Literature

ARTICLE

ትርጕም ቃል

ብ ጐይትኦም ተስፋይ Download | Comment | Share Share

ልሙዳት ዘይኰኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ ቃላት ትግርይና እስከ ንዳህስሶም...

ገረንገረ፡
1. ጕንድ ኣካል፡ ዓንድ ኣካል፡ ቆፎ ኣካል፡ መሓውርን ርእስን ዘይጽንብር ክፍሊ ሰብነት። ስጋ ኡ በስቢሱ እተረፈ ኣዕጽምቲ እንስሳ፡ መዛርዕ፡ ኣዕጽምቲ ዘለዎም እንስሳታት።

2. ማዕረ-ማዕረ፡ ብትኽክል፡ ንመረድኢ፦ ገረንገረ ገይርና ዓሪቕናዮም= ብትኽክል ገይርና ዓሪቕናዮም።

ዘመናዊ መዝገበ ቓላት ብሓዲስ ብልሓት፡ ብዶክ ኪዳነማርያም ዘርእዝጊ

ኣሕዋት፡ ብእንግሊዘይና carcass ማለት እዩ።

መሳፍንቲ 14:8
ድሕሪ ቕሩብ መዓልቲ ኸኣ ኪወስዳ ተመልሰ፡ ነቲ ገምቢ ኣንበሳ ኺርኢውን ኣግለሰ። እንሆ ድማ፡ ኣብቲ ገረንገረ ኣንበሳ፡ ዕስለ ንህብን መዓርን ነበረ።

Comment
Be the first to post your comment!!
item_id = shcn3q40l0x