Literature

MAGAZINE

ወሓዚ ህይወት 123

ብ መካነ ህይወት መድሃኔ ኣለም ቤተ ክርስትይን Download | Comment | Share Share

ትሕዝቶ
1. መዓልቲ ኸሎ ግብሪ ኣቦና ንግበር ...1
2. ምስ መኖም ንምደብ ንኸውን ...8
3. ሓጸርቲ ኣበሃህላታት ...9
4. ቤትካ ንቤት መን ትመስል ...10
5. እንተዝምስክር ...14
6. እቶም ክርስቲያን ...17
7. እንስሳታት እንተ ዝዛረቡ - ዓሳ ...18
8. ሕንቅልሕንቅሊተይ ...23
9. መዝሙር ...24
10. ትፈልጡ’ዶ ...25
11. ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት ...26
12. ኣየናይ ዓይነት ልሳን ኰን ይህልወና ይኸውን፧ ...28

Comment
Be the first to post your comment!!