1.ትሕዝቶ ዋና ገጽ ቤተ-ጽዮን


እዛ ቪድዮ እዚኣ ዋና ገጽ ቤተ-ጽዮን እንታይ እንታይ ከምዘለዎ እተርእይ ቪድዮ እያ።

...

2.ከመይ ጌረ ኣብ ቤተ-ጽዮን እምዝገብ?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንምዝገብ እተርእየና ቪድዮ እያ። ኣብ ቤተ-ጽዮን ምምዝጋብ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም ጸጋ ንኻልኦት እተካፍሉሉ ተወሳኺ መገዲ እዩ ዝፈጥረልኩም።


መዝገብ ክፈቱ፣ ብጸጋኹም ድማ ኣገልግሉ።

...

3.ናይ ቤተ-ጽዮን ሕሳበይ(Account) እንታይ እንታይ ኣለዎ?


እዛ ቪድዮ እዚኣ እቲ ዝኸፈትናዮ ሕሳብ ናይ ቤተ-ጽዮን እንታይ እንታይ ከም ዘለዎ እተርእየና እያ። ብተወሳኺ ድማ ከመይ ጌርና ነተዓራርዮ ትሕብረና።

...

4.ከመይ ጌረ ሓጸርቲ ጽሑፋት ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ሓጸርቲ ጽሑፋት ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።


ቤተ-ጽዮን ንዘለኩም መንፈሳዊ ጽሑፋት ብምጽዓን ንብዙሓት ከተገልግሉ ተተባብዕ።

...

5.ከመይ ጌረ ግጥሚ ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ግጥምታት ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።


ቤተ-ጽዮን ንዘለኩም መንፈሳዊ ግጥምታት ብምጽዓን ንብዙሓት ከተገልግሉ ተተባብዕ።

...

6.ከመይ ጌረ ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኸውን ጽሑፍ ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ንመጽናዕቲ መጽሓት ቅዱስ ዝኾኑ ጽሑፋት ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።


ቤተ-ጽዮን ንዘለኩም ዝተፈላለዩ ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾኑ ጽሑፋት ብምጽዓን ንብዙሓት ከተገልግሉ ተተባብዕ።

...

7.ከመይ ጌረ መጽሔት/ጋዜጣ/ትራክት/ንእሽቶ መጽሓፍ ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና መጽሔት/ጋዜጣ/ትራክት/ንእሽቶ መጽሓፍትን ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።

...

8.ከመይ ጌረ ስእላዊ-መግለጺ ዘለዎ ጥቕስታት ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ስእላዊ-መግለጺ ዘለዎ ጥቕስታት ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።

...

9.ከመይ ጌረ ካብ ዩ-ትዩብ (YouTube) ቪድዮ ኣብ ቤተ-ጽዮን እጽዕን?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ካብ ዩ-ትዩብ (YouTube) ቪድዮ ኣብ ቤተ-ጽዮን ከም እንጽዕን ተርእየና እያ።


ኣብ ዩ-ትዩብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቪድዮታት እዩ ዘሎ። ናይ ትግርኛ መዛሙር እውን ኣሎ። ናይ ትግርኛ መዛሙር ክትሰምዕ ናብ ዩ-ትዩብ ምስ እትኸይድ እቲ ትደልዮ መዛሙራት ምስ ካልኦት ቪድዮታት ተሓዋዊሱ እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ካብ ዩ-ትዩብ ናብ ቤተ-ጽዩን እንተ ጽዒናዮም ንበይኖም ተፈልዮም ንረኽበሉ ቦታ ይህልወና ማለት እዩ።

...

10.ከመይ ጌረ ንቤተክርስትያንና ኣብ ቤተ-ጽዮን ከመዝግባ እኽእል?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምይ ጌርና ንቤተክርስትያንና/ኣገልግሎትና ኣብ ቤተ-ጽዮን ከነመዝግባ ከም እንኽእል እተርእየና ቪድዮ እያ። ሓንቲ ቤተክርስትያን/ኣገልግሎት ኣብ ቤተ-ጽዮን ምምዝጋባ ወንጌል እተፍሓሉ ተወሳኺ መድረኽ እያ ትረክብ። ብተወሳኺ ድማ ኣድራሽኣን መደባታን ኣብ ቤተ-ጽዮን ብምግባር ንብዙሓት ብቐሊሉ ከም እትርከብ ይገብራ።


ስለዚ ንቤተክርስትያንኩም ኣብ ቤተ-ጽዮን መዝገብ ክትከፍቱላ ምስ መራሕትኹም ተላበዉ።

...

11.ናይ ቤተክርስትያን መዝገብ (Account) እንታይ እንታይ፣ ኣልዎ ከመይ ጌረኽ የተዓራርዮ?


እዛ ቪድዮ እዚኣ እቲ ኣብ ቤተ-ጽዮን ዝኸፈትናዮ ናይ ቤተክርስትያን/ኣገልግሎት ሕሳብ እንታይ እንታይ ከም ዘለዎ እተርእየና እያ። ብተወሳኺ ድማ ከመይ ጌርና ነተዓራርዮ ትሕብረና።

...

12.ንጉባኤ መዛሙር ብፕሮጀክተር ተቕርበሉ ዝበለጸ መገዲ (ZionWorx)


ZionWorx ንጉባኤኹም ኣብ ጊዜ ኣምልኾ መዛሙር ብፕሮጀክተር ተቕርቡሉ ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ፕሮግራም እዩ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስዚ ፕሮግራ ተላልየኩም።


ሃልኪ ዘይብሉ፣ ብነጻ ክትጥቀሙሉ እትኽእሉ፣ ካብ ፍቕዲ ናብ ፍቕዲ ይኹን ካብ መዝሙር ናብ መዝሙር ብዘይወለሓደ ጸገም ንጉባኤ ኣቓልቦኡ ከይወሰድካን ከይኮለፍካን ብግቡእ ንመዘምራን ከም ዝስዕብ ክትገብሮ ዘኽእል ፕሮግራም እዩ እሞ ተጠቀሙሉ።

...

13.ከመይ ጌርና ንZionWorx ናብ ኮምፒተርና ንጽዕኖ፣ ከመይ ጌርናኸ ካብ ቤተ-ጽዮን ምዛሙራት ንመልኦ?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ንZionWorx ኣበይ ንረኽቦ ከመይ ጌርናኸ ናብ ኮምፒተርና ንጽዕኖ እተርኢ ቪድዮ እያ።


ብተወሳኺ ንZionWorx ናብ ኮምፒተርና ምስ ጸዓንናዮ ነቲ ኣብ ቤተ-ጽዮን ዘሎ ልዕሊ 200 ናይ መዛሙር ግጥምታት ብኸመይ መገዲ ናብቲ ዝጸዓንናዮ ZionWorx ከም ነእትዎ ተርእየና።

...

14.ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ZionWorx


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከመይ ጌርና ኣብ ZionWorx ግጥሚ ከም ነእቱ፣ ከመይ ጌርና ነቲ ጽሑፍ ከም ነዕብዮ ወይ ከም ነንእሶ፣ ከመይ ጌርና ነቲ ናይ ድሕሪት ስእሊ ከም ንቐያይሮን፣ ከመይ ጌርና ናትና ስእሊ ከም ነእቱን እያ እተርእየን።

...

15.ከመይ ጌርካ ንዩ-ትዩብ (YouTube) ዝኸውን ናይ መዝሙር ቪድዮ ምስ ግጥምታቱ ተዳልው?


እዛ ቪድዮ እዚኣ ከመይ ጌርና ንዩ-ትዩብ (YouTube) ዝኸውን ናይ መዝሙር ቪድዮ ምስ ግጥምታቱ ከም እነዳሉ እያ ተርእየና።


ነዚ ንምግባር ድማ Windows Movie Maker ዝብሃል ፕሮግራም ኢና ክንጥቀም። እዚ ፕሮግራም እዚ ናጻን ንኽትጥቀመሉ ቀሊልን እዩ።

...

16. ዝበለጸ ናይ ግእዝ ሶፍትዌር (GeezIME)


GeezIME ናይ ግእዝ ሶፍትዋረ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ብናጻ ክጥቀመሉ ዝኽእል ሶፍትዋረ እዩ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንGeezIME ካበይ ንረኽቦ፡ ከመይ ኢልና ናብ ኮምፒተርና ንጽዕኖን ከመይ ኢልና ንጥቀመሉን ንዝብል ሕቶታት ትምልሰልና።


ካብ https://eri-lingual.blogspot.com.au/p/downloads.html ብምውራድ ድማ ክትጥቀሙሉ ንሕብር።

...