Verse of the Day!
"...ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፋእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ፡ ኢሉ ለመኖ። ኣምላኽ ከኣ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ።"
1ዜና 4:10
Devotional Message
“እምብኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብኽፍሉ ኣካላቱ ኢኹም።” 1ቈረ 12.27

ቃል ኣምላኽ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመንና ኩላትና ሓደ ኣካል ከም ዝኾንና ይነግረና። እዚ ማለት ድማ ኣነን ንስኻን ንስኺን ኩላትና ሓደ ኣካል ኢና። እቲ ርእሲ ድማ ክርስቶስ እዩ። እስኪ ሓንሳብ ብዛዕባ ኣካላትኩም ሕሰቡ። ከም እኹላት ሰባት ክትገብርዎ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads