Verse of the Day!
"መስዋእቲ ምሕራር ሒዘ ናብ ቤትካ ኽኣቱ፡ እቲ ኸናፍረይ እተዛረቦ፡ ጸቢቡኒ ኸሎኹ ኣፈይ ዝበሎ መብጽዓታተይ ንኣኻ ኽፍጽሞ እየ።"
መዝ 66:13-14
Recent Contributor
Devotional Message
"...ንምንታይከ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምዉታት ትደልያኦ አሎኽን፡" ሉቃ.24:5

ክርስቶስ ተንሲ እዩ። ከምቲ እቲ መልኣኽ ነተን ኣንስቲ ዝበለን ንሱ ኣብ ማእከል ምውታን ኣይርከብን እዩ። ንሱ ኣብ ማእከል ህያዋን እዩ ዝርከብ። ህያዋን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ቃል ኣምላኽ ንሕና ብበደልና ምውታት ዝነበርና ኣምላኽ ብክርስቶስ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads