Verse of the Day!
"ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል፡ ነታ እተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክርውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለኣለም ሐዛ።"
1ጢሞ 6:12
Recent Contributor
Devotional Message
"ወዲ ሰብ ድማ ኬገልግል ህይወቱውን በጃ ብዙሓት ኪህብ እምበር፡ ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን፡ በሎም።" ማር.10:45

ደቂ መዛሙር የሱስ ንኹሉ ነገሮም ሓዲጎም ክስዕብዎ ከለዉ፡ ብዘይካ ይሁዳ ኩሎም ብምሉእ ልቦም ከም ዝሰዓብዎ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ንረኽቦ መፈጸምታ ህይወቶም ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ብኣካይዳኡን ስርሑን ይምሰጡን ይግረሙን ጥራይ ዘኮኑ ኔሮም ተማቐልቲ ናይቲ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads