Literature

POEM

ካብ ብሱል እባ ከኣ ጥረ ኣሎ

ብ መካነ ሂወት Download | Comment | Share Share

ካብ ብሱል እባ ከኣ ጥረ ኣሎ
ገርዛም ዶ ክንብሎ
ኮራርምቲ ምሕያኽ ዘይከኣሎ
ኩርኳሕ ምስ ኮኖ ትፍ ዝብሎ
እቲ ዓሚ ዝፈረየ እንደ ኣሉ
ኣብ ቆፎ ዝጸንሐ ንዘርኢ ተባሂሉ
ዓዃይ ዝዓቆሮ ፍርቂ ከብዱ ኮይኑ
ያኢ ክበዝሓሉ ክርእዮ ሰሲኑ
እዋን ዘርኢ ምስ በጽሐ ጽግኢ ተደልዲሉ
ድንኩላታ ሰቢሩ ዓግማታ ደልዲሉ
ስመር ኢሉ ደርበዮ
መን ምዃኑ ከየለለዮ
ከም ብጾቱ ዝናብ ጽብሓት ሰትዩ
ማራ ናይታ ምድሪ መጽዩ
ጎርፋዕፋዕ በለ ዓበየ
ካዕበት ድማ ፈረየ
ወዮ ዓዃይ ሞጎ ንኹቋደስ ኣብ ቁራዕ እንተብሰላ
ዕጭ ሓንፈፈ ኣይለዝብን በለ
እቶም ብጾቱ ክእዘዙ ንሓዊ ኢዶም ክህቡ
ንሱ ግና ወይከ ኣበየ ከኒቡ
ነቲ ዝጸዓረ ከሊእዎ ዓስቡ
ገርዛም
እዚ`ኸ መን ንበሎ ኣብ ማእከል ቅዱሳን ዝዓበየ
ቃሉ ዝተመገበ መንፈሱ ዝሰተየ
እቲ ሓጻቢ ክጸርየሉ እናተጸበየ
ኣብ ሓተልኡ ዝነብር ለውጢ ከየርኣየ
ዝብላዕ ዘይብሉ መጺጽ ዝፈረየ ፧

Posted by:
Meron Tareke
Nov 15, 2016

0 Comments
857 Views

Comment
Be the first to post your comment!!