Bible

VERSE ILLUSTRATION

እሞኸ ትሒቲ ሕጊ ካብ ዘይኮንናስ ሓጢኣትዶ ንግበር፣ ወይ ከኣ ሓጢኣትዶ ይምለኸና? ያእ ኣይፋልናን። ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝሞትና፣ እሞ ከኣ ልዕሊ ሓጢኣት ክንመለለስ ምእንቲ ከኣ ትሕቲ ጸጋ (ጸጋ ዝተወሃብና)፣ ሕጂ ሓጢኣት ክንገብር ኣይኮነልናን እዩ፣ ሓጢኣት ከኣ ክመልከና ኣይክእልን እዩ። እናበለ ይምጉት እቲ ሃዋርያ .....

Posted by:
Agape
Feb 10, 2013

0 Comments
434 Views

Comment
Be the first to post your comment!!