Literature

MAGAZINES by Goitomuzit Asher Ashriel Ashley

Editor's Choice

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሸሞንተ ወጽኣ ኣላ፣ እዛ መጽሄት ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ግሩም ትንሳኤ፡ ቅንኢ፡ ከምኡውን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዝብሉ ጽሑፋት ሒዛ ኣላ።

Most Commented

ትሕዝቶ 1. ቃል እግዚኣብሄርን ኣድላይነቱን 2. ስነ-ጽሑፍ - ዝተረስዐ ኣገልግሎት 3. ዝሓጉስ ፍርሃት 4. ሓጢኣት - ምቁር መርዚ 5. ብሓቂዶ ክንጭነቕ የድልየና እዩ?

Most Read

ትሕዝቶ መልእኽቲ ምድሓን - ተመለስ...ገጽ.2 ቤተክርስቲያን - ናበይ ገጽና ንኸይድ ኣሎና...ገጽ.3...
See More

Back     1    2   Next

ሻሎም

ብ ሕብረት ክርስትያናት ኤርትራ

ኣርእስቲ
1.ሓጐስ ንህይወቶም ፡ ዕረፍቲ ኸኣ ንነፍሶም ንዝደልዩ (ገጽ-3)
2.ናብ ናይ ጸሎት ህይወትና... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Nov 16, 2016

0 Comments
402 Views
0 Shared

ሻሎም

ብ ሕብረት ክርስትያናት


መእተዊ
ዓምዲ-ጸሎት
 ምእንቲ ቅዱሳን ኣሕዋትናን
ገዛእርእስናን ንጸሊ (ገጽ 3)
ዓምዲ-ቃል ኣምላኽ
 ብዙሓት ሰባት... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Oct 13, 2016

0 Comments
434 Views
0 Shared

ሄስዳ

ብ Anonymous

ዓምዲ መልእኽቲ ዓምዲ ምኽሪ ዓምዲ ትምህርቲ ቃለ-መሕተት... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Dec 22, 2015

0 Comments
573 Views
0 Shared

ወሓዚ ህይወት 123

ብ መካነ ህይወት መድሃኔ ኣለም ቤተ ክርስትይን

ትሕዝቶ
1. መዓልቲ ኸሎ ግብሪ ኣቦና ንግበር ...1
2. ምስ መኖም ንምደብ ንኸውን ...8
3. ሓጸርቲ ኣበሃህላታት ...9
4. ቤትካ ንቤት... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 26, 2014

0 Comments
1172 Views
0 Shared

ብስራት - 56 (03/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

1. ትሕቴኻ ‘ምበር ----2
2. ንሓጢኣትና ጾሮ ---3
3. ጰራቅሉጦስ ኣብ---9
4. ሃዃርያት ኣብ ---13
5. ዃዑ ምስ---18
6. ዀዴ ሰብ---19
7. ኣተኰሮ... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 27, 2013

0 Comments
993 Views
0 Shared

ብስራት - 58 (09/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዛቶ ገጽ
1. ሰስራሕና---2
2. ዘፈረሰ ቀጽሪ---3
3. ትእምርትታት ካሌኣይ---11
4. ዋዛ ምስ---17
5. ተዲሊኺ ዲኺ---18
6. ኣተኩሮ ኣብ---21
7.... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 27, 2013

0 Comments
823 Views
0 Shared

ብስራት --55 (12/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዝቶ
1. ትም'ባ በል ---2
2. ልደት ንዒኻ/ንዒኺ---3
3. ጰራቅሉጦስ---6
4. ሃዋርያት ኣብ---9
5. ዋዛ ምስ---13
6. ኣበይ ኰን---15
7. ስጋዊ---18
8.... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 27, 2013

0 Comments
882 Views
0 Shared

ብስራት - 57 (06/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዛቶ ገጽ
1. ከብዱ’ዯ ቀሊይ---2
2. ንሓጢኣትና ጾሮ 2ይ---7
3. ጰራቅሉጦስ ኣብ---13
4. ዃዙ ምስ---16
5. ሃዃርያት ኣብ---18
6. ኣተኰሮ... See More

Posted by:
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley
Jul 27, 2013

0 Comments
887 Views
0 Shared

Back     1    2   Next