Verse of the Day!
"... ኣምላኽ ሰማይ ኬቕንዓልና እዩ እሞ፡ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ኽንዐዪ ኢና። ንስኻትኩም ግና ኣብ የሩሳሌም ክፍልን ግቡእን መዘከርታን የብልኩምን፡ በልክዎም።"
ነህ 2:20ሀ
Recent Contributor
Number of Uploads