Literature

POEM

የሱስ፡ እንቛዕ ንስኻ ሃሎኻልና

ብ ቢንያም የማነ ተኽለ Download | Comment | Share Share

የሱስ: እንቛዕ ንስኻ ሃሎኻልና


እንቛዕ ንዓኻ ከይፈለጥና፡ ኣይሓለፍና
ኣይ ግዳም ኣይ ዓዲ፡ ኰንና ምተረፍና!
ዕሽሽ ብምባልካ፡ ንበጨቕታታት ኣፍና
የማናይ መገዲ ሓዝና፡ ጸጋማይ ገደፍና (2 ግዜ)

ክንደይ ተጣራዕና፡ በልና’ውን ርድኣና
ንንፋስ ገሲጽካ፡ ኣህዳእካ ማዕበልና
መስተርሆት ኣዉረድካ፡ ኰንካ ቤዛና
ኣብራህካ ኣዒንትና፡ ኣብሰርካ ኣእዛና (2 ግዜ)

ወረ እንታይ ምወረደና፡ እስኻ እንተዘይትህሉ
ተዘይንረክብ ኣገልገልቲ፡ ንማህለልባ ዝብሉ
እቲ ክሙር ሓጢያትና፡ ምሒር ዘምቢሉ
ቕድስናና፡ ብሩባ ምድሪ እምብዛ ተበሊሉ (2 ግዜ)

ጐይታይ ጐይታይ ክንብል፡ ጥራይ ብከናፍርና
ጸጋኻ ከይረኸብና፡ ተዝምዘን ምልኣት ኸፈርና
ኣቤት’ወ እንተንዳነ፡ በቲ ኹሉ መጋብርና
ድሕረ-ሕልፈትና ሲ፡ ኣበይ ኮን ምሰፈርና? (2 ግዜ)

እናኽርህወና ንዛነየልካ፡ እናኽንዋጠር ንልምነካ
እናኽርሕበና ንዝንግዓካ፡ እናኽእኰተና ንምሕጸነካ
እቲ ቦቕባቕ ከብድኻ እንዶሞ፡ ምግባር ይኣብየካ
ገኒሕካ ከኣ ትዕረቐና፡ እንታይ ይሰኣነካ (2 ግዜ)ናይ ሞትሲ ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ
ኮይኑ ተዝነብር ኪኖ ሓመድ-ድበኸ ?
ምተረኽበዶ ብዘይካኻ፡ ዝብል ደበኸ ?
ኣብ ግዳምሲ የልቦን፡ ምሃለወዶ ኣብ ደንበኸ (2 ግዜ)

ጎቦ እናኽግተር፡ መደያይቦ ትቕርብ
መሬት ምስ ዓረበ፡ ትኾነና መቕርብ
ንጽንቑቕ ንያትና፡ ትመልእ ዘይትርብርብ
በረኸትካ ኣዝኒብካ፡ ጸጋኻ ተንጀርብብ (2 ግዜ)

በሉባ፡ ይህልወና ዶኾን፡ ሰናይ ዘይተገብረሉ
መዋጽኦ ዘይተፈጥረሉ፡ መቑሕ ዘይተሰብረሉ
ኣበሳኡ ዘይሰረየሉ፡ ኣእዳው የሱስ ዘይተብነረሉ
ዘይበቕዖ ክነሱስ፡ ምሕረቱ ዘይተሰፍረሉ (2 ግዜ)

ኢተኣላው ምሕረት፡ ምእንታና ካብ ገበረ
ደጊም፡ ኩላትና ኣስሓኮ ንግበር እምበረ
ከም ማልጣ ኣይንውሰዶ፡ ባዕሉ ዝተደርደረ
የሱስ ክኸፍለልና ኢሉ`ዩ፡ ኣብ መስቐል ዝተሽንከረ (2 ግዜ)


ነመስግኖ ንጎይታና፡ ነርሕወሉ መረበትና
ንኽፈቶ ሓርብታትና፡ ንቕድሓሉ ወይንታትና
ግዲኡ እንዶ ንሃቦ፡ ካብ ፍርያት ገደናና
ንሕናስ ናቱ ዶይኮናን፡ ብኩለንትናና (2 ግዜ)

ሳላኻ’ምበር፡ ሰይጣንሲ መበለና ሃለም
መጻእካልና፡ ከይንዝግዕ ከይነብል ሰለም
እንቛዕ ሃሎኻልና፡ ፈጣሪ ኩሉ ኣለም
ንበረልና ክበረልና፡ ወትሩ ንዘለኣለም (2 ግዜ)

ትርጉም ናይቶም ብዙሕ ኣብ ዕለታዊ ምብህሃልና (communication) ዘይዝውቱራት ክኾኑ ዝኽ እሉ ቓላት


ከፈር - እኽሊ ወይ እንጌራ ዝእመጠሉ መሶብ - (basket)
ቦቕቧቕ - ርህሩህ፡ ተደናጋጺ (compassionate)
ማልጣ - ዘይኽፈሎ፡ ረሃጽ ዘይፈሰሶ፡ ዘይተደኽመሉ
ኢተኣላው - ማእለያ ወይ ደረት ዘይብሉ
ኣስሓኮ - ሓቦ፡ ዒብ፡ ነብስኻ ምሕካኽ - (stamina)
መረበትና - ገዛና፡ መበቖል ዓድና፡ ጤሳና
ገደና - ኣብ ከባቢ ገዛና ዝርከብ፡ ንዘቤታዊ ሕርሻ እንጥቐመሉ መሬት [ኣሕምልቲ፡ ጸብሒ ኣቡን (tomatoes) እነፍርየሉ] homestead
ሓርቢ (ሓርብታትና) – መቐመጢ / መትሓዚ ወይኒ / ማይ - wineskin / waterskin
Posted by:
Binyam Yemane Tekle
Dec 11, 2016

0 Comments
818 Views

Comment
Be the first to post your comment!!