መጽሓፍ ቅዱስ

መድለዪ ቃላት
Match whole words only
ሆሴዕ 1
Chapter 2
ብዘመን እቶም ነገስታት ይሁዳ፣ ኡዝያን ዮታምን ኣሃዝን ህዝቅያስን ብዘመን እቲ ንጉስ እስራኤል፣ የሮብዓም ወዲ ዮኣስን ንሆአሴእ ወዲ ብኤሪ ዝመጾ ቓል እግዚኣብሄር እዚ እዩ።
እግዚኣብሄር ብሆሴእ ኪዛረብ ምስ ጀመረ፣ እግዚኣብሄር ንሆሴእ፣ እታ ሃገር ካብ እጊዛብሄር ርሒቓ ዓብዪ ምንዝርና ትምንዝር ኣላ እሞ፣ ኪድ፣ ውሉድ ምንዝርና ዘለውዋ ሰበይቲ ምንዝርና ኣእቱ፣ በሎ።
ከደ እሞ ንጎሜር ጓል ዲብላይም ኣእተወ። ንሳ ኸኣ ጠነሰት ወዲውን ወለደትሉ።
እግዚኣብሄር ድማ፣ ድሕሪ ቕሩብ ጊዜ ንደም ይዝሬኤል ኣብ ልዕሊ ቤት የሁ ኸውርዶ፣ ንመግስቲ ቤት እስራኤል ከኣ ከጥፍኣ እየ፣ በታ መኦኣልቲ እቲኣ ድማ ንቐስቲ እስራኤል ኣብ ለሰ ይዝሬኤል ክሰባብሮ እየ እሞ፣ ስሙ ይዝሬኤል ኢልካ ስመዮ፣ በሎ።
ከም ብሓድሽ ከኣ ጠነሰት ጓል ድማ ወለደት። በሎውን፣ድሕርዚ ንቤት እስራኤል ይቕረ ኢለ ከቶ ኣይክምሕሮምን እየ እሞ፣ ስማ ሎሩሓማም ኢልካ ስመያ።
ንቤት ይሁዳ ግና ክምሕሮም እየ። ብእግዚኣብሄር ኣምላኾም እየ ዘድሕኖም እምበር፣ ብቐስትን ብሰይፍን ብውግእን በፍራስን ብፈረሰኛታትንሲ ኣየድሕኖምን እየ።
ንሎሩሓማ ጡብ ምስ ኣሕደገታ፣ ተነሰት ወዲ ኸኣ ወለደት።
እግዚኣብሄር ድማ፣ ንስካትኩም ህዝበይ ኣይኰንኩምን፣ ኣነውን ናትኩም ኣይክኸውንን እየ እሞ፣ ስሙ ሎዓሚ ኢልካ ስመዮ፣ በሎ።
ግናኸ ፍቕዲ ደቂ እስራኤል ኸምቲ ኺስፈርን ኪፍቀድን ኣአይከኣል ሑጻ ባሕሪ ኪኸውን እዩ፣ ኣብቲ፣ ህዝበይ ኣይኰንኩምን እተባህለሉ ስፍራ ኸኣ፣ ንስኻትኩም ደቂ ህያው ኣምላኽ ኢኹም፣ ኪብልዎም እዮም።
መዓልቲ ይዝሬኤል ዓባይ እያ እሞ፣ ደቂ ይሁዳን ደቂ እስራኤልን ሕቢሮም ኪእከቡ፣ ንርእሶም ሓደ ሓለቓ ኺገብሩ፣ ካብታ ሃገርውን ኪወጹ እዮም።