Verse of the Day!
"ፍቕሪ ዓቃል እያ፡ ፍቕሪ ለዋህ እያ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን፡ ኣይተስተሓፍርን፡ ናታ ኣይትደልን፡ ኣይትምረርን፡ ኣይትቕየምን እያ፡ ብሓቂ ትሕጐስ እምበር፡ ብዓመጽ ባህ ኣይብላን።"
1ቆረ 13:4-6
Recent Contributor
Devotional Message
"ቀሚሸይ ኣውጺኤ እየ፡ ከመይ ኢለ ክኽደኖ? ኣእጋረይ ተሐጺበ እየ፡ ከመይ ኢለ ኸርስሖ?" መሃ.5:3

መጽሓፍ መሃልየ መሃልይ ናይ ፍቕሪ መጽሓፍ እዩ። ኣብ መንጎ እታ ሱላሚትን ፍትዋን ዘሎ ታሪኽ ድማ ይትርኽ። እዚ ድማ ተምሳል ናይ እስራኤልን ኣምላኽን ኣብ ብሉይ ኪዳን ወይ ውን ተምሳል ናይ ክርስቶስን ማሕበሩን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምዃኑ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads