Bible

VERSE ILLUSTRATION

Editor's Choice

“ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።” ኤርምያስ 29:11

Most Commented

"ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ፡ ኣይትብከ፡ እንሆ፡ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝዀነ ኣንበሳ፡ እቲ ሱር ዳዊት፡ ነቲ መጽሓፍ ኪግንጽሎን ነቲ ሾብዓተ ማሕተሙውን ኪፈትሖን ስዒሩ አሎ፡ በለኒ።" ራእይ ዮሃንስ 5፡ 5

Most Read

"ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ፡ ኣይትብከ፡ እንሆ፡ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝዀነ ኣንበሳ፡ እቲ ሱር ዳዊት፡ ነቲ መጽሓፍ ኪግንጽሎን ነቲ ሾብዓተ ማሕተሙውን ኪፈትሖን ስዒሩ አሎ፡ በለኒ።" ራእይ ዮሃንስ 5፡ 5

Back     1    2    3    4    5    6    7    8    ...27   Next

Posted by:
hosy senay
Nov 30, 2015

0 Comments
530 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Nov 19, 2015

0 Comments
349 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Oct 12, 2015

0 Comments
369 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Sep 28, 2015

0 Comments
242 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Sep 18, 2015

0 Comments
266 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Sep 11, 2015

0 Comments
216 Views
0 Shared

Posted by:
hosy senay
Jul 28, 2015

0 Comments
303 Views
0 Shared

Posted by:
Zerisenai Berhane
May 13, 2015

0 Comments
411 Views
0 Shared

Back     1    2    3    4    5    6    7    8    ...27   Next