Literature

TRACTS by Goitomuzit Asher Ashriel Ashley

Editor's Choice

ግ.ሓ. 13፡18 ከምዚ ይብል፡” እምበኣርሲ ኣቱም ኣኅዋትና፥ እዚ ዚንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ‘ኅድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ’ ዚብል ከም ዝኾነ ፍለጡ”።

Most Commented

ኣብዚ ሓጥያት ዝሳዕረረሉ ዘመን፡ ንጐይታ ኣስሚርና ክንሓልፍ፣ ጐይታ ይርድኣና።

Most Read

“ ቕንያቱ ኽፋእ እዩ እሞ . . . “ ብዛዕባ “ ፖርኖግራፊ ፡ ግብረሕቡእን ግብረሰዶምን “ እትድህስስ ሓዳስ ኤሌክትሮኒክ መጽሓፍ ብሓው ክብሮም ኣሰፋው!

ብዘመንካ ን ኣምላኽ ኣስምሮ

ብ መድሃኔ ኣለም መካነ-ህይወት ቤተ-ክርስትያን

ኣብዚ ሓጥያት ዝሳዕረረሉ ዘመን፡ ንጐይታ ኣስሚርና ክንሓልፍ፣ ጐይታ ይርድኣና።... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Oct 16, 2013

2 Comments
1169 Views
0 Shared

ዕጋበት ህይወት

ብ ኤሊም አገልግሎት ስነ-ጽሑፍ

ብዘይ የሱስ ህይወት ትርጉም የብላን!!!! ምሉእ ትሕዝቶ ዳውን-ሎድ ጌርኩም ኣንብብዎ።... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 28, 2012

1 Comments
1055 Views
0 Shared

ድሕነት

ብ ትራክትስ.ኮም

የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሓጢኣት ኣይገበረን ግን ብምሉእ ፍቓዱ ንናተይን ናትካን ዓስቢ ሓጢኣት ህይወቱ ሂቡ። ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ። ሮሜ.5፣8 ዓስቢ ሓጢኣትሲ... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 24, 2012

1 Comments
878 Views
0 Shared

አገደስቲ ነጥብታት ህይወት

ብ ኤሊም አገልግሎት ስነ-ጽሑፍ

ኣገደስቲ ነጥብታት ህይወት ንኣርብዕተ ኣገደስቲ ነጥብታት እተብርህ ሓጻር ጽሑፍ እያ። ንሳተን ድማ፣ 1. እግዚኣብሄር ፍቕሪ ምዃኑ 2. ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ምዃኑ 3. ናብ ኣምላኽ እንበጽሓሉ እንኮ መገዲ ክርስቶስ ምኻኑ 4. ንየሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና ክንቅበሎ... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 24, 2012

0 Comments
816 Views
0 Shared

መንገዲ ናብ እግዚኣብሄር

ብ ዎርልድ ሚሽነሪ ፕረስ ( ትግርኛ )

ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ይህወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። እዛ ንእሽቶ ጽሕፍቲ ብዎርልድ ሚሽነሪ ፕረስ እተዳለወት ብዛዕባ መገዲ እግዚኣብሄር እትሕብር... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Mar 23, 2012

0 Comments
836 Views
0 Shared