Literature

ARTICLE

ትርጕም ስማት - 3ይ ክፋል

ብ ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን Download | Comment | Share Share

ትርጕም ስማት
1. ኡኤል = ንኣምላኽ ምድላይ፡ ንኣምላኽ ምብሃግ፡ ንኣምላኽ ክትረክብ ሃረር ምባል
ካብ ደቂ ባኒ፡ ማዓዳይ፡ ዓምራም፡ኡኤል ከአ፡ እዝ 10፡34

2. ዋንያ = ኣጽዋር ኣምላኽ

ዋንያ፡ መሬሞት፡ ኤልያሺብ፡ እዝ 10፡36

3. ዘኬዎስ = ንጹህ፡ ጽሩይ፡ ሕፍቲ ወይ ልግሚ ዘይብሉ፡ ንጹህ ከም ማይ ንግሆ፡ ቅኑዕ፡ ጽቡቕ ቅስሚ (integrity) ዘለዎ፡ ቅኑዕ

እንሆ፡ ዘኬዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ፡ ሃብታምውን እዩ። ሉቃ 19፡2

4. ኣቤል = ከተማ፡ ሓዘን ወይ ምሕዛን፡ ጓሂ ወይ ምጕሃይ፡ ምስቍርቋር

ደጊማውን ንሓው ኣቤል ወለደት። ኣቤል ድማ ጓሳ ኣባጊዕ፡ ቃየል ከኣ ዓያዪ ምድሪ ዀነ። ዘፍ 4፡2

5. በርሰባስ = ወዲ ምምላስ ወይ ወዲ ዕረፍቲ

ንኽልተ ኸኣ፡ ንበርሰባስ ዚብሀል ዮስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም እሞ፡ ግብ 1፡23

6. ኸነኣን = ነጋዳይ ወይ ነጋዲ፡ ክብረትካ ቀኒሱ ዝገዝኣካ፡ ካብ ዝነበርካዮ ኣትሒቱ (ታሕቲ ኣውሪዱ) ዝጕይትተልካ

እቶም ካብ መርከብ ዝወጹ ደቂ ኖህ ሴምን ካምን ያፌትን እዮም። ካም ከኣ ኣቦ ኸነኣን እዩ። ዘፍ 10፡18

7. ዓብድኔጎ = ጊልያ (ግልያ) ወይ ኣገልጋሊ ብርሃን፡ ባርያ ብርሃን፡ ብርሃን፡ ነጸብራቕ፡ ማሕታ፡ ብሪቑ ወይ ዝበርቕ፡ እናበረቐ

ድሕርዚ ነቡካድነጻር ናብ ኣፍ እቲ ጕሁር እቶን ሓዊ ቐረበ እሞ፣ ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎ፣ ኣቱም ባሮት ኣምላኽ፣ ውጹ፣ ናብዚ ንዑ፣ ኢሉ ተዛረበ።ሽዑ ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን ካብቲ ሓዊ ወጹ። ዳን 3፡26

8. በንያ (በንያህ) = ወዲ እግዚኣብሄር ወይ ወድ-እግዚኣብሄር

በናያ ወዲ ይሆያዳ ድማ ሓለቓ ክረታውያንን ጵለታውያንን ነበረ። ደቂ ዳዊት ከኣ ካህናት ነበሩ። 2 ሳሙ 8፡18

9. ዶዳባሁ = ፍቕሪ

ሽዑ ኤሊዔዘር፡ ወዲ ዶዳባሁ ብዓል ማረሻ፡ ኣብ ልዕሊ ዮሳፋጥ፡ ምስ ኣሓዝያ ሰለ ዝሐበርካ፡ እግዚኣብሄር ድማ ነቲ ስራሕካ ኼፍርሶ እዩ፡ ኢሉ ተነበየሉ። እተን መራኽብ ከኣ ተሰብራ እሞ፡ ንተርሲስ ኪኸዳ ኣይከኣላን። 2 ዜና 20፡37

10. ኢግዳሊያ = ዕብየት እግዚኣብሄር

ናብ ቤት እግዚኣብሄር፡ ናብቲ ኣብ ጥቓ ኽፍሊ ቤት መሳፍንቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኽፍሊ ቤት መሳፍንቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኽፍሊ ቤት መኣስያ፡ ወዲ ሻሉም ሓላው ደገ ዘኣላ ኽፍሊ ቤት፡ ደቂ ኻናን ወዲ ኢግዳሊያ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣእቶኽዎም። ኤር 35፡4

ምንጪ
HITCHCOCK'S BIBLE NAMES DICTIONARY

ትርጕም
ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን
3/05/2014
ስቶክሆልም፡ ሽወደን

Comment
Be the first to post your comment!!
item_id = eohP7WT6e1w