ ነቲ ውህበት ብኸምቲ ዝደለዮ ገይሩ፣ ባዕሉ ይህቦ።...
  See More

  1 comments
  Kidution Johanns ኪብሪ ኒአሚላክ ዘሪእቲ ሃወይ ከምዚ እሊካ አዚዮኡ ቲአሚራዊ እብየት መንፈሳዊ ሂይውት ብሚሪአየይ አዚዮኡ ባህ እሉኒ ስለ ኩሉ አሚላክ ይመሲገንን እዚ እዊንን ካቡ እዮኡ ኒአይ ዊንን ን ሊቢ ዚቲንኪፍ ጽሁፋትካ ገርካ ገለ እሲኪ አነ ዊንን ሚሥ ዘሪእት ሃወይ ኪሃብር እላ አሎኩ እሞ ከምቲ ቲሚሂሪቲ ዲሂነት እና ተምሃርካ ከለካ ብገለ ዚዲግፈካ ዚነበርኩ እሲኪ አጆካ እልካ አተባባኒ ሂጂ ገደካ እዮኡ ብዚተረፈ አነ አዚያ ጽቡኪ አሎኩ ኪንራከብ እና ዲሃይካ ኪገብር እያ ። ክሳእ ኒራከብ ተባረክ ዘመንካ ኩሉ ይባርክ
  March 09, 2012 at 5:55pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ

  ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ

  ዕሩብ ሕልና! እዚ ኣባሃህላ እዚ ንክትሰምዖ ኮነ ንክትዛረቦ ኣዝዩ ዘስኻሕክሕ ኣባሃህላ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሕ እዋን ሕልና ክዓርብ ንርኢ ኢና።...
  See More

  3 comments
  Ermias Zerazion ኣሜን ዘርኢሰናይ። እግዚኣብሄር ንሕልናና የንቕሕ።
  January 12, 2012 at 2:54pm
  Samuel Alem ኣሜን
  July 11, 2012 at 1:06am
  Agape may God bless you with more revelation Z. Senai hawey
  March 07, 2013 at 8:34am
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000124
  Zerisenai Berhane
  ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ

  ቅኑዕ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ

  ዕሩብ ሕልና! እዚ ኣባሃህላ እዚ ንክትሰምዖ ኮነ ንክትዛረቦ ኣዝዩ ዘስኻሕክሕ ኣባሃህላ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሕ እዋን ሕልና ክዓርብ ንርኢ ኢና።...
  See More

  3 comments
  Ermias Zerazion ኣሜን ዘርኢሰናይ። እግዚኣብሄር ንሕልናና የንቕሕ።
  January 12, 2012 at 2:54pm
  Samuel Alem ኣሜን
  July 11, 2012 at 1:06am
  Agape may God bless you with more revelation Z. Senai hawey
  March 07, 2013 at 8:34am