Verse of the Day!
"ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል፡ ነታ እተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክርውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለኣለም ሐዛ።"
1ጢሞ 6:12
Devotional Message
"ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሐስብ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ።" ኢሳ.32:8

ምዕባለ ዓለም ብናህሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እትደልዮም ነገራት ንምሕራይ ዓቢ ብድሆ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምኽንያቱ ነየናይ ከም እትሓሪ ክሳብ ዝጠፍእካ እዩ እቲ ብዝሒ ኣማራጺ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ቴለቭዥን ዝረኣኽዋ መወዓውዒ ነዚ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads