Verse of the Day!
"ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኰይኑ እንተ ተራእየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ፡ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ርባ ዜገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘሎኹም ኣሞራውያን፡ ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሄር ኢና እነገልግል።"
እያ 24:15
Recent Contributor
Devotional Message
"የሱስ ድማ፥ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ አሎኻ? ኢሉ መለሰሉ። እቲ ዕዉር ከኣ፥ ረቡኒ፡ ክርኢ፡ በሎ።" ማር.10:51

ዓይኒ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ናይ ስምዒት ህዋሳትና እዩ። ናይ ዓይኒ ሓኪም ፍሬድ ሃሎውስ (1929-1993 ዓ.ም.) ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት፡ ኤርትራ ትርከበን፡ ኣዒንቲ ብምሕካም ብዙሕ ኣበርክቶ ጌሩ እዩ። ንሓያሎ ዑረት ዘንጸላለዎምን... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads