Literature

NEWSPAPER

መልእኽቲ - 5/09

ብ ቡሩኻት አሕዋት Download | Comment | Share Share

"እዚ ትእዛዝ እዚ እዩ ኻብኡ እተቐበልናዮ።" 1ዮሃ.4፣21
"ፈሪሳውያን ድማ ኣፍ ሰዱቃውያን ከም ዝዐጸወ ሰሚዖም፡ ብሓደ ተኣከቡ። ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ኪዕዘቦ ደልዩ፡ መምህር፡ እታ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ እያ፧ ኢሉ ሐተቶ። የሱስ ከኣ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ንፍስኻን ብዅሉ ሓሳባትካን ኣፍቅሮ፡ እዚእ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ። እታ እትመስላ ኻልኣይታ ድማ፡ ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ ኣፍቅሮ፡ እያ። ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግን ነብያትን ተሰቒሉ አሎ፡ በሎ።" ማቴ.22፣34-40
ምሉእ ትሕዝቶኡ ዳውን ሎድ ጌርኩም ኣንብብዎ።

Comment
Be the first to post your comment!!