Verse of the Day!
"...ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ፡ ዶባተይ ከኣ እንተ ተግፍሓለይ፡ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን፡ ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፋእ ከም ዝድሕን እንተ ትገብረኒ፡ ኢሉ ለመኖ። ኣምላኽ ከኣ እቲ ዝለመኖ ገበረሉ።"
1ዜና 4:10
Recent Contributor
Devotional Message
"ቶማስ ከኣ፡ ጐይታይ፡ ናበይ ከም እትከይድ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ነቲ መገዲኸ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ፡ በሎ።" ዮሃ.14:5

ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከም እንርእዮ: የሱስ ንደቀ-መዛሙሩ ከም ዝኸይድን ስፍራ ከም ዘዳልወሎምን ንሳቶም ድማ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ከም ዝመጹን ምስ ነገሮም: ቶማስ ሓደ ዓቢ ሕቶ ክሓቶ እንከለዉ ንርኢ። ንሱ ድማ “ናበይ ኢኻ ትኸይድ? በየን እዩኸ እቲ... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads