Literature

BOOKLET

ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

ብ ዘርእሰናይ ብርሃነ Download | Comment | Share Share

ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

Posted by:
Zerisenai Berhane
May 06, 2015

1 Comments
1446 Views

Other booklet

1 comments
Tekle Zeru ትርጉም ጸሓፊ ዘርኢሰናይ ሓወይ ስለ እቲ ዘይሕለል ጿዕርኻ ኣብ ምቱርጋም እዛ መጽሓፍ ንዝገበርካዮ ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነካ እፈቱ። ነቲ ዘሎካ ጸዓት ድማ ብጸጋ ከርስቶስ ተደጊፍካ ብዝያዳ ከተዐዝዞ ልባዊ ድልየተይ ክገልጸልካ እፈቱ። ምኽንያቱ ነቶም ብምኽንያት ናይ ቃንቃ ሕጽረት ከንቡቡ ዝይክእሉ፡ ነገር ግን ነቲ ሓቂ ድማ ክፈልጡ ዝደልዩ፡ ናይ ምንባብ ጽምኣት ዘለዎም ስለ ዝሕግዝ። እዚ እቲ ቅኑዕ ኣውንታዊ መግለጺ ናይቲ ውፉይን ጿዕራምን ኣበርክቶኻ ክኸውን ከሎ። መስኡ ኣልግብ ኣቢለ ድማ ካብቲ ነታ መጽሓፍ ከንብባ እንከለኹ ዝረኸብክዎ ጎዶሎታት፡ ክእረሙ ዘለዎም ከዘክረካ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ንብሕጂ ትገብሮ ኣበርክቶኻ ይጠቅምን ናህሪ ድማ ይውስኾሉን እዩ ካብ ዝብል ቅዱስ ሃቀና ደኣ እምበር፡ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ካብ ምድኻምን ምንዓቅን ከም ዘይኮነ ብልቢ ክገልጽልካ እፈቱ። ንሱ ድማ ኤዲቲን ኣብ ምግባር እዩ። ከም ዝተረዳእክዎ እዛ መጽሓፍ ተቶርጊማ ምስ ተወደኤት ኤዲት ዝተገብረት ኣይመስለንን። በዚ ምኽንያት ንኸተንብባ ቁሩብ ትሽገር። ንሱ ድማ ኣብ ኣመራርጿ ቃል፥ ኣጠቃቅማ መፈላለይ ንጥቦታት ፓንክችወሽንስ ከምኡ'ውን ነቲ ሓሳብ ፓራፍርየዚን ጌርካ ኣብ ምቅራብ። ጎይታ የሱስ ይባርኽካ ኣዜየ ዘፍቅረካ። ተስፋ እገብር ድማ ብንጹህ ልቢ ተቀቢልካ ብሉጽ ነገር ከም ተቅርበልና።
February 09, 2019 at 1:20pm
Post your comment