Literature

ARTICLE

እናሰሓቕና ንመሃር

ብ ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን Download | Comment | Share Share

ዝዓበየ ሓሶት
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ድያቆን ንቤተ-ክርስትያን ይኸይድ ነበረ። ኣጋጣሚ ኣብ መገዲ፣ ንኣሽቱ ቐለውዕ ክከራኸሩ ስለ ዝሰምዖም ኣብኦም’ቢሉ እልይ በለ።
ክትዖም ከምዚ ነበረ፡ “ካብ ኵላትና እቲ ዝዓበየ ሓሶት ዝሓሰወ ነዛ ኵርኩር ይውሰዳ፡” ነበረ። እቶም ቈልዑት መገዲ እናኸዱ ከለዉ እዮም ነታ ኵርኩር ረኺቦማ። እቲ ሓደ “ሽሩኽ በይነይ!” ይብል፣ እቲ ሓደ ውን ከምኡ። እቲ ሓደ፡ “ኣነ እየ ቅድም ርኤያ!” ይብል፣ እቲ ካልእ ድማ፣ “ኣይፋሉን! ኣነ’ባ፡ ስለዚ ንዓይ እያ ትግባእ፡” ይብሉ ነበሩ። ኣብ ከምዚ’ታት ከለዉ፣ ወዮ ድያቆን ንኽገላግሎም ደበኽ በለ። ኵሉ’ቲ ነገር ተር ኣቢሎም ምስ ኣዕለልዎ፣ ክምዕዶም ጀመረ። “ንምዃኑ ሓሶት ሓጥያት ምዃኑ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧ ሓሶትን ሃበስ ቀደስን እኮ እዝጊ ነይፈትዎ። ንምሳሌ ኣነ ክንዳኹም ከለኹ ሓስየ ኣይፈልጥን እየ፡” በሎም።
ወዮም ቈልዑት ንሓድሕዶም ድሕሪ ምጥምማት፡“በሉ ነዚ ሃብዎ ኢሎም፡” ነታ ኵርኩር ገዲፈምሉ ሃደሙ።

ቴንዳ
ሓደ እዋን እዩ፡ ሓደ ሰባኺ ምስ ወዱ ክሰብኩ ናብ ሓደ ዓዲ ይኸድልኩም። ኣብቲ ዓዲ መሕደሪ ምስ ሰኣኑ፣ ካብታ ዓዲ ውጽእ ኢሎም፣ ኣብ ሓደ ጐልጐል ቴንዳ ተኺሎም ይድቅሱ። ለይቲ ምስ ኰነ ክልቲኦም ይትስኡ እሞ፡ “ኣቦየ እንታይ ትርእይ ኣለኻ፧” ይብሎ እቲ ወዲ። ወዮ ሰባኺ፡ “ርኣዮም እሞ እዞም ከዋኽብቲ፣ ጽቡቓት ከዋኽብቲ እርኢ’ለኹ። ኣምላኽ ከመይ ውቁባት ገይሩ እዩ ሰሪሕዎም። ዕብየት ኣምላኽ እዮም እኮ ዘንጸባርቑ። ንስኻኸ እንታይ ትርእይ ኣለኻ፧”
“ኣነ ድኣ ቴንዳና ከም እተሰርቀ እርእይ’ለኹ፡” በሎ።
፨ ቴንድኦም ስለ ዘየለ እዩ፣ ከዋኽብትን ሰማይን ክርእዩ ዝኸኣሉ።

ምንጪ
Night of Hope
ካብ ስብከታት ፓስተር ዮኤል ኦስቲን (Pastor Joel Osteen)
ትርጕም ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን
3/05/2014
ስቶክሆልም፡ ሽወደን

Comment
Be the first to post your comment!!
item_id = 9ByUxmYoC2H