Literature

MAGAZINES by Goitom Tesfai

Editor's Choice

መጽሄት እንጌራ ህይወት ቁጽሪ ሽዱሽተ ውን ወጺኣ ኣላ፡ ኣዛ መጽሄት እዚኣ ኣገልጋልን ኣገልግሎቱን፡ ኣብ ኣሰር ኣርኣያኡ፡ ዝተርፍ በረኸትን እዝኒ ዘለዎ ይስማዕን ዝብሉ ትሕዝቶታት ሒዛ ኣላ።

Most Commented

ትሕዝቶ 1. ቃል እግዚኣብሄርን ኣድላይነቱን 2. ስነ-ጽሑፍ - ዝተረስዐ ኣገልግሎት 3. ዝሓጉስ ፍርሃት 4. ሓጢኣት - ምቁር መርዚ 5. ብሓቂዶ ክንጭነቕ የድልየና እዩ?

Most Read

ትሕዝቶ መልእኽቲ ምድሓን - ተመለስ...ገጽ.2 ቤተክርስቲያን - ናበይ ገጽና ንኸይድ ኣሎና...ገጽ.3...
See More

Back     1    2   Next

ሻሎም

ብ ሕብረት ክርስትያናት ኤርትራ

ኣርእስቲ
1.ሓጐስ ንህይወቶም ፡ ዕረፍቲ ኸኣ ንነፍሶም ንዝደልዩ (ገጽ-3)
2.ናብ ናይ ጸሎት ህይወትና... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Nov 16, 2016

0 Comments
562 Views
0 Shared

ሻሎም

ብ ሕብረት ክርስትያናት


መእተዊ
ዓምዲ-ጸሎት
 ምእንቲ ቅዱሳን ኣሕዋትናን
ገዛእርእስናን ንጸሊ (ገጽ 3)
ዓምዲ-ቃል ኣምላኽ
 ብዙሓት ሰባት... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Oct 13, 2016

0 Comments
556 Views
0 Shared

ሄስዳ

ብ Anonymous

ዓምዲ መልእኽቲ ዓምዲ ምኽሪ ዓምዲ ትምህርቲ ቃለ-መሕተት... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Dec 22, 2015

0 Comments
649 Views
0 Shared

ወሓዚ ህይወት 123

ብ መካነ ህይወት መድሃኔ ኣለም ቤተ ክርስትይን

ትሕዝቶ
1. መዓልቲ ኸሎ ግብሪ ኣቦና ንግበር ...1
2. ምስ መኖም ንምደብ ንኸውን ...8
3. ሓጸርቲ ኣበሃህላታት ...9
4. ቤትካ ንቤት... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 26, 2014

0 Comments
1245 Views
0 Shared

ብስራት - 56 (03/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

1. ትሕቴኻ ‘ምበር ----2
2. ንሓጢኣትና ጾሮ ---3
3. ጰራቅሉጦስ ኣብ---9
4. ሃዃርያት ኣብ ---13
5. ዃዑ ምስ---18
6. ዀዴ ሰብ---19
7. ኣተኰሮ... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 27, 2013

0 Comments
1054 Views
0 Shared

ብስራት - 58 (09/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዛቶ ገጽ
1. ሰስራሕና---2
2. ዘፈረሰ ቀጽሪ---3
3. ትእምርትታት ካሌኣይ---11
4. ዋዛ ምስ---17
5. ተዲሊኺ ዲኺ---18
6. ኣተኩሮ ኣብ---21
7.... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 27, 2013

0 Comments
888 Views
0 Shared

ብስራት --55 (12/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዝቶ
1. ትም'ባ በል ---2
2. ልደት ንዒኻ/ንዒኺ---3
3. ጰራቅሉጦስ---6
4. ሃዋርያት ኣብ---9
5. ዋዛ ምስ---13
6. ኣበይ ኰን---15
7. ስጋዊ---18
8.... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 27, 2013

0 Comments
947 Views
0 Shared

ብስራት - 57 (06/2009)

ብ ብስራት ሕብረት ወንጌላውያን( ብ.ሕ.ወ.)

ትሕዛቶ ገጽ
1. ከብዱ’ዯ ቀሊይ---2
2. ንሓጢኣትና ጾሮ 2ይ---7
3. ጰራቅሉጦስ ኣብ---13
4. ዃዙ ምስ---16
5. ሃዃርያት ኣብ---18
6. ኣተኰሮ... See More

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 27, 2013

0 Comments
951 Views
0 Shared

Back     1    2   Next