Bible

VERSE ILLUSTRATION

እንኮ ጥንታዊት መንገዲ እግዚኣብሄር፣ ንሱ በይኑ መላኽን ኣምላኽን መድሓንን መናገፍን ምዃኑ ፈሊጥካ፣ ብእኡ ጥራይ ናብ ደምብኡ ምእታውን ብእኡ ከኣ ምምልላስን እያ። ዘይትቕየር መንገዲ ኣምላኽ።

Posted by:
Agape
Sep 17, 2013

0 Comments
427 Views

Comment
Be the first to post your comment!!