Verse of the Day!
"መስዋእቲ ምሕራር ሒዘ ናብ ቤትካ ኽኣቱ፡ እቲ ኸናፍረይ እተዛረቦ፡ ጸቢቡኒ ኸሎኹ ኣፈይ ዝበሎ መብጽዓታተይ ንኣኻ ኽፍጽሞ እየ።"
መዝ 66:13-14
Recent Contributor
Devotional Message
"ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፡ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ" ዮሃ.8:32

ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ሓቂ እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ። ፍጹም ሓቂ ዝብሃል ነገር የለን ኣብ ዝብሃለሉ እዋን ኢና በጺሕና። ዝኾነ ነገር ተዛማዲ እዩ። ብዓይኒ ሓደ ሓቂ እንተኾይኑ ንዕኡ ሓቂ እዩ። ብኻልእ ሸነኹ ድማ ሎሚ ሓቂ እተባህለ ጽባሕ ዘይሓቂ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads