Literature

DEVOTIONALS

ኣብ ቤትካ ስፍራ ኣለዎዶ?

ብ beteZION Ministry Download | Comment |

እዚ እዋን እዚ እዋን ልደት እዩ። ሰባት ድማ ብዝተፈላለዩ መገዲ እዮም ንልደት ዘብዕልዎ-ህያባት ብምቅይያር፡ ቤትካ ብምስላም፡ ስድራቤት ብምትእኽኻብ፡ ፌስታ ብምድላው፡ ብምብጽጻሕ፡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብዕብዳንን ዳንኬራን ዘብዕልዎ ሒደት ኣይኮኑን። ህድእ ኢለ ከስተብህሎ ከለኹ ድማ ዓለምና ነቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ በዓል ዝኾነ ክርስቶስ የሱስ ዘንጊዓ ብዘብለጭልጭ ነገራትን ብሓደ ገባሪ ሰናይ ዝበሃል ብዓል ቀይሕ ክዳን ሮጊድ ሰብኣይን ከም ዝተክኣቶ እየ ዝዕዘብ። ኣብ እዋን ልደት ንየሱስ ክርስቶስ ዝግብኦ ቦታ ዘይምሃብ ግና ኣብ ህይወት የሱስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን።

የሱስ ክውለድ ከሎ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ንዕኡ ዝከውን ቦታ ኣይነበረን። ብህጻንነቱ ኣብ ቤተልሄም ክዓቢ እውን ቦታ ኣይነበሮን። ኣብ ናዝሬት ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ክሰብኽ ምስ ጀመረ ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ቦታ ኣይተዋህቦን። ንጉስ ምዃኑ እኳ እንተነገረ ኣብ ቤት ንጉስ ቦታ ኣይረኸበን። ኣብ ሞቱ ድማ ኣብ ምድሪ ቦታ ስለ ዘይነበሮ ሓዲግ ሰማይ እዩ ተሰቒሉ። ኣብ መወዳእታ እውን ናቱ መቓብር ስለ ዘይነበሮ ኣብ ናይ ካልኦት መቓብር እዩ ተቐቢሩ። ሕጂኸ ንሕና ኣብዚ እዋን ልደት ኣብ ቤትናን ልብናን ቦታ ሂብናዮ ዲና ወይስ ብኻልእ ነገራት መሊእና ስፍራ ስኢንናሉ ኢና ዘሎና?

4 comments
Thomas Eyob ተባረክ
December 10, 2012 at 10:46pm
Agape ኣሜን፤ ሓቂ አዩ የሱስ አብ ልብና ዝለዓለ ስፍራ ክህልዎ ይግባእ፤ ኦ አምላኽ ከምዚ ዘንብቦ ክነብር ጸጋኻ አብዝሓለይ፤ አሜን
December 11, 2012 at 2:16am
Saron Ts ኣሜን
December 16, 2013 at 7:08am
Tsehaye Debas ኣሜን!ኦ ኣቦ ልበይ ስፍራኻ ጥራይ ክኸውን፡ካብ ርኽሰት ናይዛ ዓለም ክርሕቅ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ።
December 16, 2013 at 12:13pm
Post your comment