Literature

ARTICLE

ትርጕም ስማት - 1ይ ክፋል

ብ ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን Download | Comment | Share Share

ትርጕም ኣስማት እዞም ዝስዕቡ ኣስማት
1. ዓብዲኤል= ባርያ ወይ ጊላ (ግልያ) ኣምላኽ

ኣሒ ወዲ ዓብዲኤል፡ ወዲ ጉኒ፡ ዋና ማይ ቤት ኣቦታቶም ነበረ። 1 ዜና 5፡15

2. በርጢሜዎስ= ወዲ እቲ ክቡር፡ልዑል፡ ሕፉር ወይ ምዕሩግ

ኣብ ያሪኮ ድማ ኣተወ። ካብ ያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙሕ ህዝብን ኪወጽእ ከሎ
ኸኣ፡ በርጢሜዎስ፡ እቲ ዕዉር ወዲ ጢሜዎስ፡ ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ማር 10፡46

3. ቃኤል = ዋንነት: ምውናን: ዝተወነነ: ውኑን: ምርካብ: ምቕባል

ኣዳም ድማ ንሰበይቱ ሄዋን ፈለጣ፡ እሞ ጠነሰት፡ ንቃየል ከኣ ወለደት፥ ብረድኤት እግዚኣብሄር ሰብ
ተቐበልኩ፡ ድማ በለት። ዘፍ 4፡1

4. ድዑኤል= ፍልጠት ኣምላኽ

ካብ ጋድ፡ ኤልያሳፍ ወዲ ድዑኤል። ዘሁ 1፡14

5. ኤልዓሳ= ግብርታት: ተግባራት ወይ ስራሓት ኣምላኽ

ካብ ደቂ ጳሽሑርውን፡ ኤልዮዔናይ፡ ማዕሰያ፡ እስማዔል፡ ንታንኤል፡ ዮዛባድን ኤልዓሳን። እዝራ 10፡22

6. ፌሊክስ= ብልጹግ፡ ፍሱህ፡ ሕጕስ

ቅላውዴዎስ ሊስያስ ንፌሊክስ፡ ነቲ ልኡል ራእሲ፡ ሰላም ይብሎ ኣሎ። ግብ 23፡26

7. ጊዴዎን= ኣጥፋኢ፡ ሰባሪ፡ መዕነዊ፡ በጃሊ፡ ሓንፋጢ፡ ገሽላጢ

መልኣኽ እግዚኣብሄር ድማ መጺኡ ኣብ ትሕቲ እታ ናይ ዮአስ ኣቢዔዝራዊ፡ ኣብ ዖፍራ ዘላ ድዋ ተቐመጠ። ወዱ ጊዴዎን ካብ ሚድያናውያን ኪሐብእ፡ ስርናይ ኣብ መጽመቚ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ። መሳ 6፡11

8. ሆሬብ= በረኻ፡ ጽምዋ፡ ምድረ-በዳ፡ ዝባደመ፡ ዝዓነወ

ሙሴ ድማ ኣባጊዕ የትሮ ሓሙኡ፡ ካህን ሚድያን፡ ይጓሲ ነበረ። ነተን ኣባጊዕ እናኸብከበን ናብ ክንየው በረኻ፡ ናብ ሆሬብ ከረን ኣምላኽ፡ መጸ። ዘጽ 3፡1

9. ዩብኒያ= ህንጻ ኣምላኽ፡ ርድኢት ኣምላኽ፡ ብምርዓም ውሉድ (ወዲ) ዝዀነ

ዪብነያ ወዲ የሮሓም ከኣ፡ ኤላ ወዱ ዑዚ፡ ወዲ ሚክሪ ድማ፡ መሹላም ወዱ ሸፋጥያ፡ ወዲ ሬጉኤል፡ ወዲ ዪብኒያ ኸኣ፡

ይቕጽል. . .

ምንጪ
HITCHCOCK'S BIBLE NAMES DICTIONARY

ትርጕም ብጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን
28-04-2014
ስቶክሆልም, ሽወደን

Comment
Be the first to post your comment!!
item_id = nUL4df71q2J