Literature

ARTICLE

ሓገዝቲ መምርሒታት ንጸሓፍትን ተርጐምትን - 3ይ ክፋል

ብ ብጐይጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን Download | Comment | Share Share

ኣብዚኣ ነስተብህል

ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ እዘን ኣብ ዘበንና ኣብ ዝኣቱን ዘይኣቱን እነእትወን ዘለና፣ ተውላጠስማዊት ዝዀነት ቃል ናይ ትብልን ብክልተ መስተጻምራት ዝቖመ ናብ ዝብል ቃልን ገለ ኢልና ነይርና። ርግጸኛታት ኢና፣ ንብዙሓት ካባና ሓድሽ ተቓልዖት ከም ዝዀነን ክትዕን ከም ዝፈጥርን።
ሓደ ክትዕ ዝፈጥር ነገር እንተሎ ግን፣ ኣብ ገለ ጽሑፋትና ድዩ ዝርርባትና ን ኣብ ትብል ቃል ንጥቀም ኢና። ናብ ኣይኰንናን ንብል ዘለና እንታይ ደኣ፣ ን ኣብ። ማለት መስተጻምራት ‘ን’ ን ‘ኣብ’ን በበይነን ክዓያ ከለዋ። ንምሳሌ
“እዛ ደብዳቤ ን ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ቤተ-ክርስትያን ከብጽሓ እየ።”
ተመልከቱ! ኣብዛ ጽሕፍቲ ክልተ መስተጻምራት ኢና ኣእቲና ዘለና። ቅልጥፍ ኢልና እንተ ኣንቢብናያ ውን ናብ ንብል ዘለና ኰይኑ’ዩ ዝስምዓካ። ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ንትርከብ ቤተ-ክርስትያን ከብጽሓ እየ ዘይንብላ። ማለት መስተጻምራይ ን ቅድሚ ትርከብ ዝብል ግሲ ዘይነእትዎ፧
ሎሚ እነተኵረሉ ኣርእስቲ፣ ገለገለ እንገብሮም ጥሕሰታትን ጌጋታትን እዩ።
1. ወላ’ኳ ብልምዲ ኣስማት እንብሎ ቃል፣ ስም ዝብል ቃል ብድርብ ክንጽሕፎ ከለና እንጥቐመሉ እንተዀነ፣ ስም ክረብሕ ከሎ ግን ስማት እዩ ክዀውን ዝግብኦ። ዝሓለፈ እዋን ብጌጋ ኣስማት ኢለ ምስ ጸሓፍኩ፣ ነዚ ጌጋ ርእዩ፣ ክእርሞ ዝሓበረኒ ሓውና ኣኽሊሉ መንግስቱ፣ ኣዝየ አመስግን። ኣምላኽ ይባርኽካ ኣኪለ ሓወይ! ልክዕ ኣለኻ ኣኽሊሉ ሓወይ፣ እቲ ልክዕ ስማት እዩ። እቲ ኣስማት ዝብል ግን፣ ንኣስማተኛታት ወይ ጠንቈልቲ ዘመልክት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስናኸ ከመይ ገይሩ ጽሒፍዎ ኣሎ፧ እስኪ ገለገለ መረዳእታታት ክንወስድ።
ስማት ደቂ እስማኤል በብስሞም ኣብ ወወለዶኦም እዚ እዩ፡ በዅሪ ወዲ እስማኤል ነባዮት፡ ድማ ቄዳርን ኣድብኤልን ሚብሳምን፡ ዘፍ 25፡13

ዓሰርተ ቐርን ሾብዓተ ርእስን፡ ኣብቲ ኣቕርንቱ ኸኣ ዓሰርተ ዘውዲ፡ ኣብቶም ኣራእሱውን ስማት ጸርፊ ዘለዎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ኺወጽእ ከሎ ርኤኹ። ራእ 13፡1

ዓብይን ነዊሕን ቀጽሪ ኸኣ አለዋ፡ ዓሰርተው ክልተ ደገ፡ ኣብቲ ደጌታትውን ዓሰርተው ክልተ መላእኽቲ፡ ስማት ድማ ተጽሒፉ አሎ፡ እዚ ስማት እዚውን ናይቶም ዓሰርተው ክልተ ነገድ ደቂ እስራኤል እዩ። ራእ 21፡10-11

እዚ ኣስማት ዝብል ንመን ከም ዘመልክት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና’ከ ንርአ፦

ኣብ ያእቆብ ኣስማት፡ ኣብ እስራኤል ከኣ ጥንቊልና የልቦን። ብዛዕባ ያእቆብን እስራኤልን ብጊዜኡ፡ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ግብሪ ገበረ፡ ኪብሀል እዩ። ዘሁ 23፡23

በላዓም ድማ ንእስራኤል ኪምርቖ፡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጽቡቕ ከም ዝዀነ ምስ ረኣየ፡ ገጹ ንበረኻ ኣቢሉ መለሰ እምበር፡ ከምተን ቀዳሞት ግዝያት ብኣስማት ኪቃባበል ኣይከደን። ዘሁ 24፡1

ንሱ ኣብ ወዲ ሂኖም ንደቁ ብሓዊ ኣሕለፎም፡ ብደበና ብተመን ገይሩ ድማ ይፈልጥ ነበረ፡ ኣስማት ይገብርን ይጥንቊልን ነበረ፡ መንፈስ ጠንቈላ ዘለዎምን መውደቕቲ ዛዕጐልን ድማ ኣከበ፡ ምእንቲ ኬዀርዮ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር
ብዙሕ ክፉእ ገበረ። 2 ዜና 24፡6

ምናልባሽ እንተ ጠቐመኪ፡ ምናልባሽ እንተ ኣሰምበደክስ፡ ነቲ ኻብ ንእስነትኪ ጀሚርኪ ዝጸዐርክሉ ጥንቈላን ብዝሒ ኣስማትክን ሒዝኪ፡ ቕረቢ። ኢሳ 47፡12

ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዚዞሩ ኣይሁድ ከኣ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሐደርዎም፡ በቲ ጳውሎስ ዚሰብኮ የሱስ ነምሕለኩም ኣሎና፡ ኢሎም ስም ጐይታና የሱስ ኪሰምዩሎም ፈተኑ። ግብ 20፡13

ስለዚ ኣሕዋት፡ ኣስማት እንታይ ምዃኑ ተገንዚብና ምስ ስማት ኣይንሓዋውሶ። ልክዕ’ዩ እቶም ቀዳሞት ወለድና ቅድሚ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዞባ ምምጻኦም፣ ልክዕ ከምቶም ጎረባብቶም ዝነበሩ፣ እብራውያንን ዓረባውያንን፣ ካብ የማን ንጸጋም ይጽሕፉ ነበሩ። ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሰገሩ፣ ዓበይቲ ወራራትን ዝምታን ምስ ገበሩ፣ ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ዓሌት ደቂ ፉጥ ዝዀና ደቀ-ንስትዮ ውሉዳት ወለዱ። ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣጸሓሕፋ ካብ የማን ንጸጋም እዩ፣ ምስ ደቂ ፉጥ ምስ ተሓናፈጹ ግን፣ ኣጸሓሕፎኦም ኰነ፡ ኣረባብሓ ስማቶም ድብልቅልቅ ኣተዎ። ስለዚ ካብ ጸጋም ንየማን ክጽሕፉ ተገደዱ። ንመረድኢ

ከልቢ ዝብል ቃል ንውሰድ

እተን ደቂ ፉጥ ዝዀና ኣንስቲ፣ ከልብታት ይብላ ነበራ።
እቶም ባሕሪ ሰጊሮም ዝመጹ ኣበዋት ድማ ኣኽላብ ይብሉ።

ነቶም ደቆም ክነግርዎም ከለዉ ግን፣ ናይ ኣቦ ከይተርፍ ኣኽላብ ትወስዱ ይብልዎም ነበሩ፣ ናይ ኣዴታትኩም ከይተርፍ ድማ እታ ኣብ መወዳእታ ዘላ ታት ትብል ቃል ወስኹላ። ስለዚ’ዩ ገለ ሰባት ኣኽላብ ዝብሉ፣ ገለ ድማ ከልብታት፣ ኣኽላባት እንተልና ግን፣ ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ወሲድና ኣለና ማለት’ዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ፣ ድብልቅልቅ ኢሉና ዘሎ ኣረባብሓ ቃላት፣ ካብዚ እተበገሰ ይመስል።

2. ካልእ ብጌጋ እነእትዋ ቃል እንተላ፣ በዓል ትብል እያ። ንመረድኢ ክዀነና፣ እስከ እዘን ዝስዕባ መረዳእታታት ንመልከት።

ብዓልቲ እንዳኻ መን’ዩ ስማ፧
ባዓል ሓምሳ መዓስ ይበዓል፧
በዓል ዘይሰምዕን ዘይርእን ጣኦት እዩ።

ኣብ ዝበዝሐ ጽሑፋትና በዓል በዓል ዝብል ኢና ንጽሕፍ። ኣብ መንጎ በዓል፣ ብዓልን ባዓልን ዘሎ ፍልልይ ተስተብህልሉ’ዶ ኣለኹም፧ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ስለምንታይ ንዅሉ በዓል ኢሎም ጽሒፎሞ፣ ወላ ሓደ እንፈልጦ ነገር የለን።

3. ኣሕዋት ወላ’ኳ ፍልልይ ልሃጃ ይመስል ይዀውን፣ ‘ወላ’ ትብል ቃል ‘ዋላ’ ኢልና ኢና እንጽሕፋ። ዶ/ር ኪዳነማርያም ዘርእዝጊ፣ ኣብታ ኣብ 2008 ዘሕተምዋ፣ ዘመናዊ መዝገበ ቃላት ብሓዲስ ብልሓት እትብል መጽሓፎም፣ ኣብ ገጽ 1092፡ ዋላ እንታይ ማለት ምዃኑ ገሊጸምዎ ኣለዉ። ልክዕ ኣብ መጽሓፎም ከም ዝጸሓፍዎ ድማ፦ ዋላ ማለት

ዋላ፦ ሰቐላ፡ በሪኽ ቦታ፡ መሐለዊ ጨራሩ። ብልማድ ብጌጋ ኣብ ክንዲ ወላ ክዝውተር ይስማዕ።

ኣሕዋት ስለዚ ዋላ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ዘይግባእ ኣይነእትዎ።


4. ኣዘማዳይ ፊደል እ

ፍቑራት ኣሕዋት፣ ዝበዛሕና ጸሓፍቲ ዘበልና፣ እዚ ኣዝማዳይ ፊደል’ዚ ጥቕሙ ንስሕቶ ኢና። ምስ ኣዝማዳይ ፊደል ዝ
ክንሓዋውሶ ንርአ ኣለና። ጥቕሚ እ

1. ኣብ ኵሎም ረባሕታታት ዓናቕጻት (ገቢር፡ ተገብሮ፡ ተጋብሮ፡ ኣግብሮ፡ ኣጋብሮ) ብንጹል ህሉው እዋን። ገቢር ተገብሮ ዝብል እቲ ንጡፍን ልኡምን ግሲ ኢልና ኣብ ኣብያተ-ትምህርትታት ኤርትራ እንመሃሮ ዝነበርና እዩ። ኣብ እንግሊዝኛ Active and Passive Voices ዝብል ኣብ ቋንቋና ግን ልዕሊ 5 ረባሕታታት ኣለና። ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ኣዝዩ ሃብታም ቋንቋ እዩ።

2. ብንጹል ሕሉፍ እዋን ኣብ ኣዕማዳት ተገብሮን ኣጋብሮን ጥራሕ ዝርከቡ ቃላትን፣ ኣብ እተወሰኑ ኣካላት ተውላጠስማዮት

ንስኻ ዝብል ቃል ጥራሕ እሞ ንውሰድ፣ ምስባኽ ዝብል ዓንቀጽ ከኣ ንውሰድ

 ገቢር እትሰብኽ
 ተገብሮ እትስበኽ
 ተጋብሮ እትሰባበኽ
 ኣግብሮ እተስብኽ
 ኣጋብሮ እተሰባብኽ

ኵለን እዘን ቃላት ካብ ምስባኽ ዝብል ዝመጻ እየን። ሓደ ነገር ልቢ ኢልና ከነስተውዕለሉ ዘለና፣ ኣብዘን ዓናቕጻት ይዅና ኣብ ዝበዝሐ ዓንቀጻት ቋንቋና፣ ብፊደላት ግእዝ፡ ራብዕ፡ ሳድስ ዝቈማ እየን። ቀደም ዘመን፡ እቶም ምስ እብራውያን ርክብ ዝነበሮም ኣቦታትና፣ ብግእዝ፡ ራብዕ፡ ሳድስ ጥራይ እዮም ዝጽሕፉ ዝነበሩ። ህያው ኣብነት ክዀነና፣ እቲ ኣብ ገለ ሃረማት ወይ ፒራሚዳት ግብጺ ተረኺቡ ዝበሃል ፊደላት ግእዝ፣ ሀ ሃ ህ ጥራሕ እተጻሕፎም እዮም ነይሮም። ካብዚ ላዕሊ ዘለዋ ዓናቕጻት፣ ሓንቲ እሞ ንውሰድ፣ ሓቅነት እዚ ከነረጋግጽ።

እትሰብኽ ዝብል ቃል ንውሰድ። እ ሳድስ እዩ። ት ሳድስ እዩ። ሰ ግእዝ እዩ። ብ ሳድስ እዩ። ኽ ሳድስ እዩ። እቶም ቀዳሞት ወለድና ልክዕ ከም እስራኤላውያን ኣናበብቲ ኣይነበርዎምን። ኣብ ሃገርና ኣናበብቲ ክኣትዉ ዝጀመሩ ምስ ምእታው ሃይማኖት ምስልምና እዩ። ማለት ኣብ 8 ክፍለ ዘመን ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ምስ ጀመረ፣ እቶም ተኸተልቱ፡ ምስ ክርስትናን ኣይሁድን ዝቃረን ፊደላት ክምስርቱ ጀመሩ። በዚ ምኽንያት እዩ፣ እቲ ኣብራሃም ዝብል ዝነበረ ኢብራሂም ዝገበርዎ። እዚ ማለት፣ እታ ኣ ትብል ኣነባቢት ፊደል ኣብ ሓደ ኢ ዝብል ተነባቢ ፊደል ከቕይርዋ ጀመሩ። እንድርያስ ዝነበረ ኢድሪስ ክብልዎ ጀመሩ። የሱስ ዝነበረ ዒሳ ክብልዎ ጀመሩ። ተመልከቱ፣ ኵሎም እዞም ዝመስረትዎም ስማት ብሳልስ እዮም ዝጅምሩ ዘለዉ። እቶም ሽዑ ዝነበሩ ኣበዋት፣ ካብ ኤርትራን ትግራይን እተዋጽኡ ኣብ 12 ክፍለ-ዘመን፣ ኣብ ኣኵሱም ዋዕላ ገይሮም፣ ሓድሽ ፊደላት ክድንግጉ ተገደዱ። ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ ፊደላትና ማለትዩ። ካብ 2679 ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ ኣቢሉ ክሳዕ 12 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ-ክርስቶስ፣ ኣብ ቋንቋና ኣናበብቲ ዝበሃሉ ነገር ኣይነበሩን። ኣብ ኣርእስትና ክንምለስ።

ዝበዛሕና ክንጽሕፍ ከለና ድዩ ክንዛረብ ብ ዝ ይቐለና። እዚ ማለት፣ ንምሳሌ

ኣብ ክንዲ መሰል ደራሲ ብሕጂ እተሓለወ እዩ እንብል መሰል ደራሲ ብሕጊ ዝተሓለወ እዩ ንብል።

ዝበዝሑ ብዓምዲ ተገብሮ ዝጸሓፉ ግን ብ እ እዮም ዝጅምሩ። ሓደ ጌጋ ድማ፣ ኣብታ እተርጐምናያ መጽሓፍና ዘሎ እዩ። ኣብኡ ኣታዊኣ ነቶም ስለ ወንጌል ዝተኣስሩ ይብል፣ እዚ ግን ጌጋ እዩ። ክዀውን ዝነበሮ፣ ኣታዊኣ ነቶም ስለ ወንጌል እተኣስሩ እዩ።

ብኩስቶ ኩስቶ ዝተጻሕፈ ንብል ኢና። ክዀውን ዝግብኦ ግን እተጻሕፈ እዩ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብኸምዚ እተጻሕፉ ዓንቀጻት ንመልከት


እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት እተገብረሉ ሰብኣይ፡ ዕድሚኡ ልዕሊ ኣርብዓ ዓመት ስለ ዝነበረ፡ ኲሎም በቲ ዝዀነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ፡ ንሳቶምውን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ኸመይ ገይሮም ከም ዚቐጽዕዎም ምስ ሰአኑ፡ ኣፈራሪሆም ሐደግዎም። ግብ 5፡21-22

ኣብዛ ላዕሊ ዘላ ጥቕሲ እተገብረሉ ትብል ዓንቀጽ ኣስተውዕሉላ። ዝተገብረሉ ኣይኰነትን ትብል።

ኲላቶም መሬት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም፡ ንዋጋ እቲ እተሸጠ የምጽእዎ ነበሩ እሞ፡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ፡ ንነፍሲ ወከፍ ከኣ ከከም ዜድልዮ ይመቕልዎ ነበሩ፡ ስለዚ ሓደ ሽጉር እኳ ኣይነበሮምን። ግብ 4፡34-35

እተሸጠ ትብል ቃል ኣስተውዕሉላ። ዝተሸጠ ኣይኰነትን ትብል።

ስምኦን ከኣ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሃዋርያት ከም እተዋህበ ምስ ረኣየ፡ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ፡ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኪቕበልሲ፡ ንኣይ ከኣ እዚ ስልጣን እዚ ሀቡኒ፡ ኢሉ ገንዘብ ኣምጽኣሎም። ግብ 8፡18-19

እተዋህበ ትብል ዘላ ዋል ኣስተውዕሉላ። ዝተዋህበ ኣይኰነትን ትብል ዘላ።

እምብኣርስኸ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኰንናስ፡ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብረ ቕርጺ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ኸም ዚመስል፡ ክንሐስቦ ኣይግብኣናን እዩ። ግብ 17፡29

እተገብረ እምበር ዝተገብረ ኣይኰነን ትብል ዘላ።

ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኣጵሌስ ድማ ሰላም በሉ። ንስድራ ቤት ኣርስጦቡሎስ ሰላም በሉ። ሮሜ 16፡10

ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ፡ ብዅሉ ኸምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር፡ ብድኻምና ኺድንግጸልና ዘይኽእል ሊቀ ኻህናት የብልናን እሞ፡ ብሰማያት ዝሐለፈ ዓብዪ ሊቀ ኻህናት፡ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዚህልወናስ፡ ምእማንና ነጽንዕ። እብ 6፡14-15

እተፈተነ ትብል ዘላ ቃል ኣስተውዕሉላ። ዝተፈተነ ኣይኰነትን ትብል ዘላ።

ኣሕዋት ኣብ መንጎ ዝጸለየን እተጸለየሉን ዘሎ ፍልልይ መቸስ ኣይጠፍኣናን እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝተጸለየሉ ምባል፣ እተጸለየሉ እዩ እቲ ልክዕ።

5. ካልእ ብጌጋ እንጽሕፎ ጥቢቆ ዝዀነ ቃል፣ እንዳ ዝብል እዩ። ክዀውን ዝግብኦ፣ እና እዩ። እና ዝብል ክልተ ተግባራት ንምጥባቕ ዘገልግለና ጥቢቆ ቃል እዩ። እንዳ ማለት፣ ዓሌት፡ ቤት ወይ ገዛ ማለት እዩ።

እንዳጸለኹ ከለኹ፣ ጐይታ ብፍሉይ ተዛሪቡኒ ኣብ ክንዲ ምባል እናጸለኹ ከለኹ ጐይታ ብፍሉይ ተዛሪቡኒ።

ብእንዳ ዝብል ተጻሒፈን ዘለዋ ገለገለ ጥቕስታት ክንርእይ

እግዚኣብሄር ድማ ንኣብራም በሎ፤ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳ ኣቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውጻእ። ዘፍ 12፡1

ኣዕዋፍ ኣብኡ እንዳኤን ይሰርሓ፣ ጽሕድታት ንራዛ ማሕደሪኡ እየን። መዝ 104፡17

ካብ ቤት ጸሎት ወጺኡ ድማ፡ ብኡብኡ ምስ ያእቆብን ዮሃንስን ናብ እንዳ ስምኦንን እንድርያስን ኣተወ። ማር 1፡29

ብእና እተጻሕፋ ጥቕስታት ከኣ ንመልከት

ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ድማ ጥሜት ኰነ። ዮሴፍ ከኣ ኵሉ ሪቕ ከፊቱ፡ ንግብጻውያን እኽሊ ሸጠሎም። እቲ ጥሜት ድማ ኣብ ሃገር ግብጺ እናበርትዐ ኸደ። ዘፍ 41፡56

ንዅሎም ኣሕዋቱ ኸኣ እናበኸየ ሰዐሞም። ድሕርዚ ድማ ኣሕዋቱ ምስኡ ተዛረቡ። ዘፍ 45፡15

ኣብ ቤትካ ኾፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ኽትከይድ ከሎኻን ኣብ በጥ ምባልካን፡ ኣብ ምትንሳእካን ብእኡ እናተዛረብኩም፡ ንደቅኹም ምሀርዎም። ዘዳ 12፡19

በቲ ወርሓት እቲ ዮሃንስ መጥምቕ፡ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ፡ ተነስሑ፡ ኢሉ እናሰበኸ፡ ናብ በረኻ ይሁዳ መጸ። ማቴ 3፡1-2

ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን፡ ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ኺግለጽ ግና፡ ኣነ ብማይ እናኣጥመቕኩ መጻእኩ። ዮሃ 1፡31

ናባኻ ቐልጢፈ ኸም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ፡ እዚ እጽሕፈልካ አሎኹ፡ 1 ጢሞ 3፡14

6, መንገዲ ትብል ቃል፣ ክትኰውን ዝግበኣ መገዲ እዩ። መንገዲ ዝብል፣ ምስ ንግድን መናገድን ይመሳሰል። ከም ሓቂ ኣብ ኣምሓርኛ መንገድ ስለ ዝብል፣ ኣብ ትግርኛ መንገዲ እናበልና ድርጕስ ድርጕስ ነብሎ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ግን፡ መገዲ እዩ ዝብል።

እቲ ቐዳማይ ድንኳን ገና ቘይሙ ኸሎ፡ እቲ ናብታ መቕደስ ዜእቱ መገዲ ገና ኸም ዘይተገልጾ፡ መንፈስ ቅዱስ በዚ
የርኢ አሎ። እብ 9፡8

ንሱ ኸኣ፥ ኣነስ፡ ከምቲ ነብዪ ኢሳይያስ፥ መገዲ እግዚኣብሄር ኣቕንዑ፡ ዝበሎ፡ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምጺ እየ፡
በሎም። ዮሃ 1፡23

ኣብኡ ኸኣ ዔላ ያእቆብ አሎ። የሱስ ከኣ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ፡ ኣብ ጥቓ እቲ ዔላ ተቐመጠ። እቲ ጊዜኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ዮሃ 4፡6

ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ፡ ነቲ መገድውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከኣ፡ ጐይታይ፡ ናበይ ከም እትከይድ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ነቲ መገዲኸ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ፡ በሎ። የሱስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን። ዮሃ 14፡4-6


ይቕጽል. . .

ብጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን
30/07/2014
ስቶክሆልም ስዊድን
0

Comment
Be the first to post your comment!!
item_id = mhW8qQhvatM