Literature

NEWSPAPER

መልእኽቲ - 5/06

ብ ቡሩኻት አሕዋት Download | Comment | Share Share

ብእምነት ምህብታም

"ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተየ፡ ስምዑ፡ ብእምነት ኪህብትሙ ነቶም ዜፍቅርዎ ተስፋ ዘግበረላ መንግስቲ ኸኣ ኪወርሱ ኢሉዶ፡ ኣምላኽ ነቶም ድኻታት እዛ ዓለም እዚኣ ኣይሐረዮምን እዩ፧" ያእ.2፣5

እዚ ኣብ መልእኽቲ ያእቆብ ተጠቂሱ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንሰብ ብነገራዊ ትሕዝቶኡ ከይንፈላሊን ኣድልዎ ከይንገብርን ምህር እዩ። እብዛ ኣርእስቲ ግና ኣብታ 'ብእምነት ኪህብትሙ' እትብል ሓሳብ ኣተኩሮ ጌርና ክንርእያ ኢና። ምሉእ ትሕዝቶኡ ዳውን-ሎድ ብምግባር ኣንብብዎ።

ጐይታ ይባርኽኩም!

Comment
Be the first to post your comment!!