መጽሓፍ ቅዱስ

መድለዪ ቃላት
Match whole words only
ጸፎንያስ 1
Chapter 2
እቲ ብዘመን ዮስያስ፣ ወዲ ኣሞን ንጉስ ይሁዳ፣ ናብ ጸፎንያስ ወዲ ኩሺ፣ ወዲ ግዳልያ፣ ወዲ ኣማርያ፣ ወዲ ህዝቅያስ፣ ዝመጸ ቓል እግዚኣብሄር እዚ እዩ።
ኣነ ንብዘሎ ዅሉ ኻብ ዝባን ምድሪ ኸጥፍኦ እየ፣ ኡብል እግዚኣብሄር።
ኣነ ንሰብን እንስሳን ከጥፍኦም እየ፣ ነዕዋፍ ሰማይን ዓሳታት ባሕርን ንመዓንቀፊታት ምስናይ እቶም ረሲኣንን ከጥፍኦም እየ፣ ንሰብውን ካብ ገጽ ምድሪ ኸጽንቶም እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር።
ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኣብ ልዕሊ እቶም የሩሳሌም ዚነብሩ ዅላቶምን ኢደይ ክዝርግሕ እየ፣ ካብዚ ቦታ እዚ ንተረፍ በዓል፣ ንስም ካህናት ጣኦታት፣ ምስናይ እቶም ካህናት ከጽንቶም እየ፣
ነቶም ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ንሰራዊት ሰማይ ዚሰግዱን ነቶም ንእግዚኣብሄር ዚሰግዱን ዚምሕሉን ነቶም ብማልካም ዚምሕሉን፣
ነቶም ካብ እግዚኣብሄር ዚርሕቁን ንእግዚኣብሄር ዘይደልይዎን ዘይሐትዎን ከጽንቶም እየ።
መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀሪባ እያ፣ እግዚኣብሄር መስዋእቲ ሕሩድ ኣድልዩ፣ ነቶም ዕዱማቱ ኸኣ ቀዲስዎም እዩ እሞ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስቕ በሉ።
ኪኸውን ድማ እዩ፣ በታ መዕልቲ ሕሩድ እግዚኣብሄር፣ ኣነ ነቶም መሳፍንትን ደቂ ንግስን ነቶም ክዳን ጓኖት ዚኽደኑን ክቐጽዖም እየ።
በታ መዕል፣ቲ እቲኣ ኣነ ነታ ልዳት ዚዘልዋ፣ ነቶም ንቤት ጐይታኦም ብዓመጽን ብጥበራን ዚመልእዋ ዅላቶም ክቐጽዖም እየ።
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ደሃይ ጭድርታ ኻብ ደገ ዓሳ፣ ኣውያት ከኣ ካብቲ ኻልኣይ ደገ፣ ካብ ኵርባታት ድማ ዓብዪ ምስብባር ኪስማዕ እዩ።
ኵሉ ህዝቢ ኸኣነኣን ጠፊኡ፣ እቶም ብሩር እተሰከሙ ዅላቶም ጸኒቶም እዮም እም፣ ኣቱም ኣብ መክቴሽ እትነብሩ፣ ብኸዩ።
በቲ ዘመን እቲ ኪኸውን እዩ፣ ኣነ ንየሩሳሌም ብመብራህቲ ኺጕርጕራ የ፣ ነቶም ኣብ ሓተላኦም እተቐመጡን ብልቦም፣ እግዚኣብሄርሲ ጽቡቕ ኣይገበርን፣ ዝብሉን ሰባት ኪቐጽዖም እየ።
ገንዘቦም ኪዝመት፣ ኣባይቶም ኪባድም እዩ። ኣባይቲ ኺሰርሑ፣ ግናኸ ኣይኪነብርዎን፣ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺተኽሉ፣ ወይኑ ግና ኣይኪሰትዩን እዮም።
እታ ዓባይ መዕልቲ እግዚኣብሄር፣ ድምጺ መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀሪባ፣ ቀሪባ እያ፣ ኣዛያ ከኣ ትቕልጥፍ ኣላ። ሽዑ እቲ ጅግና ኣምሪሩ የእዊ።
እታ መዓልቲ እቲኣ መዓልቲ ቝጥዓ፣ መዓልቲ ጸበባን መከራን፣ መዓልቲ ምዕናውን ምብዳምን፣ መዓልቲ ጸልማትን ጣቓን መዓልቲ ደበናን ግብ ዝበለ ዘልማትን እያ።
ነተን ዕሩዳት ከተማታትን በረኽቲ ግምብታትን መዓልቲ መለኸትን ኣውያትን እያ።
እቶም ሰብ ንእግዚኣብሄር ስለ ዝበደሉ፣ ከጽብበሎም እየ፣ ከም ዕዉራት ድማ ኪመላለሱ እዮም። ደሞም ከም ሓመድ ኪክዖ እዩ፣ ስጋኦም ከኣ ከም ጐሓፍ።
ነቶም ኣብታ ሃገር ዚነብሩ ዅላቶም ብድንገት ጥራስ ከጥፍኦም እዩ እሞ፣ በታ መዕልቲ ቝጥዓ እግዚኣብሄርሲ ብሩሮም ወይስ ወርቆም ኣይከናግፎምን እዩ፣ ግናኸ ዅላ እታ ሃገር ብሓዊ ቕንኣቱ ኽትወሐጥ እያ።