Verse of the Day!
"ሕጂ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር ጐይታይ፡ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ፡ ዘረባኻውን ሓቂ እዩ፡ እዚ ጽቡቕ ነገር እዚውን ንባርያካ ኣተስፎኻዮ።"
2ሳሙ 7:28
Recent Contributor
Devotional Message
"ንእግዚኣብሄር በቲ ዚርከበሉ ጊዜ ድለይዎ፡ ቀረባ ኸሎውን ጸውዕዎ።" ኢሳ.55:6

እቲ ንመጀመርታ ጊዜ ብ12 ሚያዝያ 1961 ናብ ጠፈር ከይዱ ንዓለም ዝዞራ ሩስያዊ ጠፈርተኛ ዩሪ ጋጋሪ ጉዕዞኡ ዛዚሙ ምስ ተመልሰ “እቲ ገለ ገለ ሰባት ኣሎ ዝብልዎ ኣምላኽ ኣብ ጠፈር ኣይረኸብክዎን።” ከም ዝበለ ይንገር። ቢሊ ግርሃም ድማ “ዩሪ ጋጋሪ ንኣምላኽ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads