Verse of the Day!
"...ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፋእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ፡ ኢሉ ለመኖ። ኣምላኽ ከኣ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ።"
1ዜና 4:10
Devotional Message
"ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ፥ እቲ፡ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነብያትውን ብዛዕባኡ ዝጸሐፉ፡ የሱስ፡ ወዲ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት፡ ረኺብናዮ፡ ...ንዓ ርኤ፡ በሎ።" ዮሃ.1:44-45

ሎረን ኢስለይ(1907–1977) ከምዚ ትብል ዛንታ ጺሒፉ። ሓደ ሰብኣይ ብገማግም ባሕሪ እናኸደ ከሎ ሓደ መንእሰይ ባሕሪ ገፊዑ ንዘውጽኦም ኮኾብ ባሕሪ (Starfish) ኣለልዒሉ ናብቲ ባሕሪ ክድርብዮም ከለዉ ምስ ረኣየ "እንታይ ትገብር ኣሎኻ?" ክብላ ሓተቶ። እቲ መንእሰይ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads