Devotional Message
"...ቀደም፡ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ከም ስቑል ኰይኑ ተስኢሉ ነበረ።..." ገላ.3:1

ሓደ ሰብኣይ ንኸልቡ ይዕልሞ ነበረ። ካብቲ ክዕልሞ ዝደለዮ ነገራት ሓደ ድማ፡ እቲ ከልቡ ዝኾነ ዓይነት መግቢ ኣብ ቅድሚኡ ይሃሉ ንኽበልዕ ከይተፈቕደሉ ክበልዕ ከምዘይብሉ እዩ። ታዕሊሙ ምስ ወድኤ ክሳዕ ክንደይ ምእዙዝ ከምዝኾነ ንኽፍትኖ ዝብላዕ መግቢ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads