Literature

BOOKLET

መንፈሳዊ ውህበትካ ምልላይን ምጥቃምን

ብ ሳሙኤል ዘርኣይ Download | Comment | Share Share

ጳውሎስ ኣብ 2ይ ቆረንጦስ ምዕ12፡1 ተቒሽውዕ ከም ዘሎ ኣመንቲ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ጽቡቕ ኣይኮነን። ዕላማ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እምበኣር ህዝቢ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዚ ዘለዎ ፍልጠት ከዕቢ ንምሕጋዝን፡ ውህበቱ ኣለልዩ ን መንግስቲ ኣምላኽ በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ዝጎዪ ወለዶ ንምትንሳእን እዩ።

Comment
Be the first to post your comment!!