• Current City:
  ,
 • Hometown:
 • Occupation:
 • Interests:

Kebreab Ymesgen

Recent Announcement

Participation

1
3
0
Magazine
0
Newspaper
0
Bible study
0
Booklet
0
Christian living
0
Verse illustration
0
Worship video
0
Sermon
0
Tract
4
Comments posted
2830
Times viewed
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ወንጌላውያን ክርስትያናትን ፖለቲካን

  ወንጌላውያን ክርስትያናትን ፖለቲካን

  ንንውሕ ዝበለ እዋን ክርስትያናት፣ ብፍላይ ድማ ወንጌላውያን ክርስትያናት ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ኤርትራ እንታይ ተራ ከምዘሎና ንዓና ኮነ ንኻልእ...
  See More

  9 comments
  Hanibal Daniel ብኹሉ ሰብ ክንበብ ዘለዎ ጽሑፍ ተባረኽ ኣማን ሓወይ
  November 22, 2012 at 1:25am
  Samuel Negusse እዛ ጽሕፍቲ ብወገነይ ንኹሉ አማኒ አዝያ ግዚያዊት ትመስለኒ:: ብዙሓት አመንቲ ጉዳይ ምምሕዳር ሃገር ከም ሓደ ንዘይ አመንቲ ዝግደፍ ጉዳይ ጊሮም ክርእይዎ ትምልከት:: ካብኡ ሓሊፉውን ብዛዕባ ሃገርን ህዝቢን: ብዛዕባ ሕግን ምምሕዳርን (ፕለቲካ) ምግዳስን ለውጢ ወይ ውን ንቕሓት ከተምጽእ ምዕያይን ከም ኣብ ከኣልነት አምላኽ እምነት ምጉዳል ዝረኣየሉ ግዜ ውሑድ አይኮነን:: ምስ እዛ ኣርእስቲ ሓንቲ ተተሓሒዛ እትኸይድ: ንብዙሓት ሰባት ዘይነጸረት ዝብላ ሓሳብ :- አብ መንጎ ተሳትፎ ኣመንቲ (ከም ወልቀሰባት) አብ ፓለቲካን: ተሳትፎ ቤተክርስትያን (ከም ኣካል) ዘሎ ፍልልይ እዩ:: ምስ እዛ ጽሕፍቲ ትኸይድ ሓንቲ ጽሕፍቲ እነሃ:: አብአ ኣማኒ (ከም ውልቀሰብ) ኣብ ጨቋኒ ክፉእ ስርዓት ክህልዎ ዘለዎ አረኣእያ ክሙግት እየ ፈቲነ: http://dissidentdiaries.wordpress.com/2012/06/07/be-outraged-gods-will/
  November 22, 2012 at 2:48am
  Shimelsh Liyh "ፍልልይ መንግስትን ቤተ-ክርስትያንን:- ቤተክርስትያን ንፍትሒ ዜውጽእ፣ ቅንዕና ዚፈቱ መሪሕነት ኽተተባብዕ፣ ነቲ ዝደቁስን ዝሕርድን ዝጭቁንን መሪሕነት ድማ ኣብ ጎድኒ ውጹዓት ኮይና ይኣክል ክትብሎ።ነቶም ዜጋታት ድማ እዙዛት ኮይኖም ክመላለሱ ኽትምዕድ ናይ መምህር ግደ ኣለዋ። እዚ ብምግባራ ቤተክርስትያን ኣብ ፖለቲካ ኢዳ ኣእትያ ማለት ኣይኮነን። ብርግጽ፣ መንግስትን ቤተክርስትያንን ዝተፈላለየ ባይታ እዩ ዘለዎም። ፍልልይ ቤተክርስትያንን መንግስትን ዓቢ ኢዩ።እቲ ናይ ሰማይ እቲ ናይ ምድሪ፡እቲ ሻራ ዘለዎ ኢቲ ድማ ሻራ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ንዝመጸ ዓማጺ ኣይፋል ዝብል። እዚ ኸኣ ቤተክርስትያን ኣመሓዳሪት መንግስቲ ኸይትኸውን፣ መንግስቲ ድማ መንፈሳዊ መራሒ ከይኸውን ስርዓት ዜትሕዝ እዩ። ስለዚ ድማ እያ ቤተክርስትያን ነጻ ዝኾነ ኣመለኻኽታን ዕዮን ብዛዕባ ተግባራን ሞራላዊ ሓላፍነታን ኪህልዋ ግድን ዝኾነ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ተሪኢናያ ሻራዊትን ሕልና ዘይብላን፡ንሰማያዊ መዓርግ ዘይትበቅዕን ኢያ ዝነበረት በዚ ድማ፡ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ህዝቡን በዲላ ኢያ።ነዚ ከይድገም ግን እዚ ወለዶ ክጥንቀቅ ኣለዎ።ቤተ ክርስትያን ዓርኪ ድኻታት ኢያ።ነቶም ፍትሒ ዝኸልኡ እትምክት ፡ፍትሒ እትህብ ክትከውን ኣለዋ።ካብዚ ተሓሊፋ ግን ,,,,,,።" ቀሺ ሙሴ
  November 24, 2012 at 12:28pm
  Ermias Zerazion ትኽክል ኣሎኻ ኣማን። እቲ ንኹሉ ስልጣን ክንእዘዝ ዝብላ ቃልሲ ብግቡእ እተዘይተረዲእናዮ ብጌጋ ክንትግብሮ ንኽእል ኢና። ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ዝብል ድማ ክንዝንግዖ የብልናን። ምስኡ ኣተሓሒዝካ ድማ ከምቲ ዝበልካዮን ቃል ኣምላኽ እውን ዝብሎን ወገን ናይቶም ስለ ቃሉ እተኣስሩን ዝግፍዑ ዘለዉን ምሓዝ የድልየና። ኣምላኽ ንሃገርናን ንህዝብናን ይባርኽ!
  November 26, 2012 at 3:48am
  Kebreab Ymesgen ግሩም ጽሑፍ አማን ሓወይ!ገሊአቶም ፖለቲካ ረሳሕ ጸወታ እዩ ኢሎም ይኣምኑ፤ ካልኦት ድማ ረስሓት ፖለቲካ ከም መጠን ረስሓት ተጻወትቱ እዩ ይብሉ። ንጹሃት ሰባት አብ ፖለቲካ እንኪዋስኡ ኸኣ እቲ ረብሓ ህዝቢ ይበዝሕ
  November 27, 2012 at 10:07pm
  Samuel Alem ኣምላኽ ይባርኽካ አማን ሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዋናዊ መልእኽቲ
  December 25, 2012 at 3:27am
  Senait Andemicael አምላክ ይባርኽካ አማን ሓውና. አገዳሲ መልአክልቲ አዩ
  February 06, 2013 at 6:00am
  Tekle Zeru ኣማን ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ደስ ዘብልን መሃሪ ትምህርትን ኣምላኽ ድማ መመሊሱ ደገ ቃሉ ይኽፈተልካ። እቲ ዝዓበየ ስክፍታ ናተይ ግን እታ ማሕበር ኣምላኽ ትብሃል ኣብዚ ዘመን እዚ ኣበይ እያ ዘላ እንታይ'ከ ትገብር ኣላ። እታ ብጽድቂ ንኣምላኽ ትደልዮ፡ ብፍቅራ ድማ ንዓለም ምስክር ዝኾነት፡ ንብዙሓት ድማ ሞዕቆቢት ዝኾነት፡ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ነቶም ዝብላዕ ሲኢኖም ብብዙሕ መከራ ዝሳቀዩ ዘለው ንምርዳእ ዝይተዓደለት፡ ብውሽጣዊ ምፍሕፋሕን እንዳተጎጃጀለት ስም ኣምላኽ ክተኽብር ሓይሊ ዝስኣነት ማሕበር እያኮ ዘላ። ብዙሓት ንጥፋት ክጋረዱ ሲኦል ምኻኑ መጨርስቶኦም እንዳራኣየት ወንጌል ክትምስክር እካ ዘይከኣለት ማሕበር እያ ናይዚ ዘመን ማሕበር። እየሱስ ብዛዕባ ፍትሒ ክዛረብ ከሎ ንመንግስቲ ሮማ ድዩ ዝዛረብ ኔሩ ወይስ ነቶም ሕድሪ ቃል ኣምላኽ ዝተቀበሉ እስራኤላውያን? ቤተክርስትያን እቲ ቅኑዕ ቦታኣ ከይሓዘት'ከ ብዛዕባ ፍትሒ እንተ ሞጎተት'ከ ኣምላኽ ይቅበሎ ዶ? ቃል ኣምላኽ'ከ እንታይ ይብል ኢሳ 58፡7 እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ንቶም እተስዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ኽተእቱ ዕሩቅ እንተ ርኤኻ ኽትከድኖ፡ ካብ ስጋኻውን ክይትሕባእዶ ኣይኮነን፡ ሽዑ ብርሃንካ ኽም ወጋሕታ ኾይኑ ኺወጽእ፡ ምሕዋይካ ኸኣ ቀልጢፉ ኺቦቅል፡ጽድቕኻ ድማ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ ክብሪ እግዚኣብሄርውን ደጀንካ ኪኸውን እዩ፡፡፡፡እንዳበለ ይቅጽል። ሓሳበይ እንታይ እዩ ኣማን ሓወይ ነቲ ጽሒፍካዮ ዘሎኻ መልእኽቲ ካብ ልበይ ድማ ቅኑዕን ሓቅን ኢለ ዝኣምነሉ ምጽራር ዝይኮነስ ከምቲ ኣቅዲምካ ዝገለጽካዮ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ዝበልካዮ፥ ማሕበር ኣምላኽ ብመጀመርያ ንባዕላ ናይ ኣምላኽ ክትከውን ኣለዋ። እቲ ንምንታይሲ ሞጎስ ኣምላኽ ዘይብላ ማሕበር እንተ ተዛርበት ካብ ምዝራብ ሓሊፋ ትግብሮ ነግር ስለ ዝየለ። ቃል ኣምላኽ እኮ እቶም ንመንግስታት፣ ነገስታት ተዛሪቦም ዘስምዑ ከም ሙሴ፣ ዮሴፍ፣ ዳንኤል፣ ቃል ኣምላኽ ዝመስከረሎም ሞጎስ ኣምላኽ ምስኦም ከም ዝነበር እዮ ዝምህረና። ስለዚስ እቲ ዝግለጽካዮ ሓቂ ኣብ ቦታኡ ክሎ እቲ ክኸውን ዘለዎ ቀዳምነት ግን ነቀድም። መጎስ ኣምላኽ ቀቅድሜኻ ክወጽእ እንከሎ ሽዑ ቃልካ ካብ ኩሉ ጽብለል ይብል፣ ክብደት ይህልዎ፣ ርትዒ ድማ ይምጽእ። ምኽንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ቃል ኣብ ልቢ ነግስታት ኣትዩ ፍርሕን ራዕድን ስለ ዝፈጥር። እዚ ኣብቶም ቅድሳን ኣቦታትና ዝተግልጸ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘመና ውን ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ሓቅን እዩ። ኣምላኽ ይባርኽካ ኣምን ሓወይ።
  November 10, 2013 at 4:13am
  Amanuel haile ወዮ ደኣ ድፍረት ከይመስል እምበር ብሓቂ ስለቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ክንቃወምን፤ ንሓቂ ደው ክንብል ዝግበኣናን ክርስትያናት ኢና ዝነበርና። ሕቡእ ፍቅሪ ኣብ ዓድና ዘሎ መንግስቲ ዝመለኾም ገለ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ግን ግልጽነት ብምጉዕጻጽ ከም ዘይእዙዛት ገኒሖምና እዮም ፣ ብሕልፊ እካ ደኣ በዚ ንሰበስልጣናት ተኣዘዙ ብዝብል ጥቅሲ። ሕልፊ ሰብና ዝተንጸልና ፣ መዕነውቲ ፣ሃገርን ፤ህዝብን ዘይርዶኦም ተባሂልና ክሳብ ሕጂ መስል ከም ዘይብልና ዝተነፈግና ኮይንና ንርከብ ኣሎና። ሓለፋና ሓቂ ክዛረብ ዝኽእል ግን ኣይነበረን ፣ምንም እካ ወንጌል ስደት እንተለዎ ። ሰብ ኣይኮንካን ንዝበለኒ ፣ክብር ሰብ ሙኻነይን ኣምላክ ከም ዝደኮነኒን ክነግሮ እየ ፣ስለዚ ንሃገርና ሓቂ ክንዛረብ ኢና።
  November 18, 2013 at 9:15pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000030
  Aman Elias
  ወንጌላውያን ክርስትያናትን ፖለቲካን

  ወንጌላውያን ክርስትያናትን ፖለቲካን

  ንንውሕ ዝበለ እዋን ክርስትያናት፣ ብፍላይ ድማ ወንጌላውያን ክርስትያናት ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ኤርትራ እንታይ ተራ ከምዘሎና ንዓና ኮነ ንኻልእ...
  See More

  9 comments
  Hanibal Daniel ብኹሉ ሰብ ክንበብ ዘለዎ ጽሑፍ ተባረኽ ኣማን ሓወይ
  November 22, 2012 at 1:25am
  Samuel Negusse እዛ ጽሕፍቲ ብወገነይ ንኹሉ አማኒ አዝያ ግዚያዊት ትመስለኒ:: ብዙሓት አመንቲ ጉዳይ ምምሕዳር ሃገር ከም ሓደ ንዘይ አመንቲ ዝግደፍ ጉዳይ ጊሮም ክርእይዎ ትምልከት:: ካብኡ ሓሊፉውን ብዛዕባ ሃገርን ህዝቢን: ብዛዕባ ሕግን ምምሕዳርን (ፕለቲካ) ምግዳስን ለውጢ ወይ ውን ንቕሓት ከተምጽእ ምዕያይን ከም ኣብ ከኣልነት አምላኽ እምነት ምጉዳል ዝረኣየሉ ግዜ ውሑድ አይኮነን:: ምስ እዛ ኣርእስቲ ሓንቲ ተተሓሒዛ እትኸይድ: ንብዙሓት ሰባት ዘይነጸረት ዝብላ ሓሳብ :- አብ መንጎ ተሳትፎ ኣመንቲ (ከም ወልቀሰባት) አብ ፓለቲካን: ተሳትፎ ቤተክርስትያን (ከም ኣካል) ዘሎ ፍልልይ እዩ:: ምስ እዛ ጽሕፍቲ ትኸይድ ሓንቲ ጽሕፍቲ እነሃ:: አብአ ኣማኒ (ከም ውልቀሰብ) ኣብ ጨቋኒ ክፉእ ስርዓት ክህልዎ ዘለዎ አረኣእያ ክሙግት እየ ፈቲነ: http://dissidentdiaries.wordpress.com/2012/06/07/be-outraged-gods-will/
  November 22, 2012 at 2:48am
  Shimelsh Liyh "ፍልልይ መንግስትን ቤተ-ክርስትያንን:- ቤተክርስትያን ንፍትሒ ዜውጽእ፣ ቅንዕና ዚፈቱ መሪሕነት ኽተተባብዕ፣ ነቲ ዝደቁስን ዝሕርድን ዝጭቁንን መሪሕነት ድማ ኣብ ጎድኒ ውጹዓት ኮይና ይኣክል ክትብሎ።ነቶም ዜጋታት ድማ እዙዛት ኮይኖም ክመላለሱ ኽትምዕድ ናይ መምህር ግደ ኣለዋ። እዚ ብምግባራ ቤተክርስትያን ኣብ ፖለቲካ ኢዳ ኣእትያ ማለት ኣይኮነን። ብርግጽ፣ መንግስትን ቤተክርስትያንን ዝተፈላለየ ባይታ እዩ ዘለዎም። ፍልልይ ቤተክርስትያንን መንግስትን ዓቢ ኢዩ።እቲ ናይ ሰማይ እቲ ናይ ምድሪ፡እቲ ሻራ ዘለዎ ኢቲ ድማ ሻራ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ንዝመጸ ዓማጺ ኣይፋል ዝብል። እዚ ኸኣ ቤተክርስትያን ኣመሓዳሪት መንግስቲ ኸይትኸውን፣ መንግስቲ ድማ መንፈሳዊ መራሒ ከይኸውን ስርዓት ዜትሕዝ እዩ። ስለዚ ድማ እያ ቤተክርስትያን ነጻ ዝኾነ ኣመለኻኽታን ዕዮን ብዛዕባ ተግባራን ሞራላዊ ሓላፍነታን ኪህልዋ ግድን ዝኾነ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ተሪኢናያ ሻራዊትን ሕልና ዘይብላን፡ንሰማያዊ መዓርግ ዘይትበቅዕን ኢያ ዝነበረት በዚ ድማ፡ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ህዝቡን በዲላ ኢያ።ነዚ ከይድገም ግን እዚ ወለዶ ክጥንቀቅ ኣለዎ።ቤተ ክርስትያን ዓርኪ ድኻታት ኢያ።ነቶም ፍትሒ ዝኸልኡ እትምክት ፡ፍትሒ እትህብ ክትከውን ኣለዋ።ካብዚ ተሓሊፋ ግን ,,,,,,።" ቀሺ ሙሴ
  November 24, 2012 at 12:28pm
  Ermias Zerazion ትኽክል ኣሎኻ ኣማን። እቲ ንኹሉ ስልጣን ክንእዘዝ ዝብላ ቃልሲ ብግቡእ እተዘይተረዲእናዮ ብጌጋ ክንትግብሮ ንኽእል ኢና። ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ዝብል ድማ ክንዝንግዖ የብልናን። ምስኡ ኣተሓሒዝካ ድማ ከምቲ ዝበልካዮን ቃል ኣምላኽ እውን ዝብሎን ወገን ናይቶም ስለ ቃሉ እተኣስሩን ዝግፍዑ ዘለዉን ምሓዝ የድልየና። ኣምላኽ ንሃገርናን ንህዝብናን ይባርኽ!
  November 26, 2012 at 3:48am
  Kebreab Ymesgen ግሩም ጽሑፍ አማን ሓወይ!ገሊአቶም ፖለቲካ ረሳሕ ጸወታ እዩ ኢሎም ይኣምኑ፤ ካልኦት ድማ ረስሓት ፖለቲካ ከም መጠን ረስሓት ተጻወትቱ እዩ ይብሉ። ንጹሃት ሰባት አብ ፖለቲካ እንኪዋስኡ ኸኣ እቲ ረብሓ ህዝቢ ይበዝሕ
  November 27, 2012 at 10:07pm
  Samuel Alem ኣምላኽ ይባርኽካ አማን ሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዋናዊ መልእኽቲ
  December 25, 2012 at 3:27am
  Senait Andemicael አምላክ ይባርኽካ አማን ሓውና. አገዳሲ መልአክልቲ አዩ
  February 06, 2013 at 6:00am
  Tekle Zeru ኣማን ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ደስ ዘብልን መሃሪ ትምህርትን ኣምላኽ ድማ መመሊሱ ደገ ቃሉ ይኽፈተልካ። እቲ ዝዓበየ ስክፍታ ናተይ ግን እታ ማሕበር ኣምላኽ ትብሃል ኣብዚ ዘመን እዚ ኣበይ እያ ዘላ እንታይ'ከ ትገብር ኣላ። እታ ብጽድቂ ንኣምላኽ ትደልዮ፡ ብፍቅራ ድማ ንዓለም ምስክር ዝኾነት፡ ንብዙሓት ድማ ሞዕቆቢት ዝኾነት፡ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ነቶም ዝብላዕ ሲኢኖም ብብዙሕ መከራ ዝሳቀዩ ዘለው ንምርዳእ ዝይተዓደለት፡ ብውሽጣዊ ምፍሕፋሕን እንዳተጎጃጀለት ስም ኣምላኽ ክተኽብር ሓይሊ ዝስኣነት ማሕበር እያኮ ዘላ። ብዙሓት ንጥፋት ክጋረዱ ሲኦል ምኻኑ መጨርስቶኦም እንዳራኣየት ወንጌል ክትምስክር እካ ዘይከኣለት ማሕበር እያ ናይዚ ዘመን ማሕበር። እየሱስ ብዛዕባ ፍትሒ ክዛረብ ከሎ ንመንግስቲ ሮማ ድዩ ዝዛረብ ኔሩ ወይስ ነቶም ሕድሪ ቃል ኣምላኽ ዝተቀበሉ እስራኤላውያን? ቤተክርስትያን እቲ ቅኑዕ ቦታኣ ከይሓዘት'ከ ብዛዕባ ፍትሒ እንተ ሞጎተት'ከ ኣምላኽ ይቅበሎ ዶ? ቃል ኣምላኽ'ከ እንታይ ይብል ኢሳ 58፡7 እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ንቶም እተስዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ኽተእቱ ዕሩቅ እንተ ርኤኻ ኽትከድኖ፡ ካብ ስጋኻውን ክይትሕባእዶ ኣይኮነን፡ ሽዑ ብርሃንካ ኽም ወጋሕታ ኾይኑ ኺወጽእ፡ ምሕዋይካ ኸኣ ቀልጢፉ ኺቦቅል፡ጽድቕኻ ድማ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ ክብሪ እግዚኣብሄርውን ደጀንካ ኪኸውን እዩ፡፡፡፡እንዳበለ ይቅጽል። ሓሳበይ እንታይ እዩ ኣማን ሓወይ ነቲ ጽሒፍካዮ ዘሎኻ መልእኽቲ ካብ ልበይ ድማ ቅኑዕን ሓቅን ኢለ ዝኣምነሉ ምጽራር ዝይኮነስ ከምቲ ኣቅዲምካ ዝገለጽካዮ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ዝበልካዮ፥ ማሕበር ኣምላኽ ብመጀመርያ ንባዕላ ናይ ኣምላኽ ክትከውን ኣለዋ። እቲ ንምንታይሲ ሞጎስ ኣምላኽ ዘይብላ ማሕበር እንተ ተዛርበት ካብ ምዝራብ ሓሊፋ ትግብሮ ነግር ስለ ዝየለ። ቃል ኣምላኽ እኮ እቶም ንመንግስታት፣ ነገስታት ተዛሪቦም ዘስምዑ ከም ሙሴ፣ ዮሴፍ፣ ዳንኤል፣ ቃል ኣምላኽ ዝመስከረሎም ሞጎስ ኣምላኽ ምስኦም ከም ዝነበር እዮ ዝምህረና። ስለዚስ እቲ ዝግለጽካዮ ሓቂ ኣብ ቦታኡ ክሎ እቲ ክኸውን ዘለዎ ቀዳምነት ግን ነቀድም። መጎስ ኣምላኽ ቀቅድሜኻ ክወጽእ እንከሎ ሽዑ ቃልካ ካብ ኩሉ ጽብለል ይብል፣ ክብደት ይህልዎ፣ ርትዒ ድማ ይምጽእ። ምኽንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ቃል ኣብ ልቢ ነግስታት ኣትዩ ፍርሕን ራዕድን ስለ ዝፈጥር። እዚ ኣብቶም ቅድሳን ኣቦታትና ዝተግልጸ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘመና ውን ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ሓቅን እዩ። ኣምላኽ ይባርኽካ ኣምን ሓወይ።
  November 10, 2013 at 4:13am
  Amanuel haile ወዮ ደኣ ድፍረት ከይመስል እምበር ብሓቂ ስለቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ክንቃወምን፤ ንሓቂ ደው ክንብል ዝግበኣናን ክርስትያናት ኢና ዝነበርና። ሕቡእ ፍቅሪ ኣብ ዓድና ዘሎ መንግስቲ ዝመለኾም ገለ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ግን ግልጽነት ብምጉዕጻጽ ከም ዘይእዙዛት ገኒሖምና እዮም ፣ ብሕልፊ እካ ደኣ በዚ ንሰበስልጣናት ተኣዘዙ ብዝብል ጥቅሲ። ሕልፊ ሰብና ዝተንጸልና ፣ መዕነውቲ ፣ሃገርን ፤ህዝብን ዘይርዶኦም ተባሂልና ክሳብ ሕጂ መስል ከም ዘይብልና ዝተነፈግና ኮይንና ንርከብ ኣሎና። ሓለፋና ሓቂ ክዛረብ ዝኽእል ግን ኣይነበረን ፣ምንም እካ ወንጌል ስደት እንተለዎ ። ሰብ ኣይኮንካን ንዝበለኒ ፣ክብር ሰብ ሙኻነይን ኣምላክ ከም ዝደኮነኒን ክነግሮ እየ ፣ስለዚ ንሃገርና ሓቂ ክንዛረብ ኢና።
  November 18, 2013 at 9:15pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ሓዳረይ መን ኪኣልየለይ...

  ሓዳረይ መን ኪኣልየለይ...

  መቐጸልታ ናይዛ ግጥሚ፡ እንከለኹ ባዕለይ ከም እትብል እምበር፡ እቲ ካልእ ስዒቡ ዚመጽእ ሓሳብ ይኹን ዜማ ኣይፈልጦን እየ። ምናልባት እዉን እዚ...
  See More

  1 comments
  Agape ናይ ብሓቂ ሚዛናዊ መምርሒ ትህብ ጽሕፍቲ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ግጉይ ዕላማ ሓዳር ወይ ከኣ ዕላማ ሓዳር ዘይምፍላጥን፣ ንፍቕሪ ከኣ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ጌርና ዘይምርዳእናን፣ ዋሕዲ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ብሓፈሻን እዩ።
  December 11, 2012 at 11:24am
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ሓዳረይ መን ኪኣልየለይ...

  ሓዳረይ መን ኪኣልየለይ...

  መቐጸልታ ናይዛ ግጥሚ፡ እንከለኹ ባዕለይ ከም እትብል እምበር፡ እቲ ካልእ ስዒቡ ዚመጽእ ሓሳብ ይኹን ዜማ ኣይፈልጦን እየ። ምናልባት እዉን እዚ...
  See More

  1 comments
  Agape ናይ ብሓቂ ሚዛናዊ መምርሒ ትህብ ጽሕፍቲ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ግጉይ ዕላማ ሓዳር ወይ ከኣ ዕላማ ሓዳር ዘይምፍላጥን፣ ንፍቕሪ ከኣ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ጌርና ዘይምርዳእናን፣ ዋሕዲ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ብሓፈሻን እዩ።
  December 11, 2012 at 11:24am
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ጽድቅን ፍቕርን ኣምላኽ

  ጽድቅን ፍቕርን ኣምላኽ

  ኣብ ናይ ፊዚክስ ትምህርቲ ብዛዕባ ዓንኬላዊ ምንቅስቓስ (circular motion) ክትመሃር እንከሎኻ ክልተ ዓይነት ሓይሊ ከምዘሎ ይንገር። ካብቲ ማእከል ዓንኬል...
  See More

  3 comments
  Kebreab Ymesgen ተባረኹ ቤተ-ጽዮን!
  January 27, 2012 at 10:24pm
  Abel Zerazion ንኣኻም ጐይታ ይባርኽካ፡ ክብረኣብ!
  April 05, 2012 at 6:55am
  Goitom Tesfai ጐይታ ይባርኽካ ኤርሚ ሓወይ!
  November 07, 2014 at 2:04pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000095
  beteZION Ministry
  ጽድቅን ፍቕርን ኣምላኽ

  ጽድቅን ፍቕርን ኣምላኽ

  ኣብ ናይ ፊዚክስ ትምህርቲ ብዛዕባ ዓንኬላዊ ምንቅስቓስ (circular motion) ክትመሃር እንከሎኻ ክልተ ዓይነት ሓይሊ ከምዘሎ ይንገር። ካብቲ ማእከል ዓንኬል...
  See More

  3 comments
  Kebreab Ymesgen ተባረኹ ቤተ-ጽዮን!
  January 27, 2012 at 10:24pm
  Abel Zerazion ንኣኻም ጐይታ ይባርኽካ፡ ክብረኣብ!
  April 05, 2012 at 6:55am
  Goitom Tesfai ጐይታ ይባርኽካ ኤርሚ ሓወይ!
  November 07, 2014 at 2:04pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  መፍትሒ ጸገም

  መፍትሒ ጸገም

  ቀዳማይ ጸገም ... ካልእይ ከይተፈትሔ
  ሳልሳይ መጺኡ
  ኣያብተይ መሊኡ
  ጼርዮ ጾረይ ኮይኑ
  መፍትሒ ከናዲ ከሕለሉ
  ክሳብ መዓስ ... ፧

  ቦታ መፍትሕ’ሲ...
  See More

  1 comments
  Kebreab Ymesgen ክንደይ ደስ ዚብል - እቲ ምስ ባይታ ዘላግብ ብርኩ... ይጫሞ አብ ጸገማት ንጭንቀት ስዕሩ....
  January 27, 2012 at 9:29pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000018
  Ermias Zerazion
  መፍትሒ ጸገም

  መፍትሒ ጸገም

  ቀዳማይ ጸገም ... ካልእይ ከይተፈትሔ
  ሳልሳይ መጺኡ
  ኣያብተይ መሊኡ
  ጼርዮ ጾረይ ኮይኑ
  መፍትሒ ከናዲ ከሕለሉ
  ክሳብ መዓስ ... ፧

  ቦታ መፍትሕ’ሲ...
  See More

  1 comments
  Kebreab Ymesgen ክንደይ ደስ ዚብል - እቲ ምስ ባይታ ዘላግብ ብርኩ... ይጫሞ አብ ጸገማት ንጭንቀት ስዕሩ....
  January 27, 2012 at 9:29pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ከፍቕር ተፈቒረ

  ከፍቕር ተፈቒረ

  መሪጹኒ ተመሪጸ
  ፈትዩኒ ተፈቲየ
  ኣፍቂሩኒ ተፈቒረ
  ግን ስለምንታይ...፧
  እንታየ’ዩ ጽቡቕ ዘዕርኽ
  ኣቤሎ ተግባረይ ዝማርኽ ፧

  ረሳሕዶ ኣይነበርኩን...
  See More

  2 comments
  Rahel Tewolde ታባረክ እርምያስ ሃወይ
  January 20, 2012 at 3:02am
  Kebreab Ymesgen ይበል ግጥሚ!
  January 27, 2012 at 9:24pm
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000018
  Ermias Zerazion
  ከፍቕር ተፈቒረ

  ከፍቕር ተፈቒረ

  መሪጹኒ ተመሪጸ
  ፈትዩኒ ተፈቲየ
  ኣፍቂሩኒ ተፈቒረ
  ግን ስለምንታይ...፧
  እንታየ’ዩ ጽቡቕ ዘዕርኽ
  ኣቤሎ ተግባረይ ዝማርኽ ፧

  ረሳሕዶ ኣይነበርኩን...
  See More

  2 comments
  Rahel Tewolde ታባረክ እርምያስ ሃወይ
  January 20, 2012 at 3:02am
  Kebreab Ymesgen ይበል ግጥሚ!
  January 27, 2012 at 9:24pm
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ተስፋና

  ተስፋና

  ሽግርን መከራን በዚሑ
  መገድና እንተጸበበ፡
  ናብራና እንተሓርበተ
  ኣይንሕለልን።

  ጣዕምን ተድላን መሊኡ
  እቶት እንተተሓፍሰ፡
  ሽሻይ እንተፈሰሰ
  ኣይንህመልን።

  ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ!
  ንእምንቶ ተስፋና ኣይነነቓንቕን።

  1 comments
  Mezgeb Tesfayesus ኣሜን!! ክብሪ ሓወይ፣ ጎይታ አአዚዙ ይባርኽካ
  April 18, 2012 at 9:54am
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ተስፋና

  ተስፋና

  ሽግርን መከራን በዚሑ
  መገድና እንተጸበበ፡
  ናብራና እንተሓርበተ
  ኣይንሕለልን።

  ጣዕምን ተድላን መሊኡ
  እቶት እንተተሓፍሰ፡
  ሽሻይ እንተፈሰሰ
  ኣይንህመልን።

  ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ!
  ንእምንቶ ተስፋና ኣይነነቓንቕን።

  1 comments
  Mezgeb Tesfayesus ኣሜን!! ክብሪ ሓወይ፣ ጎይታ አአዚዙ ይባርኽካ
  April 18, 2012 at 9:54am
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ድኹም...ምኩሕ

  ድኹም...ምኩሕ

  እንተጎየኹ ኩሎም ይቕድሙኒ
  ኮፍ እንተ'ልኩ መዛረቢ ይገብሩኒ
  "ርእሰ ምትእምማን የብሉን፡
  ብዙሕ'ዩ ኣበሩ
  ስዕረቱ ኣይተርፎን'ዩ፡
  ድኹም እዩ...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ድኹም...ምኩሕ

  ድኹም...ምኩሕ

  እንተጎየኹ ኩሎም ይቕድሙኒ
  ኮፍ እንተ'ልኩ መዛረቢ ይገብሩኒ
  "ርእሰ ምትእምማን የብሉን፡
  ብዙሕ'ዩ ኣበሩ
  ስዕረቱ ኣይተርፎን'ዩ፡
  ድኹም እዩ...
  See More

  Comment
 • https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ቆልዓ ከሎኹ...

  ቆልዓ ከሎኹ...

  ቆልዓ ከሎኹ፡
  ከም ቆልዓ ሓሰብኩ።
  ኣቦይ፡ ኩሉ ዚገብርን ኩሉ ዚፈልጥን ይመስለኒ ነበረ
  ምስ ኣቦይ እንክኸይድ ሓደጋ ወይ ክፉእ ዚገጥመኒ ኣይመስለንን...
  See More

  0 comments
  https://www.betezion.com/profile.php?id=00000000031
  Kebreab Ymesgen
  ቆልዓ ከሎኹ...

  ቆልዓ ከሎኹ...

  ቆልዓ ከሎኹ፡
  ከም ቆልዓ ሓሰብኩ።
  ኣቦይ፡ ኩሉ ዚገብርን ኩሉ ዚፈልጥን ይመስለኒ ነበረ
  ምስ ኣቦይ እንክኸይድ ሓደጋ ወይ ክፉእ ዚገጥመኒ ኣይመስለንን...
  See More

  Comment