Verse of the Day!
"... ኣምላኽ ሰማይ ኬቕንዓልና እዩ እሞ፡ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ኽንዐዪ ኢና። ንስኻትኩም ግና ኣብ የሩሳሌም ክፍልን ግቡእን መዘከርታን የብልኩምን፡ በልክዎም።"
ነህ 2:20ሀ
Devotional Message
"ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን፣ ብመገድኻ ህያው ግበረኒ።" መዝ.119:36

ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ንእተጠንሰ እዩ ኣብ እዋኑ ናብ ትግባረ ዘምጽኦ። ኣብ ኣእምሮና ዝጥነሱ ነገራት ድማ ብኽልተ መገዲ እዮም ናብ ኣእምሮና ዝኣትዉ። እቲ ሓደ በዒንትና እንርእዮ ነገራት እዩ። ነዚ ተረዲኡ እዩ ድማ እቲ ዘማራይ “ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads